A A A

Odbor direktora

Odbor direktora je organ upravljanja i rukovođenja Društvom čije odluke izvršavaju izvršni direktor, sekretar Društva i direktori funkcionalnih cjelina.

Odbor direktora je kolektivno tijelo od sedam članova i njime rukovodi predsjednik. Članove Odbora direktora bira Skupština akcionara, a poslovi i zadaci ovog organa su definisani Statutom EPCG. Odluke Odbora direktora sprovode izvršni menadžment i sekretar Društva.

 
 

Sadašnji Odbor direktora radi u sljedećem sastavu:

 

Đoko Krivokapić

Predsjednik Odbora direktora

Rođen je 1962. godine u Nikšiću, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Studirao je Ekonomski fakultet u Podgorici, na kojem je diplomirao 1987. godine.

Radni angažman započeo je u Ekonomsko – finansijskom sektoru Rudnika boksita AD Nikšić, u Službi ekonomike, nakon čega je raspoređen na poslove finansijskog direktora Rudnika boksita. Od 2010. do 2013. obavljao je poslove direktora filijale Prve banke u Nikšiću. Od jula 2013. do februara 2017. godine vršio je funkciju potpredsjednika Opštine Nikšić i sekretara Sekretarijata za finansije, razvoj i preduzetništvo. Od marta 2017. godine vrši funkciju predsjednika Odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, a od avgusta 2017. godine i funkciju člana Odbora direktora Prve banke Crne Gore. Oženjen je i ima dvoje djece.

dipl.ecc., predsjednik
Tel: +382 40 204 108
Mob: +382 67 277 067
Fax: +382 40 214 260
e-mail: djoko.krivokapic@epcg.com

 

Dr Ranko Milović

član Odbora direktora

Rodjen je 1949. godine u Nikšiću. Diplomirao je na Mašinskom fakultetu u Sarajevu 1972. godine. Završio je magistarske studije u Beogradu 1979. god, a doktorske studije na Univerzitetu u Birmingemu (Engleska), 1983. godine.

Publikovao je veći broj naučnih radova u međunarodnim časopisima i na konfrencijama. U junu 1984. godine je izabran na Univerzitetu Crne Gore u akademsko zvanje docenta, a od 1984. - 1989. godine angažovan honorarno na Nastavničkom fakultetu u Nikšiću i  Metalurškom fakultetu u Podgorici.

Radio je u Željezari Nikšić od avgusta 1972. godine, a od 1989. do kraja 1992. godine bio je direktor Željezare AD Nikšić.

Nakon toga, izmedju 1993. i 2004. godine radio je u inostranstvu (Evropa, Azija, Južna Amerika) sa Siemens Metals Technology u svojstvu eksperta na razvojnim projektima u industriji čelika.

Od 2004. do 2006. godine bio je ambasador DZ Srbija i Crna Gora, a od 2008 do 2012. godine ambasador Crne Gore u Sloveniji. Od decembra 2012. godine do decembra 2016. bio je savjetnik predsjednika Vlade za energetski i industrijski razvoj.

Dobitnik je nagrada „18. septembar“ (1987.) za naučno istraživački rad u oblasti crne metalurgije, i „13. jul“ (1988.) za ostvarene rezultate u privredi.

Tel: +382 (0)40 204 109
Mob: +382 (0)67 229 889
Fax: +382 (0)40 214 260
e-mail: milovic@t-com.me

 

Ljubo Knežević

član Odbora direktora

Rođen je 1981. godine u Podgorici gdje je završio osnovnu i srednju školu, kao i Elektrotehnički fakultet na Univerzitetu Crne Gore, 2004. godine.

