A A A

Odbor direktora

Odbor direktora je organ upravljanja i rukovođenja Društvom čije odluke izvršavaju izvršni direktor, sekretar Društva i direktori funkcionalnih cjelina.

Odbor direktora je kolektivno tijelo od sedam članova i njime rukovodi predsjednik. Članove Odbora direktora bira Skupština akcionara, a poslovi i zadaci ovog organa su definisani Statutom EPCG. Odluke Odbora direktora sprovode izvršni menadžment i sekretar Društva.

 

Milutin Đukanović, predsjednik

Milutin Đukanović rođen je 22.09.1963. godine u Nikšiću gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici. Od 1992. do 2012. bio je zaposlen u Elektroprivredi AD Nikšić, i to na sledećim pozicijama: programer IS (1992-1995), projektant u službi za IS (1995-1996), projektant specijalista u službi za IS (1997-2006), šef službe za projektovanje i programiranje (2006-2010), rukovodilac Sektora za razvoj i implementaciju poslovnih rešenja (2010-2012) i koordinator za uvođenje novog sistema obračuna i naplate električne energije - Billing system (2011-2012).

Bio je poslanik u Skupštini Crne Gore od 2012. do 2020. godine. Od 2012. do 2016. godine bio je član Odbora za ekonomiju, budžet i finansije i član komisije za kontrolu postupaka privatizacije, kao i član Administrativnog odbora od 2016. do 2020. godine. Bio je predsjednik Poslaničkog kluba Demokratskog fronta od 2015. do 2020. godine. Od 2003. do 2011. godine bio je predsjednik OO Nikšić Nove srpske demokratije, a od 2009. je na funkciji predsjednika Izvršnog odbora Nove srpske demokratije, gdje je bio i član predsjedništva. Bio je odbornik u SO Nikšić u dva saziva. 

Od programskih jezika poznaje SQL Oracle navigator, Visual Fox Pro, Visual Basic, Clipper i Mat Lab.

e-mail:   milutin.djukanovic@epcg.com
              odbor.direktora@epcg.com 
tel:         +382 40 204 137

Tahir Gjonbalaj, član

Tahir Gjonbalaj rođen je 1962. godine u Plavu. Studirao na Građevinskom fakultetu u Prištini, gdje je stekao zvanje građevinskog inženjera. Sekretar za urbanizam, prostorno planiranje i imovinu Opštine Plav je od 1998. godine. Posjeduje bogato iskustvo u oblasti izvođenja te stručnog i tehničkog nadzora građevinskih radova. Od 2007. godine je i samostalni savjetnik za građevinarstvo i urbanizam u Opštini, gdje je po funkciji član opštinske Komisije za tehnički prijem objekata i zadužen za izradu planske dokumentacije, nadzor i realizaciju lokalnih projekata, kao i saradnju sa drugim organima uprave, organizacijama i preduzećima.

e-mail: tahir.gjonbalaj@epcg.com

tel:         +382 40 204 137

Neven Gošović, član

 

Neven Gošović rođen je 2. novembra 1953. godine u Kninu. Osnovno i gimnazijsko obrazovanje završio je u Podgorici. Diplomirao je na pravnom fakultetu u Podgorici 1975 godine.
Radno iskustvo sticao je u privrednim društvima, javnim službama i organima uprave.
Funkciju poslanika u Skupštini Crne Gore, sa kraćim prekidima, obavljao je u periodu od 2003. do 2016. godine, da bi krajem 2017. godine ostvario pravo na penziju.

e-mail: neven.gosovic@epcg.com

tel:         +382 40 204 137

dr Zoran Miljanić, član

 

