A A A
Objavljeno: 
Friday, Maj 26, 2023 - 10:50

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О САЗИВАЊУ XXI РЕДОВНЕ СKУПШТИНЕ АKЦИОНАРА ЕЛЕKТРОПРИВРЕДЕ ЦРНЕ ГОРЕ АД НИKШИЋ

На основу чл.134, 135 и 136 Закона о привредним друштвима ( „Сл. лист ЦГ“, бр 65/20 и 146/21), члaна 78 став 1 тачка 10 Статута Електропривреде Црне Горе АД Никшић и Одлуке Одбора директора Друштва о сазиву  XXI редовне Скупштине акционара бр 10- 00- 23433 од 24. 05. 2023.године објављује се

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

О САЗИВАЊУ XXI РЕДОВНЕ СKУПШТИНЕ АKЦИОНАРА

ЕЛЕKТРОПРИВРЕДЕ ЦРНЕ ГОРЕ АД НИKШИЋ

 

Скупштина ће се одржати 28. 06. 2023. године у Никшићу, Трг Саве Ковачевића бр.5. зграда -Никшићко позориште, са почетком у 12 часова уз претходно евидентирање присутних акционара које ће почети  један (1) сат раније.

 

За XXI  редовну Скупштину акционара утврђен је сљедећи предложени

 

ДНЕВНИ РЕД:

 

1.Предлог одлуке о усвајању Финансијских исказа  ЕПЦГ за 2022. годину са Напоменама и нацртом

   Мишљења ревизора БДО д.о.о. Подгорица.

 

2. Предлог одлуке о  усвајању  Извјештаја о пословању Електропривреде Црне Горе АД Никшић за

    2022. годину.

 

3. Предлог Одлуке о расподјели добити Електропривреде Црне Горе АД Никшић исказане на дан

    31.12.2022. године.

 

4. Предлог Одлуке о утврђивању Политике накнада Електропривреде Црне Горе АД Никшић са

    Методологијом обрачуна варијабилне накнаде лица са посебним дужностима према ЕПЦГ АД.  

 

5. Предлог Одлуке о избору ревизора Електропривреде Црне Горе АД Никшић за 2023. годину.

 

6. Предлог Одлуке о разрјешењу чланова Одбора директора Електропривреде Црне Горе АД

     Никшић.

 

7. Предлог Одлуке о избору чланова Одбора директора Електропривреде Црне Горе АД Никшић.

 

Одлуке из тачака 1, 2, 3, и 4 доносе се већином гласова присутних или заступљених акционара са правом гласа од кворума који чини више од половине укупног броја акција.

Ревизор Друштва бира се између кандидата које предложе квалификовани акционари.

За чланове Одбора директора биће изабрани кандидати који по тзв. кумулативном принципу добију највећи број гласова.

 

Материјал XXI редовне Скупштине акционара Електропривреде Црне Горе АД Никшић изложиће се на увид акционарима у пословним просторијама Друштва:

 

-           Никшић, улица Вука Караџића, бр. 2

-           Подгорица, Булевар Св. Петра Цетињског, бр. 18      

-           Плужине - Управна зграда ХЕ "Пива"

-           Пљевља - Управна зграда ТЕ "Пљевља"

-           Снабдијевање Бијело Поље – ул.Слободе бр.1

-           Снабдјевање Бар – Булевар ЈНА бр.10

 

Увид у материјал XXI редовне Скупштине акционара, почев од 08. 06. 2023. године, може се извршити сваког радног дана у времену 7,00 – 15,00 часова.

 

Информације везане за XXI редовну Скупштину акционара биће доступне на интернет страници Друштва: www.epcg.com.

 

Писана изјашњења акционара  могу се предати на адресу: Електропривреда Црне Горе АД Никшић, улица Вука Караџића бр. 2 са назнаком „за Скупштину акционара“.

 

Информисање, гласање и пријављивање акционара за учешће на XXI редовној Скупштини акционара врши се на тел. 040/204-137.

 

Идентификација акционара на Скупштини вршиће се путем личне исправе, а пуномоћника на основу овјереног пуномоћја и личне исправе.

