A A A

Odbor direktora

Odbor direktora je organ upravljanja i rukovođenja Društvom čije odluke izvršavaju izvršni direktor, sekretar Društva i direktori funkcionalnih cjelina.

Odbor direktora je kolektivno tijelo od sedam članova i njime rukovodi predsjednik. Članove Odbora direktora bira Skupština akcionara, a poslovi i zadaci ovog organa su definisani Statutom EPCG. Odluke Odbora direktora sprovode izvršni menadžment i sekretar Društva.

 
 

Sadašnji Odbor direktora radi u sljedećem sastavu:

 

Milutin Đukanović

Predsjednik Odbora direktora, dipl. el. ing.

Milutin Đukanović rođen je 22.09.1963. godine u Nikšiću gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici. Od 1992. do 2012. bio je zaposlen u Elektroprivredi AD Nikšić, i to na sledećim pozicijama: programer IS (1992-1995), projektant u službi za IS (1995-1996), projektant specijalista u službi za IS (1997-2006), šef službe za projektovanje i programiranje (2006-2010), rukovodilac Sektora za razvoj i implementaciju poslovnih rešenja (2010-2012) i koordinator za uvođenje novog sistema obračuna i naplate električne energije - Billing system (2011-2012).

Bio je poslanik u Skupštini Crne Gore od 2012. do 2020. godine. Od 2012. do 2016. godine bio je član Odbora za ekonomiju, budžet i finansije i član komisije za kontrolu postupaka privatizacije, kao i član Administrativnog odbora od 2016. do 2020. godine. Bio je predsjednik Poslaničkog kluba Demokratskog fronta od 2015. do 2020. godine. Od 2003. do 2011. godine bio je predsjednik OO Nikšić Nove srpske demokratije, a od 2009. je na funkciji predsjednika Izvršnog odbora Nove srpske demokratije, gdje je bio i član predsjedništva. Bio je odbornik u SO Nikšić u dva saziva. 

Od programskih jezika poznaje SQL Oracle navigator, Visual Fox Pro, Visual Basic, Clipper i Mat Lab.

e-mail:   milutin.djukanovic@epcg.com
              odbor.direktora@epcg.com 
tel:         040 204 109 

 

dr Mirjana Čizmović

član Odbora direktora, doktor ekonomije

Mirjana Čizmović rođena je 26.09.1980. u Nikšiću, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, a magistrirala na Ekonomskom fakultetu u Beogradu na smjeru aktuarstvo. Doktorirala je u Beogradu 2016. godine na temu Privredni rast i devizni kurs. Nakon toga je bila na tri postdoktorska usavršavanja:

 • Kao dobitnik nacionalne stipendije za izvrsnost Ministarstva nauke Crne Gore bila je na postdoktorskim studijama u Francuskoj, na Institut Supérieur d' Économie et Management, Université Nice Sophia Antipolis, Nice, tokom 2016-2017 godine.
 • Druge postdoktorske istraživačke studije završila je u Italiji na Universitá Politecnica delle Marche, na odsjeku za ekonomsko-socijalne studije, 2017-2018 godine.
 • Kao dobitnik Fulbrajtove stipendije u 2020. godini boravila je na postdoktorskom usavršavanju u Americi na City College of New York.

Radi kao docent na Fakultetu za ekonomiju i biznis Univerziteta Mediteran u oblasti kvantitativnih metoda u ekonomiji, ekonomske analize i međunarodnih finansija. Takođe, radi kao istraživač-ekonometričar na međunarodnom naučno-istraživačkom projektu u oblasti akcizne politike finansiranom od strane University of Illinois Chicago i Bloomberg Philanthropies fondacije (2018 - 2022), i kao eksterni konsultant–ekonometričar za projekte Međunarodne organizacije rada (ILO). Direktor je nevladine organizacije Institut za socio-ekonomska istraživanja od 2014. godine. Između ostalog, bila je nagažovana i kao:

 • predavač na EU Business School, Genève, Switzerland, na MBA studijama 2018 godine;
 • konsultant na Projektu zemljišne administracije i upravljanja – LAMP, finansiranom od strane Svjetske banke  (2010-2013);
 • konsultant ekonomista i šef kancelarije za projektu Investiranje u administraciju penzijskog sistema - PSAIP, finansiranom od strane Svjetske banke (2009-2010);
 • konsultant na izradi studija izvodljivosti finansiranim od strane EBRD-a;
 • savjetnik u Centralnoj banci Crne Gore u sektoru za međunarodnu saradnju (2004-2006).

Autor je i koautor većeg broja naučnih radova objavljenih u renomiranim međunarodnim časopisima i koautor monografije Uvod u teoriju, analizu i mjerenje privrednog rasta.

e-mail:   odbor.direktora@epcg.com
tel:         040 204 109

 

Rajko Radusinović

član Odbora direktora, dipl. el. ing.

