A A A
Objavljeno: 
Friday, Avgust 30, 2019 - 19:42

Odobrena investicija za izgradnju vjetroelektrane "Gvozd" od 58 miliona eura

Ostvarena neto dobit kompanije iznosi 44.076.758 €

Odobrena investicija za izgradnju vjetroelektrane „Gvozd“ od 58 miliona eura

Usvojen Izvještaj o poslovanju za 2018. godinu kao i finansijski i konsolidovani iskazi sa Izvještajem revizora

Izabran novi Odbor direktora

***

Danas je u Nikšiću održana 17. redovna Skupština akcionara  EPCG  AD Nikšić. Na osnovu unaprijed utvrđenog dnevnog reda Skupšine, kojom je predsjedavao izvršni rukovodilac Direkcije za pravne poslove, Željko Ćorić, donijete su odluke o usvajanju finansijskih i konsolidovanih iskaza za 2018. godinu, odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju kompanije, Odluka o raspodjeli dobiti, poništenju prethodnih i kupovini novih sopstvenih akcija. Skupština je usvojila odluku odobravanju investicije zajedničke izgradnje vjetroelektrane „Gvozd“, kao i odluku o izboru revizora te razrješenju i imenovanju novih članova Odbora direktora.

Na Skupštini je konstatovano da prošla godina predstavlja jednu od najuspješnijih poslovnih godina od postanka Kompanije te da je EPCG grupa imala dobit oko 60 miiona eura. Sve kompanije u sastavu EPCG bilježe dobro poslovanje, a objedinjavanje termoenergetskog kompleksa u Pljevljima pokazuje se kao dobra odluka pa je ta sinergija dovela da Rudnik uglja Pljevlja već isplaćuje dividendu.

Ostvareni neto rezultat EPCG u 2018. godini iznosi 44.076.758 eura, a dobrim upravljanjem troškovima i maksimanim angažovanjem svih menadžerskih struktura i zaposlenih ostvarena su osnovna načela Poslovne politike. Ukupna ostvarena proizvodnja električne energije u 2018. godini, iznosila je 3.484,2 GWh, što je za 1.294,1 GWh ili 59% više od ostvarenja iz prethodne godine, a 16% više od plana.

Hidrološka situacija u protekloj godini je bila značajno povoljnija u odnosu na 2017. godinu što je uticalo na veću proizvodnju HE „Perućica” koja je iznosila 1.042,3 GWh što je za 481,0 GWh više u odnosu na prethodnu godinu i HE „Piva” čija je proizvodnja iznosila 993,9 GWh što je za 633,4 GWh više od ostvarenja iz prethodne godine.  Ostvarena je i rekordna potrošnja koja je iznosila 104% od plana, odnosno 101% od ostvarenja u toku 2017.godine. U toku 2018. godine smanjena su potraživanja kod distributivnih kupaca i ostvaren  stepen naplate od 102,30% u odnosu na ukupno fakturisanu realizaciju u 2018. godini.

Akcionari su prihvatili odluku o usmjeravanju dobiti na nerasporedjenu dobit Društva tako da je ukupna nerasporedjena dobit kompanije 48.602.081 eura.

Skupština akcionara je, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Ugovorom o izvršenju put opcije zaključenog izmedju države Crne Gore i A2A, donijela odluku o poništenju postojećih i odobrenju kupovine novih 10 odsto sopstvenih akcija čime će država povećati vlasnički udio u kompaniji na 85,41%  što je i njen najveći udio u EPCG od 2009. godine kada je izvršena privatizacija kompanije.

U 2018. godini ukupna kapitalna ulaganja u EPCG su iznosila 14.321.186 €. Većina ulaganja se odnosila na modernizaciju i nove projekte.

Takodje, akcionari su podržali Odluku o odobravanju investicije zajedničke izgradnje vjetroelektrane „Gvozd“ sa kompanijom Ivicom Holding GmbH iz Austije. Vrijednost ove investicije iznosi 58 miliona eura.

Shodno Zakonu o privrednim društvima, Skupština je, po utvrđenom dnevnom redu i u skladu sa Statutom Društva, izvršila razrješenje i izbor novih članova Odbora direktora kompanije. Za članove Odbora direktora izabrani su Đoko Krivokapić, Ranko Milović, Ljubo Knežević, Samir Hodžić, Vladan Radulović, Srdjan Spaić i Oreste Bramanti.