A A A
Objavljeno: 
Thursday, Avgust 17, 2023 - 07:25

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е О ОДРЖАВАЊУ XXVII ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ ЦРНЕ ГОРЕ АД НИКШИЋ

На основу чл. 135, 136 и 151  Закона о привредним друштвима ("Службени лист ЦГ", број 65/20 и 146/21), члана 78 став 1 тачка 10 Статута Електропривреде Црне Горе АД Никшић и Одлуке Одбора директора Друштва о сазиву XXVII ванредне Скупштине акционара бр.10-00- 34824 од  08. 08. 2023. године објављује се

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

О ОДРЖАВАЊУ  XXVII ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ ЦРНЕ ГОРЕ АД НИКШИЋ

 

Скупштина ће се одржати 21. 09. 2023. године у Никшићу,Трг Саве Ковачевића бр.5. зграда -Никшићко позориште, са почетком  у 12 часова уз претходно евидентирање присутних акционара које ће почети  1 (један) сат раније.

За XXVII  ванредну Скупштину акционара утврђен је следећи

Дневни ред:

 1. Предлог oдлуке о исплати дивиденде Електропривреде Црне Горе АД Никшић за 2021. годину.

Одлукa из тачкe 1 доноси се већином гласова присутних или заступљених акционара са правом гласа од кворума који чини више од половине укупног броја акција са правом гласа.

Материјал XXVII ванредне Скупштине акционара Електропривреде Црне Горе АД Никшић изложиће се на увид акционарима у пословним просторијама Друштва:     

-           Никшић, улица Вука Караџића, бр. 2

-           Подгорица, Булевар Св. Петра Цетињског, бр. 18      

-           Плужине - Управна зграда ХЕ "Пива"

-           Пљевља - Управна зграда ТЕ "Пљевља"

-           Снабдијевање  Регионални  центар - Бијело Поље ул.Слободе бр.1

-           Снабдијевање  Регионални  центар - Бар Булевар ЈНА бр.10

 

Увид у материјал XXVII ванредне Скупштине акционара, почев од  24. 08. 2023. године, може се извршити сваког радног дана у времену 7,00 – 15,00 часова.

Информације везане за XXVII ванредну Скупштину акционара биће доступне на интернет страници Друштва: www.epcg.com.

Писана изјашњења акционара  могу се предати на адресу:  Електропривреда Црне Горе АД Никшић, улица Вука Караџића бр. 2 са назнаком „за Скупштину акционара“.

Информисање, гласање и пријављивање акционара за учешће на XXVII ванредној Скупштини акционара врши се на тел. 040 204-137.

 

Идентификација акционара на Скупштини вршиће се путем личне исправе, а пуномоћника на основу овјереног пуномоћја и личне исправе.

      

                                                                 ПРЕДСЈЕДНИК ОДБОРА ДИРЕКТОРА

                                                                          Милутин Ђукановић, дипл инж,с.р.     

 

 

 

ПРЕДЛОГ  ОДЛУКЕ

На основу члана 133 став 1 тачка 9 и 238 Закона о привредним друштвима („Службени лист ЦГ“,бр. 65/20 и 146/21) и члана 119 Статута Електропривреде Црне Горе АД Никшић, а у вези Закључака Владе Црне Горе број 07-040/23-2398/2 од 08.06.2023. године, XXVII ванредна Скупштина акционара Друштва одржана дана ______.2023. године донијела је                                                                         

О Д Л У К У

О ИСПЛАТИ ДИВИДЕНДЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ ЦРНЕ ГОРЕ АД НИКШИЋ ЗА 2021. ГОДИНУ

                                                          

