A A A
Objavljeno: 
Thursday, Februar 11, 2021 - 16:09

XXII VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA

ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ

 

Na osnovu čl. 135, 136 i 151  Zakona o privrednim društvima ("Sl.list CG" br. 65/20), člana 44 stav 3 Statuta Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić i Odluke Odbora direktora Društva o sazivu XXII vanredne Skupštine akcionara br.10-00-4358 od 10.02.2021. godine obavljuje se

O B A V J E Š T E NJ E

O SAZIVU  XXII VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA  ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ

XXII vanredna Skupština akcionara Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić (u daljem tekstu: Vanredna skupština akcionara)  održaće se 16.03.2021. godine u Nikšiću, ulica Danila Bojovića bb – Klub 213 sa početkom u 12:00 časova uz  prethodno evidentiranje prisutnih akcionara koje će početi jedan (1) sat ranije.

Za Vanrednu skupštinu akcionara utvrđen je sljedeći

Dnevni red:

1. Odluka o razrješenju članova Odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić

2. Odluka o izboru članova Odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić

Kvorum Vanredne skupštine akcionara čine prisutni ili zastupljeni akcionari sa najmanje 51%  od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Odluka o razrješenju članova Odbora direktora donosi se većinom glasova prisutnih ili zastupljenih akcionara. Za članove Odbora direktora biće izabrani kandidati koji po tzv. kumulativnom principu dobiju najveći broj glasova prisutnih ili zastupljenih akcionara.

Materijal za Vanrednu skupštinu akcionara sa prijedlogom odluka i obrascima punomoćja i glasačkog listića biće izložen na internet stranici www.epcg.com i počev od 23.02.2021. godine u vremenu od 08:00 do 16:00h u poslovnim prostorijama Društva: Nikšić -ulica Vuka Karadžića, br. 2;  Podgorica- Bulevar Sv. Petra Cetinjskog br. 18;  Plužine - Upravna zgrada HE "Piva"; Pljevlja - Upravna zgrada TE Pljevlja"; Bijelo Polje – Snabdijevanje, ul.Slobode br.1; Bar – Snabdjevanje, Bulevar JNA br.10

Identifikacija akcionara na Vanrednoj skupštini vrši se putem lične isprave a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i lične isprave.

Informacije i prijave akcionara za učešće na Vanrednoj skupštini dobijaju se i vrše se na tel.:+382 40 204 137 i 204 107.                           

    PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

                                                                                                                                                                                                                   Đoko Krivokapić, dipl ecc.s.r.