A A A
Objavljeno: 
Friday, Decembar 30, 2016 - 09:10

Obavještenje za XVI vanrednu Skupštinu akcionara

ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ

Na osnovu čl.36. i 40.Zakona o privrednim društvima(„ Sl.list RCG“,BR.6/02 i Sl.list CG, br.17/07,80/08, 40/10 i 36/11) i čl.44.tačka (v) Statuta Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, Odbor direktora Društva s a z i v a

XVI VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA

ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ

Skupština će se održati 31. 01. 2017. godine u Nikšiću, Scena 213, ul. Danila Bojovića, bb, sa početkom u 12,00 časova uz prethodno evidentiranje prisutnih akcionara koje će početi  1 (jedan) sat ranije.

Za XVI  vanrednu Skupštinu akcionara je utvrdjen sljedeći

D n e v n i    r e d:

  1.  Odluka o razrješenju članova Odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić
  2. Odluka o izboru članova Odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić

Za članove Odbora direktora biće izabrani kandidati koji po tzv. kumulativnom principu dobiju najveći broj glasova.

Materijal za XVI vanrednu Skupštinu akcionara sa predlogom odluka će se staviti na uvid akcionarima u poslovnim prostorijama Društva:

  •  Nikšić, ulica Vuka Karadžića, br. 2
  •  Podgorica, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog, br. 18
  •  Upravna zgrada HE „Piva“ – Plužine

      -     Upravna zgrada TE „Pljevlja“- Pljevlja

Uvid u materijal XVI vanredne Skupštine akcionara, počev od 30.12. 2016. godine, može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu 8,00 – 16,00 časova.

Informacije vezane za XVI vanrednu Skupštinu akcionara, glasački listić i obrazac punomoćja biće dostupne na internet stranici Društva: www epcg.com.

Informisanje i prijavljivanje akcionara za učešće na XVI vanrednoj Skupštini akcionara vrši se na tel. 040/204-107 i 204-137.

Identifikacija akcionara na Skupštini vršit će se putem lične isprave, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i lične isprave.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Srdjan Kovačević,dipl.el.ing.s.r.

PUNOMOĆJE MOŽETE PREUZETI OVDJE.

GLASAČKI LISTIĆ MOŽETE PREUZETI OVDJE.