A A A

Prigovori

Ukoliko želite da podneste prigovor potrebno je da popunite odgovarajući obrazac koji možete preuzeti sa našeg web portala ili u lokalnoj jedinici Snabdijevanja, gdje je isti potrebno predati.

Vaš prigovor će biti blagovremeno obrađen, a morate ga predati u roku od 8 dana od dana kada ste dobili račun za utrošenu električnu energiju.

Funkcionalna cjelina Snabdijevanje će izvršiti neophodne kontrole i blagovremeno vas obavijestiti u pisanoj formi.

Procedura podnošenja prigovora je utvrđena na osnovu Statuta EPCG, kao i Pravila i Licence o snabdijevanju.

Prilog:

Obrasci:

  • Obrazac 1 (Prigovor)
  • Obrazac 2 (Prigovor po osnovu neispunjavanja minimuma kvaliteta isporuke i snabdijevanja električnom energijom)

Prigovor možete podnijeti u lokalnom Snabdijevanju, a kontakte i adrese svih lokalnih Snabdijevanja možete pronaći na ovom LINKU.