A A A

Profil potrošnje kupca i mali kupac

Postoje 4 profila potrošnje kupaca priključenih na distributivni sistem:

  1. Tip 1-potrošači priključeni na 10kV i 0.4kV sa dominantnom potrošnjom u nižoj tarifi (do 50% potrošnje u VT);

  2. Tip 2-potrošači priključeni na 10kV i 0.4kV sa ravnomjernom potrošnjom (od 50 do 80% u VT);

  3. Tip 3-potrošači priključeni na 10kV i 0.4kV sa dominantnom potrošnjom u višoj tarifi (preko 80% u VT);

  4. Tip 4-domaćinstva

(prva tri tipa se odnose na kategoriju „Ostala potrošnja“)

 

„Mali kupac je kupac na 04kV naponskom nivou koji ne pripada kategoriji domaćinstva koji kupuje električnu

energiju za sopstvenu potrošnju, ima manje od 50 zaposlenih, potrošnju električne energije u prethodnoj

kalendarskoj godini do 30.000 kWh i godišnji prihod manji od

8.000.000 € ili ukupnu aktivu (imovina po bilansu stanja) manju od 8.000.000 €.

Tu spadaju sledeće kategorije kupaca:

  • Distributivni kupci na 0.4kV sa mjerenjem snage;

  • Distributivni kupci na 0.4kV bez mjerenja snage sa mjerenjem reaktivne energije;

  • Distributivni kupci na 0.4kV bez mjerenja snage DT:

  • Distributivni kupci na 0.4kV bez mjerenja snage JT.“

Na osnovu navedenih kriterijuma snabdjevač označava i određuje ko je mali kupac a ko ne.