A A A
Objavljeno: 
Uto, Novembar 26, 2019 - 15:50

XX VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ

ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ

Na osnovu člana 40 stav 2 tačka 7 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG" br. 6/02 I "Sl.list CG", br 17/07, 80/08, 40/10, 36/11 i 40/11) i čl. 44 i 52 stav 2 tačka (ii) Statuta Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, Odbor direktora Društva saziva

XX VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ

Skupština će se održati 27.12.2019. godine u Nikšiću ul. "Vuka Karadžića" br.2, (sala Upravne zgrade) sa početkom u 10:00 časova uz prethodno evidentiranje prisutnih akcionara koje će početi 1 (jedan) sat ranije.

Za XX vanrednu Skupštinu akcionara utvrđen je sljedeći

Dnevni red:

1. Odluka o isplati dividende Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić za 2018. godinu

Materijal XX vanredne Skupštine akcionara Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić izložiće se na uvid akcionarima u poslovnim prostorijama Društva:

- Nikšić, ulica Vuka Karadžića br.2

- Podgorica, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog br.18

- Plužine - Upravna zgrada HE "Piva"

- Pljevlja - Upravna zgrada TE "Pljevlja"

- Snabdijevanje Bijelo Polje – ul. Slobode br.1

- Snabdijevanje Bar – Bulevar JNA br.10

Odluka iz tačke 1 donosi se većinom glasova prisutnih ili zastupljenih akcionara sa pravom glasa od kvoruma koji čini 51% ukupnog broja akcija.

Uvid u materijal XX vanredne Skupštine akcionara, počev od 06.12.2019. godine, može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu 08:00–16:00 časova.

Informacije vezane za XX vanrednu Skupštinu akcionara biće dostupne na internet stranici Društva: www.epcg.com.

Pisana izjašnjenja akcionara mogu se predati na adresu: Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić, ulica Vuka Karadžića br.2 sa naznakom "za Skupštinu akcionara".

Identifikacija akcionara na Skupštini vršiće se putem lične isprave, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i lične isprave.

Informisanje, glasanje i prijavljivanje akcionara za učešće na XX vanrednoj Skupštini akcionara vrši se na tel. 040/204-137 i 204-107.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Đoko Krivokapić, dipl ecc. s.r.

 

Obavještenje i dodatni materijal za XX vanrednu Skupštinu akcionara (pdf)

Odluka o proširenju dnevnog reda XX vanredne Skupštine akcionara Elektroprivrede Crne Gore A.D. Nikšić (pdf)

PRILOG 1: Prijedlog Odluke o isplati divende (pdf)

PRILOG 2: Glasački listić i punomoćje (pdf)

PRILOG 3: Odluka o utvrđivanju prijedloga Odluke o isplati dividende (pdf)

PRILOG 4: Odluka o utvrđivanju prijedloga Odluke o razrješenju članova Odbora direktora (pdf)

PRILOG 5: Odluka o utvrđivanju prijedloga Odluke o izboru članova Odbora direktora (pdf)