Direkcija za opšte poslove

Direkcija za opšte poslove obavlja sledeće poslove u skladu sa zakonom i opštim aktima Društva:

-planiranje i praćenje troškova (potrošni materijal, komunalne usluge, zakup i održavanje

-poslovnih zgrada );

-definisanje smjernica za upravljanje objektima Društva u okviru društvenog standarda;

-administrativni poslovi i poslovi prevodjenja;

-poslovi koji su predvidjeni Zakonom o odbrani Crne Gore;

-poslovi arhive;

-poslovi oko sistematizovanja arhivske gradje i izlučivanje bezvrijednog arhivskog materijala,

-daktilografski poslovi, kurirski i poslovi kopiranja materijala;

-usluge prevoza zaposlenima za obavljanje službenih putovanja;

-održavanje voznog parka,

-poslovi obezbjedjenja objekata i održavanja higijene poslovnih i pogonskih prostorija;

-poslovi kontrole pristupa poslovnim zgradama Društva;

-obavljanje poslova oko održavanja i rada sistema grijanja i sistema klima uredjaja;

-poslovi vođenja i korišćenja objekata društvenog standarda;

-koordinacija, kontrola i nadzor nad sprovodjenjem mjera zaštite i obavljanje poslova zaštite

-i zdravlja  na radu i zaštite životne sredine.

Direkcija za opšte poslove organizovana je u:

-Sektor za zaštitu i zdravlje na radu i zaštitu životne sredine;

-Sektor za  usluge i upravljanje poslovnim objektima i

-Sektor za saobraćaj, transport i mehanizaciju.

Sektor za  zaštitu i zdravlje na radu i zaštitu životne sredine organizovan je u:

-Služba za zaštitu i zdravlje na radu i

-Služba za zaštitu životne sredine.

Sektor  za  usluge i upravljanje poslovnim objektima organizovan je u:

Služba za usluge:

-Odjeljenje za administrativne poslove i

-Odjeljenje za ketering i logistiku,

Služba za održavanje objekata i

Služba za obezbjedjenje objekata.

Sektor za saobraćaj, transport i mehanizaciju organizovan je u:

Služba za ekspoloataciju i upravljanje:

-Odjeljenje za eksploataciju i upravljanje za potrebe OC, FC Snabdijevanje, HE “Perućica” i HE “Piva” i

-Odjeljenje za eksploataciju i upravljanje za potrebe TE “Pljevlja”,

Služba za održavanje:

-Odjeljenje za tehničku pripremu i kontrolu i

-Odjeljenje za implementaciju.

Izvršni rukovodilac
Olga Radović
dipl.ecc.
tel: 040/204-117