A A A
Objavljeno: 
Uto, Novembar 28, 2017 - 15:28

Obavještenje za XV redovnu Skupštinu akcionara

ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ

Na osnovu čl.36 stav 5. Zakona o privrednim društvima („Sl.list RCG“ br. 6/02 i“Sl.list CG“, br 17/07, 80/08, 40/10 i 36/11) i čl.38. i 52 stav 2. tačka (ii) Statuta Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, Odbor direktora Društva  s a z i v a

 XV REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA

 ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ

Skupština će se održati 29.12. 2017. godine u Nikšiću  - sala Upravne zgrade ul “Vuka Karadžića“ br.2, sa početkom u 12,00 časova uz prethodno evidentiranje prisutnih akcionara koje će početi  1 (jedan) sat ranije.

Za XV  redovnu Skupštinu akcionara utvrdjen je sljedeći

D n e v n i    r e d:

 1. Odluka o usvajajnju finansijskih iskaza i konsolidovanih finasijskih iskaza Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić za 2016. godinu.
 2. Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić za 2016. godinu
 3. Odluka o raspodjeli neraspoređene dobiti iskazane na dan 31.12. 2016 godine
 4. Odluka o pokriću akumuliranog gubitka
 5. Odluka o smanjenju osnovnog kapitala po osnovu pokrića gubitaka
 6. Izmjene i Prečišćen tekst Statuta Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić
 7. Odluka o izboru revizora Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić
 8. Odluka o razrješenju članova Odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić
 9. Odluka o izboru članova Odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić

Odluke iz tačaka 1, 2 i 3 donose se većinom glasova prisutnih ili zastupljenih akcionara od kvoruma koji čini 51% ukupnog broja akcija.

Odluke iz tačaka 4 i 5 donose se dvotrećinskom većinom ukupnog broja glasova.

Revizor Društva bira se između kandidata koje predlože kvalifikovani akcionari.

Za članove Odbora direktora biće izabrani kandidati koji po tzv. kumulativnom principu dobiju najveći broj glasova.

Materijal XV Skupštine akcionara Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić izložiće se na uvid akcionarima u poslovnim prostorijama Društva:

 •  Nikšić, ulica Vuka Karadžića, br. 2
 •  Podgorica, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog, br. 18
 •  Upravna zgrada HE „Piva“ – Plužine
 •  Upravna zgrada TE „Pljevlja“- Pljevlja

Uvid u materijal XV redovne Skupštine akcionara, počev 28.11. 2017. godine, može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu 8,00 – 16,00 časova.

Informacije vezane za XV redovnu Skupštinu akcionara biće dostupne na internet stranici Društva: www.epcg.com.

Pisana izjašnjenja akcionara  mogu se predati na adresu:  Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić, ulica Vuka Karadžića br. 2 sa naznakom „za Skupštinu akcionara“.

Informisanje, glasanje i prijavljivanje akcionara za učešće na XV redovnoj Skupštini akcionara vrši se na tel. 040/204-137 i 204-107.

Identifikacija akcionara na Skupštini vršit će se putem lične isprave, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i lične isprave.

                                                                        PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

                                                                             Đoko Krivokapić,dipl.ecc.s.r.