 

 

 

                                                                                          ПРЕДСЈЕДНИК ОДБОРА ДИРЕКТОРА

                                                                                             Милутин Ђукановић, дипл. инг. с.р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П У Н О М О Ћ Ј Е

 

За XXI редовну Скупштину акционара  Електропривреде Црне Горе АД Никшић

(у даљем тексту:ЕПЦГ), сазвану за 28.06. 2023. године

________________________________________________________________

 

________________________________________________________________

(подаци о даваоцу пуномоћја: назив правног лица или име и презиме физичког лица, матични број или ЈМБГ и адреса)

 

 

О п у н о м о ћ у ј е м

 

 

_____________________________________________________________________

 

 

_____________________________________________________________________

           (подаци о лицу којем се даје пуномоћије: име и презиме, ЈМБГ и адреса)

 

да у име даваоца пуномоћја присуствује XXI  редовној Скупштини акционара ЕПЦГ и гласа по  утврђеном  дневном реду и остварује остала акционарска права у складу са Законом о привредним друштвима.

 

Ово пуномоћије важи и за евентуално поновљену XXI  редовну Скупштину акционара ЕПЦГ.

 

 

 

 

 

У _______, ___________2023 године                                        Давалац пуномоћја

                                                                               

                                                                                                     __________________

 

 

Напомене:

Пуномоћје дато од стране правног лица мора бити потписано од стране овлашћеног лица, овјерено печатом и са заводним штамбиљем.

 

Пуномоћје дато од стране физичког лица мора бити овјерено у складу са законом (локална управа, суд или нотар).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕЛЕKТРОПРИВРЕДА ЦРНЕ ГОРЕ АД НИKШИЋ

          СKУПШТИНА АKЦИОНАРА

 

 

Г Л А С А Ч К И      Л И С Т И Ћ

за изјашњавање акционара Електропривреде Црне Горе АД Никшић на XXI редовној Скупштини акционарa  дана ______. 2023 године у Никшићу.

 

По питању предлога одлуке____дневног реда  гласам: *

 

  1. ЗА
  2. ПРОТИВ

 

Овај гласачки листић ћу као акционар након уредне попуне  и овјере доставити Скупштини акционара Електропривреде Црне Горе АД Никшић путем:*

 

  1. Поште на адресу: ул. Вука Караџића бр.2;
  2. Са факса бр. __________ на факс бр.+ 382 40 214 260 или
  3. Скениран са мејла:____________ на мејл: office@epcg.com

 

_______________________,     

  (акционар)  

 

________________________

   (матични број или ЈМБГ)

 

 

 

*Изјашњавање се врши заокруживањем броја испред опредјељења

 

___________________________________________________________________________

 

                                                                         О В Ј Е Р А

                                                                      података и потписа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕЛЕKТРОПРИВРЕДА ЦРНЕ ГОРЕ АД НИKШИЋ

СKУПШТИНА АKЦИОНАРА

 

Г Л А С А Ч K И    Л И С Т И Ћ

за изјашњавање акционара Електропривреде Црне Горе АД Никшић на XXI редовној Скупштини дана 28.06. 2023. године у Никшићу

 

По питању предлога Одлуке о избору чланова Одбора директора Електропривреде Црне Горе АД Никшић (тачка 7) гласам на начин што предложеним кандидатима дајем сљедећи број гласова:

 

1.         ________________________,    број гласова  ___________

2.         ________________________,    број гласова  ___________

3.         ________________________,    број гласова  ___________

4.         ________________________,    број гласова  ___________

5.         ________________________,    број гласова  ___________

6.         ________________________,    број гласова  ___________

7.         ________________________,    број гласова  ___________

 

УKУПНО ДОДИЈЕЉЕНИХ ГЛАСОВА:   _________________

 

_____________________      __________________      _____________     ________________

акционар – пуномоћник                   својеручни потпис                     број акција                    број гласова

                                                                                                                                                       (кумулативно)

 

1.         Упутство о начину гласања:

 

-        од предложених кандидата бира се седам чланова Одбора директора од  којих најмање

         три морају бити независни

-        гласање се врши додјелом расположивих гласова једном кандидату или њиховом

         расподјелом на два или више кандидата и

  • гласање се врши уписивањем броја гласова поред имена кандидата.

 

2.         Гласачки листић је неважећи ако:

 

-           изјашњење акционара/пуномоћника није у складу са упутством о начину гласања,

-           акционар/пуномоћник додијели једном или више кандидата заједно већи број гласова од

             гласова којима располаже,

-           није својеручно потписан или

-           је дописан/брисан текст