A A A
Objavljeno: 
Friday, Jul 31, 2020 - 14:19

ODRŽANA 18. REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA

Danas je u Nikšiću održana 18. redovna Skupština akcionara EPCG AD Nikšić. Na osnovu utvrđenog dnevnog reda Skupšine, kojom je predsjedavao izvršni direktor Igor Noveljić, donijete su odluke o usvajanju finansijskih i konsolidovanih iskaza za 2019. godinu, odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju kompanije, odluka o raspodjeli dobiti kao i odluka o izboru revizora te razrješenju i imenovanju novih članova Odbora direktora.

Na Skupštini je konstatovano da je, pored loše hidrološke situacije, prošla godina bila jedna od uspješnijih poslovnih godina te da su sve kompanije u sastavu EPCG imale dobro poslovanje, a EPCG grupa je imala dobit oko 39 miiona eura.

Ostvareni neto rezultat EPCG u 2019. godini iznosi 28.348.159 eura. Ukupna ostvarena proizvodnja električne energije u 2019. godini iznosila je 3.011,2, GWh, što je za 473 GWh ili 13,6% manje od ostvarenja iz prethodne godine. Konstatovano je da su ostvarena osnovna načela Poslovne politike uz maksimano angažovanje menadžerskih struktura i zaposlenih.

Hidrološka situacija u protekloj godini je bila značajno nepovoljnija u odnosu na 2018. godinu što je uticalo na manju proizvodnju HE „Perućica”, koja je iznosila 951,97 GWh, za 90,28 GWh manje u odnosu na prethodnu godinu i HE „Piva” čija je proizvodnja iznosila 665,1 GWh, za 328,80 GWh manje od ostvarenja iz prethodne godine. Ostvarena je potrošnja koja je iznosila 100% od plana, odnosno 102% od ostvarenja u toku 2018. godine. U toku 2019. godine smanjena su potraživanja kod distributivnih kupaca i ostvaren stepen naplate od 100,16% u odnosu na ukupno fakturisanu realizaciju u 2019. godini.

U 2019. godini ukupna kapitalna ulaganja u EPCG su iznosila 9.349.721 €. Većina ulaganja se odnosila na modernizaciju i nove projekte.

Akcionari su prihvatili odluku o usmjeravanju dobiti na neraspoređenu dobit Društva, tako da je ukupna nerasporedjena dobit kompanije 41.184.784 eura.

Shodno Zakonu o privrednim društvima, Skupština je, po utvrđenom dnevnom redu i u skladu sa Statutom Društva, izvršila razrješenje i izbor novih članova Odbora direktora kompanije. Za članove Odbora direktora izabrani su Đoko Krivokapić, dr Ranko Milović, Nikola Vujović, Samir Hodžić, prof. dr Vladan Radulović, Srdjan Spaić i Miloš Konatar.