A A A
Objavljeno: 
Wednesday, Septembar 28, 2016 - 09:09

Obavještenje za XIV redovnu Skupštinu akcionara EPCG

ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ

Na osnovu čl.36 stav 5. Zakona o privrednim društvima („Sl.list RCG“ br. 6/02 i“Sl.list CG“, br 17/07, 80/08, 40/10 i 36/11) i čl.38. i 52 stav 2. tačka (ii) Statuta Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, Odbor direktora Društva  s a z i v a

 XIV REDOVNU SKUPŠTINE AKCIONARA

 ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ

Skupština će se održati  26.10. 2016. godine u Nikšiću, Scena 213, ul. Danila Bojovića, bb, sa početkom u 12,00 časova uz prethodno evidentiranje prisutnih akcionara koje će početi  1 (jedan) sat ranije.

Za XIV  redovnu Skupštinu akcionara je utvrdjen je sljedeći

D n e v n i    r e d:

  1. Odluka o usvajajnju finansijskih iskaza Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić za 2015. godinu.
  2. Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić za 2015. godinu
  3. Odluka o izboru revizora Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić
  4. Odluka o razrješenju članova Odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić
  5. Odluka o izboru članova Odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić

Odluke iz tačaka 1 i 2 donose se većinom glasova prisutnih ili zastupljenih akcionara od kvoruma koji čini 51% ukupnog broja akcija

Revizor Društva bira se između kandidata koje predlože kvalifikovani akcionari.

Za članove Odbora direktora biće izabrani kandidati koji po tzv. kumulativnom principu dobiju najveći broj glasova.

Materijal XIV Skupštine akcionara Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić izložiće se na uvid akcionarima u poslovnim prostorijama Društva:

  •  Nikšić, ulica Vuka Karadžića, br. 2
  •  Podgorica, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog, br. 18
  •  Upravna zgrada HE „Piva“ – Plužine
  •  Upravna zgrada TE „Pljevlja“- Pljevlja

Uvid u materijal XIV redovne Skupštine akcionara, počev od 26.09.2016. godine, može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu 8,00 – 16,00 časova.

Informacije vezane za XIV redovnu Skupštinu akcionara biće dostupne na internet stranici Društva: www.epcg.com.

Pisana izjašnjenja akcionara  mogu se predati na adresu:  Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić, ulica Vuka Karadžića br. 2 sa naznakom „za Skupštinu akcionara“.

Informisanje, glasanje i prijavljivanje akcionara za učešće na XIV redovnoj Skupštini akcionara vrši se na tel. 040/204-137 i 204-107.

Identifikacija akcionara na Skupštini vršit će se putem lične isprave, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i lične isprave.

 

                                                                        PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

                                                                                Srdjan Kovačević,dipl.el.ing.s.r.

PUNOMOĆJE MOŽETE PREUZETI OVDJE.

GLASAČKI LISTIĆ (1) MOŽETE PREUZETI OVDJE.

GLASAČKI LISTIĆ (2) MOŽETE PREUZETI OVDJE.