 1. У 2021. години остварен је консолидовани резултат у износу од 27.977.185€, те се сходно  Закључку Владе Црне Горе број 07-040/23-2398/2 од 08.06.2023. године из наведеног резултата издваја се 30%, односно износ од  8,391,372.51 € за исплату дивиденде за 2021. годину.
 2. Консолидовани резултат за 2022. годину био је негативан (-8.688.991€) те нема основа за исплату дивиденде за 2022. годину.
 3. Средства опредијељена за дивиденду из тачке 1 ове одлуке исплатиће се акционарима Електропривреде Црне Горе АД Никшић пропорционално њиховом учешћу у власничкој структури Друштва на дан доношења ове одлуке.
 4. Дивиденда из тачке 1 ове одлуке исплатиће се у новцу.
 5. Бруто вриједност дивиденде из тачке 1 износи EUR 0.0766 по отплаћеној акцији.
 6. Право на дивиденду из тачке 1 ове одлуке имају акционари, власници отплаћених акција са правом гласа Електропривреде Црне Горе АД Никшић, уписани код Централног клириншког депозитарног друштва АД Подгорица на дан доношења ове одлуке.
 7. Исплата дивиденде из тачке 1 ове одлуке реализоваће се у року од 30 дана од дана доношења одлуке уплатом одговарајућих новчаних износа на рачун Буџета државе Црне Горе, као и на посебно отворене рачуне акционара код пословних банака.
 8. Обавјештење акционарима о времену и начину исплате дивиденде објавиће се у два штампана медија који се издају у Црној Гори и на интернет страници Друштва.
 9. За реализацију ове одлуке задужују се Извршни директор и Главна финансијска дирекција.
 10. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

                                                                                                                                                     

                                                                                       П Р Е Д С Ј Е Д А В А Ј У Ћ И

                                                                                     __________________________

                                                                                                                                                                    

П У Н О М О Ћ Ј Е

За XXVII ванредну Скупштину акционара  Електропривреде Црне Горе АД Никшић (у даљем тексту:ЕПЦГ), сазвану за 21.09. 2023. године са почетком у 12 часова у Никшићу

________________________________________________________________

________________________________________________________________

(подаци о даваоцу пуномоћја: назив правног лица или име и презиме физичког лица, матични број или ЈМБ и адреса)

 

О п у н о м о ћ у ј е м

______________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________

                (подаци о лицу којем се даје пуномоћје: име и презиме, ЈМБ и адреса)

 

да у име даваоца пуномоћја присуствује XXVII ванредној Скупштини акционара ЕПЦГ и гласа по  утврђеном  дневном реду и остварује остала акционарска права у складу са Законом о привредним друштвима.

Ово пуномоћје важи и за евентуално поновљену XXVII ванредну Скупштину акционара ЕПЦГ.

 

У _______, ___________2023. године                                                                                                                                                                                          Давалац пуномоћја

                                                                                                                                                                                                                                                   ______________________                                                                             

Напомене:

Пуномоћје дато од стране правног лица мора бити потписано од стране овлашћеног лица, овјерено печатом и са заводним штамбиљем.

Пуномоћје дато од стране физичког лица мора бити овјерено у складу са законом (локална управа, суд или нотар).

 

 

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА ЦРНЕ ГОРЕ АД НИКШИЋ

            СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

 

Г Л А С А Ч К И      Л И С Т И Ћ

за изјашњавање акционара Електропривреде Црне Горе АД Никшић на XXVII ванредној Скупштини акционара дана 21.09.2023. године у Никшићу

 

По питању предлога одлуке____дневног реда  гласам: *

1.         ЗА

2.         ПРОТИВ

Овај гласачки листић ћу као акционар након уредне попуне  и овјере доставити Скупштини акционара Електропривреде Црне Горе АД Никшић путем:*

 

1)        Поште на адресу: ул. Вука Караџића бр.2;

2)        Са факса бр. __________ на факс бр.+ 382 40 214 260 или

3)        Скениран са мејла:____________ на мејл: office@epcg.com

_______________________,     

  (акционар)  

________________________

   (матични број или ЈМБГ)

 

*Изјашњавање се врши заокруживањем броја испред опредјељења

______________________________________________________________________

                                                                             О В Ј Е Р А

                                                                      података и потписа