A A A
Objavljeno: 
Thursday, Oktobar 21, 2021 - 13:39

NASTAVAK USPJEŠNE SARADNJE NJEMAČKE RAZVOJNE BANKE KFW I ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE

Dana 20.11.2021. održan je radni sastanaka između predstavnika Njemačke razvojne banke - KfW i Elektroprivrede Crne Gore.

KfW banku su zastupali portfolio menadžer za Crnu Goru g-đa Lydia Glock, tehnički eksperti g-din Sven Hartmann i g-din Oscar Gonzalez, šef lokalne kancelarije g-din Željko Uljarević i g-đa Ana Brailo- Batrićević, koordinator za energetiku.

Ispred Elektroprivrede Crne Gore bili su prisutni Izvršni direktor g-din Nikola Rovčanin, glavni finansijski direktor Miro Vračar, direktor razvoja g-din Ivan Mrvaljević, g-din Boško Božović i g-din Slobodan Banović menadžeri projekata u Direkciji za razvoj sa saradnicima.

Konstatovana je uspješna prethodna saradnja između Njemačke razvojne banke i EPCG kao i nastavak iste.

Podsjetimo da su KfW banka i EPCG dugogodišnji partneri na realizaciji više velikih projekata EPCG.

Elektroprivreda Crne Gore je 2017. godine pokrenula realizaciju II Faze rekonstrukcije i modernizacije HE Piva. Planiranim obimom projekta izvršiće se rekonstrukcija i modernizacija hidromašinske i elektro opreme agregata i postrojenja sopstvene potrošnje kao i rekonstrukcija građevinskih objekata - sistem monitoringa brane i sanacija injekcionih zavjesa brane.

Za rekonstrukciju hidromašinske i elektro opreme agregata i postrojenja sopstvene potrošnje EPCG je sa Izvođačem, JV Litostroj Power iz Slovenije i ABB iz Italije zaključila 2018. godine Ugovor vrijednosti od 10.311.029,60 €. Ugovor je dodijeljen po sprovedenom javnom međunarodnim tenderskom postupku nabavke, saglasno primijenjenim procedurama nabavke KfW banke. Do sada realizovane su aktivnosti na rekonstrukciji i modernizacije elektro mašinske opreme Agregata A2, Postrojenja glavnog razvoda 0,4kV elektrane, kao i montaža i puštanje u rad elektro opreme postrojenja 35kV i 10kV. U toku su radovi na rekonstrukciji agregata A3, radovi se izvode prema utvrđenoj dinamici a planirani završetak je 15. decembar 2021. godine.

Za potrebe finansiranja projekta Rekonstrukcije i modernizacije HE Perućica – faza II u okviru „Greening Public Infrastructure FC Project“, EPCG je 18.09.2019. godine potpisala kreditni aranžman (Ugovor o zajmu i Poseban sporazum o Ugovoru o zajmu) sa KfW bankom u vrijednosti od 33.000.000,00 €.

Otvaranje ponuda u sklopu tenderskog postupka za rekonstrukciju i modernizacije hidromašinske i elektro opreme agregata A5, A6 i A7, hidromehaničke opreme zatvaračnica, opreme za hidrološko-hidraulička mjerenja, ugradnju integralnog informacionog sistema na nivou elektrane je predviđeno 3. novembra 2021. godine.

Što se tiče Projekta ugradnje agregata A8 i povećanje snage HE Perućica za 58,5 MW, Elektroprivreda Crne Gore je u saradnji sa KfW bankom pokrenula tenderski postupak za izbor konsultantske kompanije sa kojom će biti ugovorena izrada projektne i tenderske dokumentacije za ugradnju elektromašinske opreme osmog agregata i izvođenje građevinskih radova na dovodnom i odvodnom sistemu, čije je otvaranja planirano 2. novembra. Ukupna vrijednost projekta ugradnje agregata A8 je procijenjena na oko 24 miliona €.