Rođen je 1980. godine u Baru, Republika Crna Gora. Osnovnu školu i Gimnaziju završio je u Baru. Na Elektrotehnički fakultet u Podgorici, odsjek energetika, upisao se 1998. godine. Diplomirao je 2002. godine. Za pokazan uspjeh tokom studija nagrađivan je od strane Elektrotehničkog fakulteta i Univerziteta Crne Gore. Na poslijediplomske studije na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici, smjer elektroenergetski sistemi, upisao se 2003. godine i iste završio 2006. godine. Angažman u svojstvu saradnika u nastavi na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici, započinje 2003. godine, gdje je u radnom odnosu i danas kao nastavnik u zvanju vanrednog profesora.
Doktorsku disertaciju pod nazivom: „Optimizacija estimacije stanja EES-a primjenom genetskih algoritama u uslovima promjenljive topologije mreža“ odbranio je 2013. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici.
Autor je više naučnih i stručnih radova u renomiranim međunarodnim i domaćim časopisima i konferencijama, kao i brojnih studija, elaborata i analiza za potrebe domaćih i stranih privrednih subjekata.

e-mail: zoran.miljanic@epcg.com

tel:         +382 40 204 137

prof. dr Vladimir Katić, član

 

Prof. dr Vladimir Katić, profesor u penziji Univerziteta u Novom Sadu (UNS), Fakulteta tehničkih nauka (FTN) iz Novog Sada i počasni profesor Politehničkog univerziteta iz Temišvara, Rumuniji. Diplomirao je na Fakultetu tehničkih nauka UNS, a magistrirao i doktorirao na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. 1992. godine izabran je za docenta na Univerzitetu u Novom Sadu, tu je stekao zvanje vanrednog, a zatim i redovnog profesora. Od 2020.
godine je u penziji. Na FTN-u bio je prodekan za finasije i razvoj. Ćlan je više Upravnih odbora.
Katić je nosilac ili saradnik na 15 međunarodnih i 50 domaćih naučnih projekata i studija. Najpoznatije od njih vezane su za istraživanje kvaliteta električne energije, zbog kojih je osmislio i prvi računarski bazirani digitalni mjerni sistem za parametre kvaliteta el. Enrgije u Srbiji. Upriličio je i prvi Atlas vjetrova i učestvovao u realizaciji prve mrežne solarne FN elektrane u Srbiji.

e-mail: vladimir.katic@epcg.com

tel:         +382 40 204 137
 

prof. dr Jovica Milanović, član

 

Profesor Jovica Milanović, dipl. ing. i mr Univerziteta u Beograd, doktorirao na Univerzitetu u Njukaslu, Australija, dok je viši doktorat (D. Sc.) dobio na Univerzitetu u Mančesteru u Velikoj Britaniji. Profesor je elektroenergetike, a 2023. godine postaje šef Katedre za elektrotehniku i elektroniku Univerziteta u Mančesteru i gostujući profesor Univerziteta u Novom Sadu i Beogradu. Bio je član Upravnog odbora IEEE PES, kao regionalni predstavnik za Evropu, Bliski istok i Afriku.
Profesor Milanović je učestvovao ili vodio brojne istraživačke projekte ukupne vrijednosti od više od 80 miliona funti, objavio preko 600 istraživačkih radova i izveštaja. Održao je preko 30 ključnih govora na međunarodnim konferencijama, predstavio preko 150 kurseva/tutorijala i predavanja za industriju i akademsku zajednicu širom svijeta. Nadgledao je do završetka preko 150 postdoktorskih istraživača, doktora i magistara.

e-mail: jovica.milanovic@epcg.com

tel:         +382 40 204 137

Simo Jokić, član

 

Simo Jokić rođen je 6. aprila 1988. godine u Nikšiću. U rodnom gradu je završio elektrotehničku školu, da bi u Beogradu dobio zvanje inžinjera elektrotehnike i računarstva. Na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva 2011. godine u Beogradu, završio je specijalističke studije iz oblasti računarstva i elektrotehnike.
Pripravnički staž odradio je u tehničkoj službi nikšićkog Vodovoda i kanalizacije.

e-mail: simo.jokic@epcg.com

tel:         +382 40 204 137