A A A

Integritet

Šta je Integritet?

Integritet predstavlja zakonito, nezavisno, nepristrasno, odgovorno i transparentno obavljanje poslova kojim javni funkcioneri i zaposleni u organima vlasti čuvaju svoj i ugled organa vlasti, obezbjeđuju povjerenje građana u vršenje javne funkcije i rad organa vlasti i otklanjaju sumnju u mogućnost nastanka i razvoja korupcije.

Šta podrazumijeva Integritet zaposlenog?

Integritet zaposlenog podrazumjeva da zaposleni  ima potrebno znanje i vještine da se ponaša etično u skladu sa zakonom i moralom i da nije podložan neetičkim i nemoralnim pritiscima.

Šta EPCG preduzima na planu jačanja i promocije Integriteta?

Imajući u vidu činjenicu da su integritet i korupcija dva suprostavljena pojma te da jačanje integriteta doprinosi  stvaranju  nepovoljnog  ambijenta za koruptivno ponašanje, izradili smo i usvojili Plan integriteta EPCG - interni antikorupcijski dokument kao skup mjera pravne i praktične prirode kojim se sprječavaju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj različitih oblika koruptivnog ponašanja. U cilju doprinosa očuvanju i jačanju integriteta koji je u duhu važećeg zakonskog okvira,  imenovan je i menadžer integriteta, koji je ujedno i lice zaduženo za prijem i postupanje po prijavi zviždača. Menadžerka integriteta u EPCG je Danica Vuković-Krivokapić, dipl.prav.

Šta predstavlja ugrožavanje javnog interesa?

Ugrožavanje javnog interesa jeste svaka povreda propisa, etičkih pravila ili mogućnost za nastanak takve povrede koja je izazvala, izaziva ili prijeti da izazove opasnost po život, zdravlje i bezbjednost ljudi i životne sredine, povredu ljudskih prava ili materijalnu i nematerijalnu štetu po državu ili pravno i fizičko lice, kao i radnju koja ima za cilj da se za takvu povredu ne sazna ( član 44 Zakona o sprječavanju korupcije).

KONTAKT :

integritet@epcg.com

 

OBRAZAC PLANA INTEGRITETA

UPUTSTVO O NAČINU PODNOŠENJA, PRIJEMA I POSTUPANJA PO PRIJAVI ZVIŽDAČA