Radusinović Rajko je rođen na Cetinju 27.09.1952. godine. Završio je, kao jedini lučonoša u generaciji, Gimnaziju na Cetinju 1971. i iste godine upisao Elektrotehnički fakultet u Podgorici, odsjek energetika, u Podgorici. Nakon diplomiranja se zaposlio u Elektroindustriji OBOD, gdje je radio na poslovima odgovornog projektanta u Sektoru za razvoj i investicije, a zatim kao rukovodilac Sektora energetike. Stručni ispit za odgovornog projektanta i odgovornog nadzornog organa je položio u Zagrebu.

U periodu ekspanzije EI OBOD (osamdesete godine 20. vijeka) kao projektant ili nadzorni organ realizovao je, između ostalog, i sledeće projekte čiji je Investitor bio EI OBOD:

 • Izgradnja 10kV rasklopništva i dispečerskog centra iz kojeg se upravljalo radom elektroenergetskih postrojenja i nadgledalo pogonsko stanje trafostanica na Gornjem kompleksu Oboda;
 • Fabrika frižidera na gornjem kompleksu Oboda (prva nova fabrika koja je realizovana po Glavnom projektu električnih instalacija koji je kompletno urađen od strane inženjera zaposlenog u Obodu);
 • Rekonstrukcija električnih instalacija Fabrike veš mašina;
 • Izgradnja Carinskog magacina i pripadajuće trafostanice 10/0,4kV
 • Izgradnja Restorana društvene ishrane i restorana za goste na gornjem kompleksu Oboda;
 • Rekonstrukcija Upravne zgrade OBOD-a;
 • Izgradnja Stambenog kompleksa u ulicama IV proleterske i Peka Pavlovića sa preko 100 stambenih jedinica;
 • Rekonstrukcija Kotlarnice na gornjem kompleksu OBOD-a.

Školske 1984/85. i 1985/86. godine predavao je besplatno stručne predmete u Srednjoj elektrotehničkoj školi u kojoj je u to vrijeme izradio i savremenu elektro laboratoriju. 

Kada je EI OBOD početkom devedesetih godina faktički prestao sa radom, prelazi u EPCG - Elektrodistribuciju Cetinje na mjesto tehničkog direktora. U jeku najžešćih sankcija i hiperinflacije, sa svojim saradnicima je, u skoro nemogućim uslovima, uspio održati elektroenergetski sistem Cetinja u funkciji.

Porodičnu firmu DOO RAJRAD, koja se bavi elektroinženjeringom, odnosno projektovanjem, nadzorom nad izvođenjem elektroenergetskih instalacija i ispitivanjem elektroenergetskih instalacija osnovao je 1994. godine. 

Kao konsultant renomiranih svjetskih organizacija Swiss Development and Cooperation (SDC) – Švajcarska, International Relief and Development (IRD) – USAID, HELP – Njemačka, Camp Dresser and McKee (CDM) – USAID, Abu Dhabi Fund for Development – UAE, KfW – Njemačka, UNDP – Podgorica, DAHLEM – Njemačka, FICHTNER – Njemačka, Beohidro –Hidroinženjering – Beograd-Ljubljana, doprinio je da se u Crnoj Gori implementiraju desetine projekata (škole, bolnice, stambena naselja, trafostanice, dalekovodi, NN mreže, javna rasvjeta, vodovodne i kanalizacione pumpne stanice, postrojenja za prečišćavanje voda, itd).

Bio je član radnog tima za reviziju Prostorno-urbanističkog plana prijestonice Cetinje za dio elektroenergetike i radnog tima za izradu Lokalnog energetskog plana Prijestonice, dva fundamentalna dokumenta za planiranje razvoja Prijestonice. Svom rodnom gradu je donirao, kao projektant i nadzorni organ, desetinu projekata. Biran je u ime 575 elektro inženjera 2016. godine za člana Upravnog odbora Inženjerske komore Crne Gore. Član je Upravnog odbora Crnogorskog centra energetske efikasnosti, kao i Upravnog odbora Udruženja zaštite na radu Crne Gore.

Posjeduje:

 • Licencu za projektovanje i građenje br. UPI 107/7-3611/2 koju je izdao MORiT VCG,
 • Licencu za reviziju projektne dokuemntacije  i nadzor br. UPI 107/7-3612/2 koju je izdao MORiT VCG,
 • Licencu za projektovanje i građenje složenih elektroenergetskih inženjerskih objekata br. 310-1372/2018-2 izdatu od strane Ministarstva ekonomije VCG,
 • Licencu za reviziju projekata i nadzor nad izgradnjom složenih elektroenergetskih objekata  br. 310-1371/2018 izdatu od strane Ministarstva ekonomije VCG
 • Licencu za poslove zaštite na radu i za ispitivanje električnih i gromobranskih instalacija br. 1-2456 izdatu od strane Ministarstva rada VCG i
 • Licencu za vršenje energetskih pregleda objekata izdatu od strane ENSI, GTZ i VCG

Predsjednik je CO Cetinje i potpredsjednik EUO i ES MCP.

