A A A

Hidroelektrana "Perućica" - podružnica

HE „Perućica“ je najstarija velika hidroelektrana u Crnoj Gori, puštena u pogon 1960. godine. Nazvana je po vrelu Perućica, koje izvire u blizini hidroelektrane.

Nalazi se na teritoriji opštine Nikšić, u sjevernom dijelu Bjelopavlićke ravnice, dok su male hidroelektrane smještene na teritorijama opština Kolašin, Podgorica, Cetinje i Šavnik.

Njena instalisana snaga je 307 MW, a moguća godišnja proizvodnja oko 1.300 GWh. Korisna akumulacija je 225 miliona metara kubnih vode. Za proizvodnju električne energije HE "Perućica" koristi vode sliva rijeke Gornja Zeta, odnosno vode koje dotiču u Nikšićko polje i to pri povoljnom padu na kratkom rastojanju između Nikšićkog polja i Bjelopavlićke ravnice. Slivno područje HE „Perućica“ iznosi 850 km².

HE „Perućicu“ sačinjavaju sljedeći objekti:

  • akumulacije „Krupac“ i „Slano“ i  retenzija „Vrtac“,
  • Sistem kanala,
  • Taložnica,
  • Kompenzacioni bazen,
  • Dovodni tunel sa ulaznom građevinom,
  • Cjevovod sa 3 cijevi pod pritiskom,
  • Mašinska zgrada za 8 agregata,
  • Razvodna postrojenja od 110 kV i 220 kV,
  • Dovodni tunel dužine 3323,27 m,
  • Cjevovod br. 3 prečnika 2,65 + 2,5 m.

 

U Mašinskoj zgradi HE „Perućica“, ugrađeno je 7 dvojnih turbina tipa „Pelton“ sa generatorima horizontalnih osobina ukupne instalisane snage od 307 MW. Pet agregata imaju instalisanu snagu od po 40 MVA i dva od po 65 MVA. Planirano je da se ugradi i osmi agregat snage 65 MVA za koga su izgrađeni svi dovodni i odvodni organi, pomoćni i zajednički pogoni i određeno mjesto za ugradnju u mašinskoj zgradi.

Rekordne 2010. godine HE "Perućica" proizvela je 1434,9 GWh.

HE "Perućica" je u 2018. godini ostvarila proizvodnju od 1042,2 GWh.

EPCG je 1992. godine otpočela sa realizacijom procesa modernizacije i osposobljavanja Hidroelektrane „Perućica“, koji obuhvata radove na revitalizaciji i modernizaciji procesa proizvodnje, dovođenju opreme postrojenja i objekata na nivo koji će smanjiti rizik od havarija i obezbjediti sigurnost rada, kao i povećati pogonsku spremnost i garantovati sadašnju proizvodnju. Ovim programom, u prvoj fazi, obuhvaćena je i realizovana rekonstrukcija hidromašinske i elektro opreme na agregatima 1, 2, 3 i 4 i dva kućna agregata.

U okviru druge faze, u periodu 2018-2022. planirana je realizacija prioritetnih projekata rekonstrukcije i modernizacije hidromašinske i elektro opreme na agregatima 5, 6 i 7 zajedno sa sistemom upravljanja tih agregata i integralnim informacionim sistemom na nivou elektrane, opreme dovodnog sistema kao i sanacije i nadvišenja kanala Opačica i rekonstrukcije kanala Moštanica. Ugradiće se i savremena oprema za hidrološka i hidraulička mjerenja. Nakon toga planirana je rekonstrukcija i modernizacija razvodnog postrojenja 110 kV i trafostanice 220/110 kV.