A A A
Objavljeno: 
Friday, Decembar 15, 2017 - 15:27

Saopštenje za javnost

Popust za sva domaćinstva koja redovno izmiruju obaveze povećava se

 sa 10 na 13 odsto

Prvi put se  uvodi popust od 3 odsto za sve „velike potrošače“

(preduzeća, institucije, ustanove i sl.)

Značajni rast cijena na berzi uslovio je uvećanje cijene energije za 6 odsto, a na ukupnom računu povećanje od 2,7% . Za redovne platiše povećanje cijene bez uticaja na visinu računa

***

Odbor direktora Elektroprivrede Crne Gore, shodno Statutu i Zakonu o enegetici, donio je Oduku o utvrđivanju cijena električne energije za snabdijevanje kupaca priključenih na elektrodistributivni sistem. Cijene će se primjenivati od 1. januara 2018. godine.

Tokom 2017. godine došlo je do značajnog rasta cijena električne energije na referentnoj energetskoj berzi u Budimpešti (HUPX) koja, shodno regulativi, utiče na formiranje cijena električne energije i u Crnoj Gori. Prije svega zbog loše hidrološke situacije u regionu, u prethodnih 12 mjeseci,  cijene na berzi u ovoj godini veće su skoro za  30 odsto. I pored značajnog rasa cijene na berzi EPCG nije vršila korekcije cijena energije koju isporučuje krajnjim kupcima tokom 2017.godine.

Predloženim povećanjem od 6 odsto cijena energije za domaćinstva i male kupce značajno je ispod tržišne berzanske cijene. Ukoliko se posmatra prosječan račun domaćinstava sa potrošnjom od 400 kWh, planiranim povećanjem (prva stavka na računu tj. energija) sa sadašnjih 34 € povećava se na 34,92 €  što predstavlja uvećanje od 2,7 odsto na cjelokupnom računu.

Imajući u vidu socio-ekonomski momenat i poštovanje prema  potrošačima koji redovno izmiruju svoje obaveze, EPCG je odlučila da se popust sa 10 uveća na 13 odsto, što znači da članovi ZLATNOG TIMA neće osjetiti povećanje od 2,7 odsto. Takodje EPCG je odlučila da tokom januara 2018. godine uključi sve redovne platiše u ZLATNI TIM i on će iznositi oko 180 hiljada domaćinstava koja će ostvarivati popust od 13 odsto na aktivnu energiju i na koje neće uticati najavljeni rast cijena energije.

Prvi put popust od 3 odsto obračunavaće se i potrošačima koji redovno izmiruju svoje obaveze a pripadaju kategoriji tzv. ’veliki potrošači’ (preduzeća, institucije, ustanove i sl. isključujući direktne kupce).