Mnogobrojni su projekti koje je realizovao u Crnoj Gori kao projektant, konsultant i nadzorni organ raznih međunarodnih organizacija. Više o njima na sledećem linku: 
Rajko Radusinović CV

e-mail:   rajrad@t-com.me
tel:         041 231 546
mob:      069 074 824

 

Aleksandar Dožić

član Odbora direktora, dipl. maš. ing.

Aleksandar Dožić rođen je 05.08.1966. godine u Kolašinu, gdje je završio osnovnu školu. Srednju mašinsko-tehničku završio je u Podgorici, gdje je i diplomirao na Mašinskom fakultetu. Vlasnik je privrednog društva koje se, između ostalog, bavi održavanjem i remontom fabričkih postrojenja, remontom građevinskih mašina i mašina unutrašnjeg transporta, proizvodnjom vertikalne saobraćajne signalizacije i uslugama u niskogranji. Dobitnik je dvije nagrade iz mašinstva za inoviranje tehnoloških procesa. U dosadašnjem radu obavljao je, između ostalog, sledeće poslove: 

 • Direktor preduzeća JP Komunalno Kolašin
 • Upravnik auto baze AMD Kolašin - AMSCG
 • Predsjednik Skupštine opštine Kolašin
 • Savjetnik predsjednika opštine Kolašin
 • Sekretar u opštini Kolašin

Mnogobrojni su projekti u čijoj realizaciji je učestvovao: regionalni vodovod, rehabilitacija magistralnih puteva, tunela, mostova, rekonstrukcija željezničke infrastrukture, izgradnja auto puta... Ostvario je uspješnu saradnju sa Porom, Strabagom, Integralom, Euroasfaltom, Kombinatom Aluminijuma Podgorica... Tehnološki i organizaciono je osmislio proizvodnju gotovih proizvoda iz oblasti metaloprerade.

e-mail:   odbor.direktora@epcg.com
tel:         040 204 109

 

Nenad Marković

član Odbora direktora, dipl. pravnik

Nenad Marković rođen je 19.12.1955. godine. Završio je Pravni fakultet u Podgorici. Radio je u građevinskom preduzeću AD Crna Gora Nikšić (1981-1997), AD Crna Gora - Inženjering Nikšić (1997 - 2009) i u LD Gradnja D.O.O. Nikšić, gdje je i dalje zaposlen. Rukovodilac je pravne i kadrovske službe. Radio je na zastupanju, izradi normativnih akata, kadrovskim poslovima i bio je izvršni direktor akcionarskog društva.

e-mail:   odbor.direktora@epcg.com
tel:         040 204 109

 

Milun Božović

član Odbora direktora, dipl. maš. ing.

Milun Božović rođen je 26.04.1957. godine u Nikšiću. Osnovnu školu završio je na Vidrovanu, gimnaziju u Nikšiću, a Mašinski fakultet, smjer proizvodno mašinstvo, u Titogradu. U toku studija je bio predsjednik Materijalne komisije Mašinskog fakluteta, član Univerzitetske materijalne komisije, predsjednik Omladinskih Organizacija Mašinskog fakulteta, zatim član Akcione konferencije SK Univerziteta Veljko Vlahović i stipendista željezare Boris Kidrič.

Od 1981. godine radio je u željezari Boris Kidrič na poslovima Šefa mašinskog održavanja dizalica. U GRO Crna Gora obavljao poslove direktora OOUR saobraćaj i remont, u dva mandata je bio član Poslovnog odbora na mjestu pomoćnika za mehanizaciju. U IMO Metalac radio je na poslovima samostalnog konstruktora – tehnologa i tehničkog direktora. Od marta 1992. godine, u preduzeću Crnagoraput AD koje je od 2006. godine u sastavu građevinskog koncerna STRABAG, obavlja poslove rukovodioca sekcije za održavanje puteva Nikšić. Od 2018. godine obavlja poslove rukovodioca održavanja svih državnih puteva, a na toj poyiciji se i danas nalazi. 

U više mandata obavljao je poslove sudskog vještaka za oblast mašinstva, a bio je i predsjednik Upravnog odbora preduzeća Društveni standard i član Upravnog odbora Autoprevozno Nikšić.

Nagrade i priznanja:

 • Više priznatih inovacija na dizalicama;
 • Dobitnik Prvomajske nagrade Privredne komore Crne Gore;
 • Više priznanja za humanitarni rad.

e-mail:   odbor.direktora@epcg.com
tel:         040 204 109

 

Jovan Radošević

član Odbora direktora, dipl. maš. ing.

Jovan Radošević rođen je 1966. godine u Pljevljima, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Mašinski fakultet je završio u Podgorici, a 1997. godine je stekao zvanje inženjera zavarivanja u skladu sa preporukama Evropske federacije i Međunarodnog instituta za zavarivanje u Beogradu. Radni vijek, od 1993. godine do danas, proveo je u EPCG AD Nikšić, i to kao smjenski inženjer (1993-2001), glavni inženjer za analizu i kontrolu procesa proizvodnje (2001-2014) i glavni inženjer procesa proizvodnje (od 2014). 

e-mail:   jovan.radosevic@epcg.com
tel:         067 215 974