A A A
Objavljeno: 
Ponedeljak, Oktobar 17, 2016 - 09:10

Obavještenje za XIV redovnu Skupštinu akcionara EPCG

ELEKTRORPIVREDA CRNE GORE                                            

ODBOR DIREKTORA

O B A V J E Š T E NJ E

Dnevni red XIV redovne Skupština akcionara Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić zakazane za 26. 10. 2016 godine  p r o š i r u j e   se   sa  tačkom 6 koja glasi:

 „6. Odluka o raspodjeli dobiti za 2015 godinu“.

Konačni dnevni red XIV redovne Skupština akcionara Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić  glasi:           

  1. Odluka o usvajajnju finansijskih iskaza Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić za 2015. godinu.
  2. Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić za 2015. godinu
  3. Odluka o izboru revizora Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić
  4. Odluka o razrješenju članova Odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić
  5. Odluka o izboru članova Odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić
  6. Odluka o raspodjeli dobiti za 2015 godinu  

P R E D S J E D N I K

Srđan Kovačević,dipl.el.ing.s.r.