A A A
Objavljeno: 
Friday, Jun 2, 2017 - 14:09

Obavještenje za XVII vanrednu Skupštinu akcionara

ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ

Na osnovu čl.36. i 40.Zakona o privrednim društvima („ Sl.list RCG“,br.6/02 i Sl.list CG, br.17/07,80/08  i 36/11) i čl.44.Statuta Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, Odbor direktora Društva s a z i v a

XVII VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA

ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ

Skupština će se održati  03 jula 2017. godine u Nikšiću, Scena 213, ul. Danila Bojovića, bb, sa početkom u 12,00 časova uz prethodno evidentiranje prisutnih akcionara koje će početi  1 (jedan) sat ranije.

Za XVII  vanrednu Skupštinu akcionara je utvrdjen sljedeći

D n e v n i    r e d:

  1. Odluka o ukidanju Odluke o pokriću akumuliranog gubitka br.10-00-44230 od 30.06.2015. godine
  2. Odluka o ukidanju Odluke o smanjenju osnovnog kapitala Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić radi pokrića akumuliranog gubitka i isplate akcionarima br.10-00-44231 od 30.06.2015. godine
  3. Odluka o ukidanju Izmjena Statuta Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić br.10-00-44232 od 30.06.2015. godine
  4. Odluka o ukidanju Odluke XV vanredne Skupštine akcionara Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić br.10-00-47532 od 09.09.2016. godine

Odluke iz tačaka 1-4 dnevnog reda donose se većinom glasova prisutnih ili zastupljenih akcionara od kvoruma koji čini 51% ukupnog broja akcija

Materijal XVII vanredne Skupštine akcionara Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić izložiće se na uvid akcionarima u poslovnim prostorijama Društva:

  •  Nikšić, ulica Vuka Karadžića, br. 2
  •  Podgorica, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog, br. 18
  •  Upravna zgrada HE „Piva“ – Plužine
  •  Upravna zgrada TE „Pljevlja“- Pljevlja

Uvid u materijal XVII vanredne Skupštine akcionara, počev od  12. 06.2017 godine, može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu 8,00 – 16,00 časova.

Informacije vezane za XVII vanrednu Skupštinu akcionara biće dostupne na internet stranici Društva: www.epcg.com.

Pisana izjašnjenja akcionara  mogu se predati na adresu:  Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić, ulica Vuka Karadžića br. 2 sa naznakom „za Skupštinu akcionara“.

Informisanje, glasanje i prijavljivanje akcionara za učešće na XVII vanrednoj Skupštini akcionara vrši se na tel. 040/204-137 i 204-107.

Identifikacija akcionara na Skupštini vršit će se putem lične isprave, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i lične isprave.

 

                                                                        PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

                                                                                Đoko Krivokapić,dipl.ecc.s.r.

PUNOMOĆJE MOŽETE PREUZETI OVDJE.

GLASAČKI LISTIĆ MOŽETE PREUZETI OVDJE.