A A A

Odbor direktora

Odbor direktora je organ upravljanja i rukovođenja Društvom čije odluke izvršavaju izvršni direktor, sekretar Društva i direktori funkcionalnih cjelina.

Odbor direktora je kolektivno tijelo od sedam članova i njime rukovodi predsjednik. Članove Odbora direktora bira Skupština akcionara, a poslovi i zadaci ovog organa su definisani Statutom EPCG. Odluke Odbora direktora sprovode izvršni menadžment i sekretar Društva.

 

Milutin Đukanović, predsjednik

Milutin Đukanović rođen je 22.09.1963. godine u Nikšiću gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici. Od 1992. do 2012. bio je zaposlen u Elektroprivredi AD Nikšić, i to na sledećim pozicijama: programer IS (1992-1995), projektant u službi za IS (1995-1996), projektant specijalista u službi za IS (1997-2006), šef službe za projektovanje i programiranje (2006-2010), rukovodilac Sektora za razvoj i implementaciju poslovnih rešenja (2010-2012) i koordinator za uvođenje novog sistema obračuna i naplate električne energije - Billing system (2011-2012).

Bio je poslanik u Skupštini Crne Gore od 2012. do 2020. godine. Od 2012. do 2016. godine bio je član Odbora za ekonomiju, budžet i finansije i član komisije za kontrolu postupaka privatizacije, kao i član Administrativnog odbora od 2016. do 2020. godine. Bio je predsjednik Poslaničkog kluba Demokratskog fronta od 2015. do 2020. godine. Od 2003. do 2011. godine bio je predsjednik OO Nikšić Nove srpske demokratije, a od 2009. je na funkciji predsjednika Izvršnog odbora Nove srpske demokratije, gdje je bio i član predsjedništva. Bio je odbornik u SO Nikšić u dva saziva. 

Od programskih jezika poznaje SQL Oracle navigator, Visual Fox Pro, Visual Basic, Clipper i Mat Lab.

e-mail:   milutin.djukanovic@epcg.com
              odbor.direktora@epcg.com 
tel:         +382 40 204 137

Tahir Gjonbalaj, član

Tahir Gjonbalaj rođen je 1962. godine u Plavu. Studirao na Građevinskom fakultetu u Prištini, gdje je stekao zvanje građevinskog inženjera. Sekretar za urbanizam, prostorno planiranje i imovinu Opštine Plav je od 1998. godine. Posjeduje bogato iskustvo u oblasti izvođenja te stručnog i tehničkog nadzora građevinskih radova. Od 2007. godine je i samostalni savjetnik za građevinarstvo i urbanizam u Opštini, gdje je po funkciji član opštinske Komisije za tehnički prijem objekata i zadužen za izradu planske dokumentacije, nadzor i realizaciju lokalnih projekata, kao i saradnju sa drugim organima uprave, organizacijama i preduzećima.

e-mail: tahir.gjonbalaj@epcg.com

tel:         +382 40 204 137

Mr Ivan Šaranović, član

Ivan Šaranović, rođen je 1960. godine u Prištini. Diplomirao je i magistrirao na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore na Odsjeku elektronika. Prva radna iskustva sticao je od 1986. do 1989. godine u kompaniji Informatik Si, gdje je bio angažovan kao saradnik programer. Od 1989. pa sve do 1992.godine u kratkim intervalima radio je, prvo u Montenegrorturistu - Budva, kao koordinator rada Računskog centra, a zatim i u Unifarmu, kao rukovodilac ICT centra. Radni odnos u Elektroprivredi Crne Gore zasnovao je 1992.godine, gdje je sve do 2009. radio kao glavni inženjer u tadašnjem Projektnom birou, zatim kao glavni inženjer za IT i glavni inženjer tehničkog sistema upravljanja u Nacionalnom dispečerskom centru EPCG. Od 2009. do danas radi u Crnogorskom elektroprenosnom sistemu AD Podgorica kao glavni inženjer odjeljenja za razvoj i održavanje korporativnog softvera. Bio je angažovan na velikom broju izuzetno važnih projekata, a autor je i koator više zapaženih naučnih i stručnih radova iz oblasti softverskih sistema. Posjeduje više međunarodnih sertifikata iz oblasti IT-ja i upravljanja projektima. Član je većeg broja nacionalnih i EU stukovnih IT udruženja, radnog tijela za ICT pri EU udruženju ENTSO-E, kao i tehničkog komiteta za IT pri Institutu za standardizaciju Crne Gore. Tečno govori i piše engleski jezik.   

e-mail: ivan.saranovic@epcg.com

tel:         +382 40 204 137

Doc. dr Martin Ćalasan, član

Dr Martin Ćalasan, docent na Elektrotehničkom fakultetu, Univerziteta Crne Gore, rođen je 1986. godine u Plužinama, Crna Gora.

Elektrotehnički fakultet Univerziteta Crne Gore u Podgorici, koji je upisao 2005. godine, završio je u junu 2009. godine sa prosječnom ocjenom 9.95. Na istom fakultetu, magistrirao je 2010. godine, na temu „Simulacioni model i dinamika statičkog pobudnog sistema sinhronih generatora u HE Perućica“, sa prosječnom ocjenom "A" (10.00). Doktorsku disertaciju pod,  naslovom „Upravljanje prekidačkim reluktantnim generatorom i tolopogije energetskog pretvarača za rad u kontinualanom režimu“, odbranio je u junu 2017. godine, na Elektrotehničkom fakultetu, Univerziteta Crne Gore.

