A A A
Objavljeno: 
Ponedeljak, Mart 15, 2021 - 10:28

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ EPCG ZA 2020. GODINU

Odbor direktora Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić usvojio je predloge odluka o usvajanju finansijskih iskaza, izvještaja o poslovanju i izvještaja menadžmenta za 2020. godinu.

Ukupni prihodi iz poslovanja EPCG 2020. godine realizovani su u iznosu od 312 miliona eura, a neto dobit kompanije iznosila je 16,2 miliona eura. Odbor je konstatovao da je tokom 2020. godine, a kao posljedica pandemije Covid-19, EPCG  poslovala u ekonomskom okruženju punom izazova te da je pandemija usporila ekonomiju i negativno uticala i na energetski sektor gdje je došlo do pada potrošnje električne energije, pada naplate i nestabilnosti berzanskog trgovanja. Prihod 2020. godine je bio manji za 14,9 miliona eura u odnosu na isti period 2019. godine, dok su ukupni rashodi iz poslovanja iznosili 300,3 miliona eura, što je manje u odnosu na 2019. godinu za 4,1 milion eura.

Dodatni trošak u odnosu na isti period 2019. godine godine EPCG je imala uvođenjem novih ekoloških taksi na državnom i lokalnom nivou u iznosu od oko 9,8 miliona eura.

I pored očekivanih rezultata, EPCG je kao društveno odgovorna kompanija, a usljed negativnog uticaja pandemije u ovom periodu, dodatno subvencionisala skoro 20.000 domaćinstava, korisnika prava na subvenciju za električnu energiju, u iznosu od 1,55 miliona eura.

I pored dobre pogonske spremnosti i stabilnog funkcionisanja proizvodnih objekata, jedan od glavnih faktora ovakvog rezultata u odnosu na 2019. godinu jeste manja proizvodnja usljed lošije hidrološke situacije. Proizvodni objekti u sastavu EPCG u 2020. godini proizveli su 2.819,2 GWh električne energije, od čega je TE „Pljevlja“ proizvela 52,76 odsto.  Naime, tokom 2020. godine TE „Pljevlja“ proizvela je rekordnih 1.487,5 GWh, 12,9% više od plana i oko 7% više u odnosu na ostvarenje iz 2019. godine. HE „Perućica” je u 2020. godini ostvarila proizvodnju od 672,1 GWh, što je 29,4% manje u odnosu na proizvodnju ostvarenu 2019. godine. HE „Piva” je u  ostvarila proizvodnju od 657,3 GWh, što je 1,2% manje u odnosu na proizvodnju ostvarenu tokom istog perioda prošle godine.

Odbor je saopštio da period od početka 2021. godine do danas, predstavlja jedan od najproduktivnijih u istoriji kompanije.  Akumulacije su na maksimumu a pogonska spremnost hidroelektrana je omogućila da se za prva dva mjeseca proizvede 617 GWh što je za 243 GWh više od planirane. Prodaja električne energije za prvi kvartal biće na nivou od 885 GWh i vrijednosti od 46 miliona eura, a pozitivni saldo, u dijelu kojim se bavi Direkcija za upravljanje energijom, procjenjuje se na 35,4 miliona eura. Uz optimizaciju raspoloživosti postrojenja i smanjenje troškova, investicioni ciklus Kompanije se sprovodi nesmetanom dinamikom uz sigurno snabdijevanje svih kupaca u Crnoj Gori.

Odbor direktora je konstatovao da su i kompanije, koje  posluju u sastavu EPCG grupe (CEDIS, Rudnik uglja Pljevlja i EPCG Beograd), završile 2020. godinu sa dobrim poslovnim rezultatom te da će materijal o finansijskim i konsolidovanim iskazima za 2020. godinu biti spreman za usvajanje u zakonskom roku, a tokom redovne Skupštine akcionara Društva.