A A A
Objavljeno: 
Wednesday, Januar 29, 2020 - 14:24

XXI vanredna Skupština akcionara EPCG

ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ

Na osnovu čl.40 stav 2. tačka 7 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG" br. 6/02 i "Sl.list RCG", br 17/07, 80/08 40/10, 36/11 i 40/11) i čl. 44.tačka (vii) i 52 stav 2. tačka (ii) Statuta Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, Odbor direktora Društva saziva

XXI - VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA

 ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ

Skupština će se održati  28.02.2020. godine u Nikšiću, ul. "Vuka Karadžića" br.2, (sala Upravne zgrade) sa početkom u 10,00 časova uz prethodno evidentiranje prisutnih akcionara koje će početi 1 (jedan) sat ranije.

Za XXI - vanrednu Skupštinu akcionara utvrdjen je sljedeći

Dnevni red:

1. Odluka o razrješenju članova Odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore AD

    Nikšić

2. Odluka o izboru članova Odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić

Odluka o razrješenju članova Odbora direktora donosi se većinom glasova prisutnih ili zastupljenih akcionara sa pravom glasa od kvoruma koji čini 51% ukupnog broja akcija.

Za članove Odbora direktora biće izabrani kandidati koji po tzv. kumulativnom principu dobiju najveći broj glasova.

Materijal XXI - vanredne Skupštine akcionara Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić izložiće se na uvid akcionarima u poslovnim prostorijama Društva:

-           Nikšić, ulica Vuka Karadžića, br. 2

-           Podgorica, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog, br. 18      

-           Plužine - Upravna zgrada HE "Piva"

-           Pljevlja - Upravna zgrada TE "Pljevlja"

-           Snabdijevanje Bijelo Polje – ul.Slobode br.1

-           Snabdjevanje Bar – Bulevar JNA br.10

Uvid u materijal XXI - vanredne Skupštine akcionara, počev od 28.01. 2020. godine, može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu 8,00 - 16,00 časova.

Informacije vezane za XXI - vanrednu Skupštinu akcionara biće dostupne na internet stranici Društva: www.epcg.com.

Pisana izjašnjenja akcionara mogu se predati na adresu: Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić, ulica Vuka Karadžića br. 2 sa naznakom "za Skupštinu akcionara".

Identifikacija akcionara na Skupštini vršiće se putem lične isprave, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i lične isprave.

Informisanje i prijavljivanje akcionara za učešće na XXI- vanrednoj Skupštini akcionara vrši se na tel. 040/204-137 i 204-107.

                                                                  PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

                                                                     Đoko Krivokapić, dipl ecc.s.r.