A A A
Objavljeno: 
Friday, Januar 20, 2017 - 15:20

Obavještenje za XVI vanrednu Skupštinu akcionara EPCG

ELEKTRORPIVREDA CRNE GORE                                            

ODBOR DIREKTORA

O B A V J E Š T E NJ E

 

Dnevni red XVI vanredne Skupštine akcionara Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić zakazane za 31.01.2017 godine  p r o š i r u j e   se   sa  tačkom 3 koja glasi:                   

 „3. Izražavanje zainteresovanosti za ulazak u vlasničku strukturu RUP-a“.

Konačni dnevni red XVI vanredne Skupština akcionara Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić  glasi:           

  1. Odluka o razrješenju članova Odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić;
  2. Odluka o izboru članova Odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić;
  3. Izražavanje zainteresovanosti za ulazak u vlasničku strukturu RUP-a.

 

        P R E D S J E D N I K

           Srđan Kovačević,dipl.el.ing.s.r.