A A A
Objavljeno: 
Saturday, Maj 8, 2021 - 09:55

OSNOVANA KOMISIJA ZA INVESTICIJE U ELEKTROENERGETSKOM SEKTORU

Razvoj elektroenergetskog sektora je od vitalnog interesa za čitavo društvo. U cilju unapređenja i razvoja ove privredne grane elektroenergetski subjketi i resorna ministarstva osnovali su Komisiju za investicije u elektroenergetski sektor.

Zadatak Komisije je da jasno definiše pravce daljeg razvoja elektroenergetskog sektora u Crnoj Gori i intenzivira investicioni proces sa akcentom na projektima u oblasti Obnovljivih izvora energije (OIE).  U tom smislu, Komisija će nastojati da ubrza sve administrativno – tehničke procedure i otkloni potencijalne barijere u cilju efikasnije realizacije planiranih investicija, a kontinuirano će se raditi i na unapređivanju regionalne saradnje.  

U Elektroprivredi Crne Gore veoma smo zainteresovani za izgradnju novih hidroenergetskih kapaciteta na rijeci Komarnici i Pivi, HE „Komarnica“ i HE „Kruševo“, za koje već postoji tehničko-planska dokumentacija. Za projekat buduće hidroelektrane „Komarnica“ već je izdat je Koncesioni akt za izgradnju, dok bi dokumentaciju za izgradnju hidroenergetskog objekta u donjem toku rijeke Pive, nizvodno od HE „Piva“, trebalo inovirati i prilagoditi savremenim zahtjevima u oblasti očuvanja životne sredine.

U EPCG posvećeno radimo i na pronalaženju novih lokaliteta pogodnih za izgradnju novih solarnih kapaciteta, dok je, podsjetimo, u pripremi realizacija projekta vjetroelektrane „Gvozd“ na Krnovskoj visoravni u nikšićkoj opštini instalisane snage 50 MW i solarne elektrane „Briska Gora“ kod Ulcinja,  kao i projekta SE „Velje Brdo“ početne snage 50 MW.

Takođe EPCG je spremna da, zajedno sa ostalim institucijama, da značajan doprinos instalaciji solarnih panela na objektima za individualno stanovanje, kao i na objektima u kojima se obavlja privredna djelatnost.

Jedan od prioritetnijih projekata EPCG je i ugradnja osmog agregata u HE „Perućica“, čija vrijednost se procjenjuje na oko 24 miliona eura. Novi agregat raspolagao bi instalisanom snagom od 58,5 MW,  a njegovim uvođenjem u proizvodnju obezbijedilo bi se dodatnih oko 50 GWh električene energije godišnje. Projekat bi se finansirao iz kreditnog aranžmana sa KfW bankom.

Za predsjednika Komisije imenovan je Milutin Đukanović, predsjednik Odbora direktora EPCG, a pored Đukanovića komisja ima još devet imenovanih članova i to: dr Ratko Mitrović, ministar ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Nikola Rovčanin, izvršni direktor EPCG, Marko Perunović, državni sekretar u Ministarstvu kapitalnih investicija, Rajko Radošević, predsjednik Odbora direktora CEDIS-a, Vladimir Čađenović, izvršni direktor CEDIS-a, Koča Đurišić, direktor Uprave za nekretnine i imovinu, Draško Boljević, v.d. direktora Fonda za zaštitu životne sredine, Bogdan Minić, šef Službe za pripremu i realizaciju projekata u CGES-u, kao i Branko Knežević,  predstavnik Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i savjetnik Izvršnog direktora CGES-a.