Prvi radni odnos zasnovao je 2005. godine u Elektroprivredi Crne Gore AD kao operativni dispečer u Nacionalnom dispečerskom centru. Do 2016. godine, kroz radni angažman u Elektroprivredi Crne Gore i Crnogorskom elektroprenosnom sistemu, obavljao je različite poslove iz oblasti planiranja, upravljanja i razvoja elektroenergetskih sistema, realizacije infrastrukturnih investicija, usaglašavanja nacionalne regulative u oblasti energetike sa pravnom tekovinom Evropske Unije, regionalizacije saradnje u energetici i otvaranja tržišta električne energije. Sa radnog mjesta direktora Sektora za regulatorne poslove i poslove međunarodne saradnje u CGES – u, u decembru 2016. godine, imenovan je za savjetnika predsjednika Vlade Crne Gore za energetiku.

Autor je više stručnih radova iz oblasti razvoja i eksploatacije elektroenergetskih sistema.

Tel: +382 40 204 108
Fax: +382 40 214 260
e-mail: odbor.direktora@epcg.com

 

Samir Hodžić

član Odbora direktora

Rođen je 1991. godine u Pljevljima, gdje je stekao osnovno i srednje obrazovanje. Studirao je Fakultet za energetiku u Velenju, Republika Slovenija. Diplomirao je 2012. godine. Trenutno je apsolvent magistarskih studija na istom smjeru.

Radni angažman je započeo u Republici Sloveniji, u sektoru proizvodnje, firme d.o.o. ‘Gorenje - Velenje’. Po povratku u Crnu Goru bio je član centralnog održavanja u firmi ‘Vektra Jakić‘, u periodu od 2014. do 2015. godine.

Od marta 2016. do jula 2017. godine obavljao je poslove u Opštini Pljevlja, u Sekretarijatu za stambeno - komunalne poslove, saobraćaj i vode, u vidu izrade studija, kao i na prikupljanju svih neophodnih informacija potrebnih za izradu planova za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije.

Od avgusta 2017. godine je radno angažovan u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, Direkcija javnih radova Cme Gore.

Tel: +382 40 204 108
Fax: +382 40 214 260
e-mail: odbor.direktora@epcg.com

 

Prof. dr Vladan Radulović

član Odbora direktora

Rođen je 27. avgusta 1979. godine u Podgorici. Osnovnu školu i srednju Elektrotehničku školu završio je u Podgorici. Za pokazan uspjeh tokom osnovne i srednje škole dobitnik je diplome Luča. Tokom školovanja u srednjoj Elektrotehničkoj školi "Vaso Aligrudić" u Podgorici tri puta je proglašavan za učenika generacije. Dobitnik je nagrade Skupštine Opštine Podgorica najboljim učenicirna srednjih škola Podgorice 1998. godine.

Na Elektrotehnički fakultet u Podgorici, Univerzitet Crne Gore, odsjek energetika, upisao se 1998 godine. Diplomirao je 01.11.2002. godine odbranom diplomskog rada "Sklopni prenaponi" sa ocjenom 10 i prosječnorn ocjenom tokom studija 9,79. Za vrijeme redovnih studija bio je korisnik stipendije Vlade Republike Crne Gore za talentovane studente i učenike. Za pokazan uspjeh u toku studija dobitnik je nagrade Univerziteta Crne Gore za najboljeg studenta Univerziteta u oblasti tehničkih, prirodno matematičkih i medicinskih nauka 2003. godine. 

Na poslijediplomske studije na Elektrotehničkorn fakultetu u Podgorici, smjer elektroenergetski sistemi, upisao se 2002. godine i iste zavrpšio sa prosječnorn ocjenom 10. Magistarsku tezu pod nazivom ,,lzbor odvodnika prenapona sa aspekta uticaja privremenih prenapona u elektroenergetskom  sistemu" je odbranio 06.06.2005. godine na Elektrotehničkorn fakultetu u Podgorici.

Doktorsku disertaciju pod nazivom: ,,Optimizacija sistema zaštite od atmosferskog pražnjenja u električnirn instalacijama niskog napona" odbranio je 08.03.2011. godine na Elektrotehničkorn fakultetu u Podgorici. 

Od 2003. godine zaposlen je na Elektrotehničkorn fakultetu u Podgorici, u zvanjima asistenta i docenta. Od januara 2017. godine je vanredni profesor na oblasti Elektroenergetika na predmetima: Elektrane, Visokonaponska razvodna postrojenja, Tehnika visokog napona, Osnovi elektroenergetike. 

