A A A
Objavljeno: 
Saturday, Decembar 30, 2017 - 20:40

OBAVJEŠTENJE ZA XVIII VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA

ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ

Na osnovu čl.36 stav 5. Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG" br. 6/02 i"Sl.list CG", br 17/07, 80/08, i 36/11) i čl.44. i 52 stav 2. tačka (ii) Statuta Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, Odbor direktora Društva saziva

XVIII VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ

Skupština će se održati 31. 01. 2018. godine u Nikšiću ul "Vuka Karadžića" br.2, (sala Upravne zgrade) sa početkom u 12,00 časova uz prethodno evidentiranje prisutnih akcionara koje će početi 1 (jedan) sat ranije.

Za XVIII redovnu Skupštinu akcionara utvrdjen je sljedeći

Dnevni red:

1.Odluka o odobravanju ugovora o prodaji uglja između Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić i Rudnika uglja AD Pljevlja u periodu od 01.04. 2018 do (i sa) 31.12.2022 godine.

Odluka iz tačke 1, donosi se većinom glasova prisutnih ili zastupljenih akcionara od kvoruma koji čini 51% ukupnog broja akcija.

Materijal XVIII vanredne Skupštine akcionara Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić izložiće se na uvid akcionarima u poslovnim prostorijama Društva:

-           Nikšić, ulica Vuka Karadžića, br. 2

-           Podgorica, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog, br. 18

-           Upravna zgrada HE "Piva" Plužine

-           Upravna zgrada TE "Pljevlja"Pljevlja

Uvid u materijal XVIII vanredne Skupštine akcionara, počev 10. 01.2018. godine, može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu 8,00 16,00 časova.

Informacije vezane za XVIII vanrednu Skupštinu akcionara biće dostupne na internet stranici Društva: www.epcg.com.

Pisana izjašnjenja akcionara mogu se predati na adresu: Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić, ulica Vuka Karadžića br. 2 sa naznakom "za Skupštinu akcionara".

Informisanje, glasanje i prijavljivanje akcionara za učešće na XVIII vanrednoj Skupštini akcionara vrši se na tel. 040/204-137 i 204-107.

Identifikacija akcionara na Skupštini vršit će se putem lične isprave, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i lične isprave.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA Đoko Krivokapić,dipl.ecc.s.r.

GLASAČKI LISTIĆ MOŽETE PREUZETI OVDJE.

PUNOMOĆJE MOŽETE PREUZETI OVDJE.