A A A

Pravne odredbe

Zakoni, podzakonski akti i medjunarodni propisi.

 

 

 

 

 

 

 

Važeća zakonska regulativa koja je u vezi sa djelatnošću EPCG:

- Zakon o energetici

Zakon o radu

Zakon o javnim nabavkama

Zakon o obligacionim odnosima

Zakon o privrednim društvima

Zakon o slobodnom pristupu informacijama

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti

Zakon o životnoj sredini

- Zakon o zaštiti potrošača

- Zakon o svojinsko pravnim odnosima

- Zakon o uredjenju prostora i izgradnji objekata

- Zakon o zaštiti i spasavanju

- Zakon o sprječavanju korupcije

 

Podzakonska regulativa:

Uredba o naknadi za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i visokoefikasne kogeneracije

Uredba o postupku javnog nadmetanja za izbor snabdjevača

Uredba o snabdijevanju ranjivih kupaca električne energije

- Pravila o minimumu kvaliteta isporuke i snabdijevanja električnom energijom

- Odluka o utvrđivanju cijena i troškova za pružanje pomoćnih usluga i usluga balansiranja  2017-2019

Odluka o utvrđivanju regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje distributivnog sistema električne energije za period 01.01.2017. do 31.12.2019. godine

Odluka o odobravanju regulatorno dozvoljenog prihoda i naknade za rad operatora tržišta električne energije za 2019. godinu

Odluka o utvrđivanju regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena Crnogorskom elektroprenosnom sistemu AD Podgorica za period 01.01.2017. do 31.12.2019. godine

- Program mjera pomoći tarifnim i kvalifikovanim kupcima

- Program mjera pomoći snabdijevanja tarifnih i kvalifikovanih kupaca na mjestima udaljenim od urbanih sredina

Metodologija za obračunavanje i naplatu neovlašćeno preuzete električne energije

Metodologija za utvrđivanje regulatornog prihoda i cijena za korišćenje distributivnog sistema električne energije

Metodologija za utvrdjivanje regulatornog prihoda javnog snabdjevača i regulisanih tarifa za snabdijevanje električnom energijom

Metodologija za utvrdjivanje regulatornog prihoda i cijena za korišćenje prenosnih sistema električne energije

Metodologija za utvrđivanje regulatornog prihoda i cijena za korišćenje distributivnih sistema električne energije

Metodologija za utvrđivanje cijena i uslova za pružanje pomoćnih i sistemskih usluga i usluga balansiranja prenosnog sistema električne energije

Odluka o odobravanju Cjenovnika za standardne priključke na distributivni sistem električne energije

Opšti uslovi za snabdijevanje električnom energijom

- Dodatni uslovi za snabdijevanje električnom energijom (10-00-10055)

Pravila za funkcionisanje distributivnog sistema električne energije

Pravila za funkcionisanje javnog snabdjevača

Pravila za osnivanje i rad tržišta elektrčne energije

Pravila za razdvajanje integrisanog elektroenergetskog subjekta EPCG

Pravilnik o tarifama za električnu energiju

Tržišna pravila

Uredba o načinu sticanja statusa i ostvarivanja prava povlašćenog proizvodjača električne energije

Uredba o naknadi za podsticanje proizvodnje električne energije  iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije

Procedura za izdavanje saglasnosti za prikljucenje i zakljucivanje ugovora br. 10-00-43169 od 05.09.2013. godine

Program mjera pomoći krajnjim kupcima u izvršavanju dospjelih ugovornih obaveza radi spječavanja obustave snabdijevanja 

Program mjera pomoći snabdijevanja krajnjih kupaca na mjestima udaljenim od urbanih područja

Pravila za odlučivanje po prigovorima kupaca priključenih na distributivni sistem

 

Interna tehnička regulativa koja je u vezi sa djelatnošću EPCG: 

Važeća međunarodna regulativa koja je u vezi sa djelatnošću EPCG:

Direktiva 2003 54EC Evropskog parlamenta i Savjeta Evrope

Direktiva 2005-89-EC

Direktiva 2009-72EC Evropskog parlamenta i Savjeta Evrope

Regulacija EC br. 714-2009 Evropskog parlamenta i Savjeta Evrope

Regulacija EZ br. 713-2009 Evropskog parlamenta i Savjeta Evrope

Regulacija EZ br. 715-2009 Evropskog parlamenta i Savjeta Evrope

Zakon o ratifikaciji Sporazuma izmedju Evropske zajednice i Republike Crne Gore o formiranju Energetske zajednice

 

Podsticanje upotrebe obnovljivih izvora i kogeneracije:

Rješenje o jediničnoj naknadi za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoefikasne kogeneracije u 2018. godini

Program mjera podsticanja upotrebe obnovljivih izvora energije i kogeneracije

Propisi koje je donijela Vlada Crne Gore

Propisi koje donijela Regulatorna agencija za energetiku

Obrasci zahtjeva i ugovora

Procedura za izdavanje dokumenata za priključenje malih elektrana na distributivnu mrežu

Pravilnik o jedinicnoj naknadi za podsticanje proizvodnje elektricne energije iz obnovljivih izvora

Pravilnik o jediničnoj naknadi za podsticanje proizvodnje električne energije OIE i VEK 2016. godini

- Pravilnik o visini naknade OIE za 2016

Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o naknadi za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i visokoefikasne kogeneracije

Uredba o naknadi za podsticanje proizvodnje OIE 28.04.2016.

 

Zaštita zdravlja i bezbjednosti na radu:

Zakon o zaštiti na radu

 

Energetska efikasnost:

- Program mjera podsticanja energetske efikasnosti

- Energetska efikasnost - Regulativa

- Energetska efikasnost - Direktive EU.

Program mjera podsticanja energetske efikasnosti