Autor i koautor je više od 60 naučnih i stručnih radova u renomiranim međunarodnim i domaćim časopisirna i konferencijama. Učestvovao je u izradi većeg broja glavnih i idejnih projekata iz oblasti visokonaponskih mreža i razvodnih postrojenja, kao i priključenja alternativnih izvora električne energije na mrežu. 

Član je viđe međunarodnih i domaćih organizacija i udruženja: IEEE - Institute of Electrical & Electronics Engineers (Udruženje inženjera energetike i elektronike), CIGRE - Conseil International des Grands Reseaux Hectrtques (Međunarodno vijeće za velike električne mreže), Centar za mlade  naučnike Crnogorske Akademije nauka i umjetnosti, Tehnički komitet stručnog tijela ISME/TK E 006 lnstituta za standardizaciju Crne Gore.

Recenzent je u renomiranim međunarodnim časopisima: IEEE Transactions on Power Delivery i IET Generation, Transimission and Distribution. 

Oblasti stručnog interesovanja: Elektrane, Visokonaponska razvodna postrojenja, Tehnika visokog napona, Projektovanje i modelovanje elemenata elektroenergetskih sistema pomoću računara.

Tel: +382 40 204 108
Fax: +382 40 214 260
e-mail: vladanra@ac.me

 

Srđan Spaić

član Odbora direktora

Rođen je u Nikšiću, dok je Pravni fakultet završio u Podgorici, gdje je položio pravosudni i advokatski ispit. Radni angažman započeo je u opštinskom Javnom pravobranilaštvu Nikšić 1994. godine, dok je dvije godine kasnije izabran za opštinskog javnog pravobranioca. Za sekretara Skupštine opštine Nikšić  imenovan je 1998. godine, a 2003. godine postavljen je za sekretara Ministarstva pravde Republike Crne Gore. Godinu nakon obnove nezavisnosti Crne Gore postavljen je za sekretara Ministarstva pravde Crne Gore. Za savjetnik predsjednika Vlade za pravna pitanja u Kabinetu predsjednika Mila Đukanovića imenovan je 2009. godine, da bi godinu kasnije u Kabinetu predsjednika Vlade Igora Lukšića obavljao funkciju savjetnika za regulatornu reformu i pravna pitanja. U decembru 2012. godine ponovo je imenovan za savjetnika predsjednika Vlade za pravna pitanja u Kabinetu Mila Đukanovića, dok je od juna 2016. do juna 2017. godine bio v.d. generalnog sekretara Ministarstva vanjskih poslova.

 

 

Oreste Bramanti

član Odbora direktora

Oreste Bramanti je rukovodilac Sektora za međunarodno poslovanje i razvoj u A2A. Prije zaposlenja u A2A, Oreste je pokrivao nekoliko menadžerskih pozicija u kompanijama kao što su:  Nis GAZPROM Neft - ENERGY Block, LUKOIL & ERG Renew "lointVenture" GmbH, ERG Group, ENEL  Group, Henkel Surface Technologies, BETZ Water Management SpA, PUMEX  Mining  SpA.

Obavljao je aktivnosti istraživanja i razvoja u institucijama kao što su: C.N.R. – Nacionalni institut za pretvaranje i skladištenje energije, ENEA – TRISAIA: Sektor za energetiku i inovacije, Institut za industijsku higijenu na Univerzitetu Mesina.

Završio je Tehnički fakultet (5 godina) iz oblasti industrijske hemije na Univerzitetu Mesina (Italija) i specijalizirao u oblasti elektronske mikroskopije za industrijske katalizatore - Lyngby Haldor Topsoe's laboratorija (Danska). Takođe, posjeduje i diplomu master studija iz oblasti korporativnih finansija i poslovne strategije - Milan  Business School of Sole240re.


Tel: +39 02 77203536
e-mail: segreteria.bes@a2a.eu