Na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici i Pomorskom fakultetu u Kotoru izvodi nastavu iz predmeta koje pripadaju oblasti električnih mašina i pogona. Oblasti istraživanja doc. dr Ćalasana su električne mašine, obnovljivi izvori energije, sistemi za skladištenje električne energije i sistemi za kompenzaciju reaktivne energije u elektroenergetskim sistemima.

U dosadašnjem naučno-istraživačkom radu publikovao je preko 50 radova u vodećim medjunarodnim časopisima sa SCI/SCIE liste. Takodje, objavio je oko 140 naučnih i stručnih radova u ostalim medjunarodnim, regionalnim i domaćim časopisima, kao i na medjunarodnim i domaćim konferencijama. Kao istraživač učestvovao je u realizaciji 9 naučno-istraživačkih projekata. U dosadašnjem radu bio je mentor studentima za izradu oko 10 magistarskih teza, preko 50 specijalističkih radova, dok je trenutno mentor na realizaciji tri doktorske teze. Recenzirao je preko 200 naučnih radova u eminentnim naučnim časopisima, dok je Editor u tri medjunarodna časopisa. Uredjivao je pet specijalnih izdanja u časopisama sa SCI/SCIE liste. Dr Ćalasan ima naučnu saradnju sa brojnim istraživačima iz svijeta koja se ogleda u realizaciji naučnih projekata, organizaciji konferencija i publikacijama zajedničkih naučnih radova.   

Doc. dr Martin Ćalasan dobitnik je:

  • Državne nagrade OKTOIH, koju dodjeljuje Ministarstvo prosvjete Crne Gore,  u 2022. godini,
  • Nagrade Ministarstva nauke za najboljeg naučnog radnika Crne Gore u 2022. godini,
  • Nagrade Ministarstva nauke za najuspješnijeg pronalazača – inovatora za najuspješnije inovativno rješenje u 2017. godini,
  • Nagrade CANU za 2020. godinu iz Fonda CANU (CRNOGORSKA AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI) za podsticanje podmlatka,
  • DANUBIUS nagrade za mlade naučnike, koju dodjeljuje Austrijsko ministarstvo za obrazovanje, nauku i istraživanje i Institut za Dunavsku regiju i Centralnu Evropu, u 2021. godini,
  • Nagrade Univerziteta Crne Gore za najboljeg naučnog radnika Elektrotehničkog fakulteta u 2019, 2020 i 2022. godini,
  • Plakete Međunarodne konferencije ETRAN (Elektronika, Telekomunikacije, Računari, Automatika i Nuklearna tehnika) za najboljeg mladog istraživača za oblast Elektroenergetike u 2013. godini,
  • Nagrade za najbolji naučni rad konferencije First conference SERC-CIGRE, Slovenija, Portorož, 2016.godine, i većeg broja nagrada na ostalim naučnim koferencijama.

Stručna aktivnost doc. dr Martina Ćalasana se ogleda kroz izradu velikog broja projekata, studija i espertiza. Takođe, do sada je bio angažovan u više od 30 komisija supervještaka ETF-a u sudskim predmetima koji su zahtijevali naučno-stručnu ekspertizu Elektrotehničkog fakulteta.

Član je IEEE, CIGRE Paris i CIGRE Crna Gora, gdje trenutno obavlja funkciji potpredsjednika. Takođe, predstavnik je Crne Gore u IEEE PES Srbije i Crne Gore.

Oženjen je suprugom Sanjom sa kojom ima kćerku Lenu.

e-mail: martin.calasan@epcg.com

tel:         +382 40 204 137

Emir Strujić, član

Emir Strujić, rođen je 1990. godine u Pljevljima, gdje je završio Srednju stručnu školu, smjer Elektrotehničar računara. Zvanje Bachelor menadžmenta i diplomiranog menadžera upravljanja ljudskim resursima stekao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici. Pripravnički staž odradio je NVO Mladiinfo Montenegro. U Službi za evropske integracije Opštine Pljevlja radio je od 2015. do 2018. gdoine. Od 2014. do 2018. godine bio je predsjednik Upravnog odbora Agencije za stambeno poslovni fonda DOO Pljevlja. Od 2019. radi kao referent za naplatu potraživanja i koordinator za Bencmarking u DOO Vodovod Pljevlja. Odlično poznavanje rada na računaru. Tečno govori i piše engleski jezik.

e-mail: emir.strujic@epcg.com

tel:         +382 40 204 137

Mijuško Bajagić, član

Mijuško Bajagić, rođen 1955. godine, diplomirani je ekonomista. Radio je kao predsjednik Opštine Plužine od 1998. do 2022. Tokom karijere, bio je i finansijski rukovodilac u HE "Piva" u Plužinama, kao i referent za plan, analizu i investicije u OOUR HE "Piva" Plužine. Posjeduje znanje ruskog jezika i rada na računaru.

e-mail: mijusko.bajagic@epcg.com

tel:         +382 40 204 137

Goran Šućur, član

Goran Šućur, rođen 1987. godine, diplomirani je pravnik. Pripravnički staž odradio je u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Tokom karijere radio je kao službeno lice FSCG, kao pravni savjetnik u Domu studenata i učenika "Braća Vučinić" u Nikšiću, u advokatskoj kancelariji "Milačić" u Podgorici i kao rukovodilac projekata u organizaciji "Volonteri Crne Gore". Projekti: "Klub 65+", "Volim, učim i želim pomoći jer stari je moj drug", "Volonterski socijalni servis". Završio je kurs MCSA (Microsoft Certified Syistems Administrator). Posjeduje znanje engleskog jezika i rada na računaru.

e-mail: goran.sucur@epcg.com

tel:         +382 40 204 137