A A A
Objavljeno: 
Sunday, Februar 25, 2018 - 19:22

Obavještenje za XIX vanrednu Skupštinu akcionara

ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ

Na osnovu čl.36 stav 5. Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG" br. 6/02 i"Sl.list  RCG", br 17/07, 80/08, i 36/11) i čl. 44. i 52 stav 2. tačka (ii) Statuta Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, Odbor direktora Društva saziva

XIX VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ

Skupština će se održati  28. 03.2018. godine u Nikšiću ul "Vuka Karadžića" br.2, (sala Upravne zgrade) sa početkom u 12,00 časova uz prethodno evidentiranje prisutnih akcionara koje će početi 1 (jedan) sat ranije.

Za XIX vanrednu Skupštinu akcionara utvrdjen je sljedeći                      

Dnevni red:

1. Odluke o usvajanju Izvještaja Deloitte-a o procjeni fer i investicione vrijednosti  akcija Rudnika uglja AD Pljevlja i Izvještaja Deloitte-a u vezi sa analizom mogućih modela preuzimanja Rudnika uglja AD Pljevlja.

2.Odluka o  pokretanju postupka dobrovoljne javne ponude za preuzimanje Rudnik uglja AD Pljevlja.

Odluke iz tačkaka 1 i 2 donose se većinom glasova prisutnih ili zastupljenih akcionara sa pravom glasa od kvoruma koji čini 51% ukupnog broja akcija.

Materijal XIX vanredne Skupštine akcionara Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić izložiće se na uvid akcionarima u poslovnim prostorijama Društva:

-           Nikšić, ulica Vuka Karadžića, br. 2

-           Podgorica, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog, br. 18

-          Plužine - Upravna zgrada HE "Piva"

-           Pljevlja - Upravna zgrada TE "Pljevlja"

-           Snabdijevanje Bijelo Polje – ul.Slobode br.1

-           Snabdjevanje Bar – Bulevar JNA br.10

Uvid u materijal XIX vanredne Skupštine akcionara, počev od 07. 03. 2018. godine, može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu 8,00 - 16,00 časova.

Informacije vezane za XIX vanrednu Skupštinu akcionara biće dostupne na internet stranici Društva: www.epcg.com.

Pisana izjašnjenja akcionara mogu se predati na adresu: Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić, ulica Vuka Karadžića br. 2 sa naznakom "za Skupštinu akcionara".

Identifikacija akcionara na Skupštini vršiće se putem lične isprave, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i lične isprave.

Informisanje, glasanje i prijavljivanje akcionara za učešće na XIX  vanrednoj Skupštini akcionara vrši se na tel. 040/204-137 i 204-107.

                                                                  PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

                                                                     Đoko Krivokapić, dipl ecc.s.r.

 

Glasački listić možete preuzeti OVDJE.

Punomoćje možete preuzeti OVDJE.