A A A
Objavljeno: 
Ponedeljak, Mart 8, 2021 - 09:00

OBAVJEŠTENJE O SAZIVU XXIII VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ

ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ

Na osnovu čl. 135, 136 i 151  Zakona o privrednim društvima ("Sl.list CG" br. 65/20), člana 44 stav 3 Statuta Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić i Odluke Odbora direktora Društva o sazivu XXIII vanredne Skupštine akcionara br.10-00-7201 od 03.03.2021. godine obavljuje se

O B A V J E Š T E NJ E

O SAZIVU  XXIII VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA  ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ

XXIII vanredna Skupština akcionara Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić (u daljem tekstu: vanredna Skupština akcionara)  održaće se 06. 04.2021. godine u Nikšiću, ulica Danila Bojovića bb – Klub 213 sa početkom u 12:00 časova.

Za vanrednu Skupštinu akcionara utvrđen je sljedeći

Dnevni red:

  1. Odluka o donošenju Statuta Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić

Odluka iz tačake 1 donosi se dvotrećinskom većinom prisutnih ili zastupanih akcionara i akcionara koji su se izjasnili putem glasačkih listića (70.878.135) od kvoruma koji čini dvije trećine ukupnog broja akcija sa pravom glasa (106.317.202).

Materijal za vanrednu Skupštinu akcionara sa prijedlogom Odluke i obrascima punomoćja i glasačkog listića biće izložen na internet stranici www.epcg.com  počev od 15.03.2021. godine u vremenu od 08:00 do 15:00h u poslovnim prostorijama Društva: Nikšić -ulica Vuka Karadžića, br. 2;  Podgorica- Bulevar Sv. Petra Cetinjskog br. 18;  Plužine - Upravna zgrada HE "Piva"; Pljevlja - Upravna zgrada TE Pljevlja"; Bijelo Polje – Snabdijevanje, ul.Slobode br.1 i Bar – Snabdjevanje, Bulevar JNA br.10.

Uredno popunjen i ovjeren glasački listić dostavlja se putem pošte na adresu Društva: Nikšić, ulica Vuka Karadžića 2 ili skeniran na email: office@epcg.com

Upis prisutnih akcionara i punomoćnika vršiće se od 11 do 12h na dan i mjesto održavanja vanredne Skupštine akcionara.

Identifikacija akcionara na vanrednoj Skupštini vrši se putem lične isprave, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i lične isprave.

Informacije i prijave akcionara za učešće na vanrednoj Skupštini dobijaju se i vrše se na tel.:+382 40 204 137 i 204 107.                       

                                                                                                                                               

                                                                                                                     PREDSJEDNIK ODBORA

                                                                                                                             Đoko Krivokapić, dipl ecc.s.r.