A A A
Objavljeno: 
Uto, Jun 30, 2020 - 11:18

XVIII REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA

ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ

Na osnovu čl.36 stav 5. Zakona o privrednim društvima („Sl.list RCG“ br. 6/02 i“Sl.list CG“, br 17/07, 80/08, 40/10 i 36/11) i čl.38. i 52 stav 2. tačka (ii) Statuta Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, Odbor direktora Društva  s a z i v a

 XVIII REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA

 ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ

Skupština će se održati 31. 07. 2020. godine u Nikšiću, ul Danila Bojovića b.b. – Scena 213, sa početkom u 12,00 časova uz prethodno evidentiranje prisutnih akcionara koje će početi  1 (jedan) sat ranije.

Za XVIII  redovnu Skupštinu akcionara utvrdjen je sljedeći

Dnevni red:

1. Odluka o usvajanju Finansijskih iskaza Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić za 2019. godinu             

2. Odluka o usvajanju  Konsolidovanih finansijskih iskaza  Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić za 2019. godinu

3. Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić za 2019. godinu

4. Odluka o raspodjeli dobiti iskazane na 31.12.2019. godine

5. Odluka o izboru revizora Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić za 2020. godinu

6.  Odluka o razrješenju članova Odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić

7.  Odluka o izboru članova Odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić

Odluke iz tačaka 1, 2, 3, 4 i 6  donose se većinom glasova prisutnih ili zastupljenih akcionara sa pravom glasa od kvoruma koji čini 51% ukupnog broja akcija.

Revizor Društva bira se između kandidata koje predlože kvalifikovani akcionari.

Za članove Odbora direktora biće izabrani kandidati koji po tzv. kumulativnom principu dobiju najveći broj glasova.

Materijal XVIII redovne Skupštine akcionara Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić izložiće se na uvid akcionarima u poslovnim prostorijama Društva:

-           Nikšić, ulica Vuka Karadžića, br. 2

-           Podgorica, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog, br. 18      

-           Plužine - Upravna zgrada HE "Piva"

-           Pljevlja - Upravna zgrada TE "Pljevlja"

-           Snabdijevanje Bijelo Polje – ul.Slobode br.1

-           Snabdjevanje Bar – Bulevar JNA br.10

Uvid u materijal XVIII redovne Skupštine akcionara, počev od 30.06. 2020. godine, može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu 8,00 – 16,00 časova.

Informacije vezane za XVIII redovnu Skupštinu akcionara biće dostupne na internet stranici Društva: www.epcg.com.

Pisana izjašnjenja akcionara  mogu se predati na adresu:  Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić, ulica Vuka Karadžića br. 2 sa naznakom „za Skupštinu akcionara“.

Informisanje, glasanje i prijavljivanje akcionara za učešće na XVIII redovnoj Skupštini akcionara vrši se na tel. 040/204-137 i 204-107.

Identifikacija akcionara na Skupštini vršit će se putem lične isprave, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i lične isprave.

    

                                                                                                                PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

                                                                                                                              Đoko Krivokapić,dipl.ecc.s.