A A A
Objavljeno: 
Wednesday, Novembar 16, 2022 - 06:59

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е О ОДРЖАВАЊУ XXVI ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ ЦРНЕ ГОРЕ АД НИКШИЋ

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА ЦРНЕ ГОРЕ АД НИКШИЋ

На основу чл. 135, 136 и 151  Закона о привредним друштвима ("Службени лист ЦГ", број 65/20 и 146/21), члана 78 став 1 тачка 10 Статута Електропривреде Црне Горе АД Никшић   и  Одлуке Одбора директора Друштва о сазиву XXVI ванредне Скупштине акционара бр.10-00- 51187 од  01.11. 2022. године објављује се

 

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

О ОДРЖАВАЊУ  XXVI ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ ЦРНЕ ГОРЕ АД НИКШИЋ

 

Скупштина ће се одржати 23. 12. 2022. године у Никшићу,  ул. Данила Бојовића бб – Сцена 213 са почетком у 12 часова уз претходно евидентирање присутних акционара које ће почети  1 (један) сат раније.

За XXVI  ванредну Скупштину акционара утврђен је следећи предложени

Дневни ред:

  1. Предлог одлуке о смањењу основног капитала Електропривреде Црне Горе АД Никшић по основу поништења сопствених акција

 

     2. Предлог одлуке о измјенама Статута  Електропривреде Црне Горе АД Никшић и  утврђивању  пречишћеног текста истог.

Одлукa из тачкe 1 се доноси 2/3 већином свих акција.

Одлукa из тачкe 2 се доноси 2/3 већином гласова присутних или заступљених акционара са правом гласа од кворума који чини најмање 2/3 свих акција са правом гласа.

 

Материјал XXVI ванредне Скупштине акционара Електропривреде Црне Горе АД Никшић изложиће се на увид акционарима у пословним просторијама Друштва:     

-           Никшић, улица Вука Караџића, бр. 2

-           Подгорица, Булевар Св. Петра Цетињског, бр. 18      

-           Плужине - Управна зграда ХЕ "Пива"

-           Пљевља - Управна зграда ТЕ "Пљевља"

-           Снабдијевање  Регионални  центар - Бијело Поље ул.Слободе бр.1

-           Снабдијевање  Регионални  центар - Бар Булевар ЈНА бр.10

 

Увид у материјал XXVI ванредне Скупштине акционара, почев од  01. 12. 2022. године, може се извршити сваког радног дана у времену 7,00 – 15,00 часова.

Информације везане за XXVI ванредну Скупштину акционара биће доступне на интернет страници Друштва: www.epcg.com.

Писана изјашњења акционара  могу се предати на адресу:  Електропривреда Црне Горе АД Никшић, улица Вука Караџића бр. 2 са назнаком „за Скупштину акционара“.

Информисање, гласање и пријављивање акционара за учешће на XXVI ванредној Скупштини акционара врши се на тел. 040 204-137.

Идентификација акционара на Скупштини вршиће се путем личне исправе, а пуномоћника на основу овјереног пуномоћја и личне исправе.

 

                                                                                                                                                                            

                                                                                                 ПРЕДСЈЕДНИК ОДБОРА ДИРЕКТОРА

                                                                                                Милутин Ђукановић, дипл инж.с.р.     

 

ПРЕДЛОЗИ  ОДЛУКА

На основу члана 133 став 1 тачка 10 а у вези члана 230 Закона о привредним друштвима („Службени лист ЦГ“, бр. 65/20 и 146/21) и члана 58 став 1 тачка 11 Статута Електропривреде Црне Горе АД Никшић, XXVI ванредна Скупштина акционара Друштва дана_________ донијела је

О Д Л У К У

О СМАЊЕЊУ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ ЦРНЕ ГОРЕ АД НИКШИЋ

ПО ОСНОВУ ПОНИШТЕЊА СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА

 

  1. Основни капитал Електропривреде Црне Горе АД Никшић утврђен чланом 46 Статута Друштва у износу од 769.927.930,0350 евра смањује се за 55.219.394,9175 евра по основу поништења 8.472.481 сопствене акције номиналне вриједности 6,5175 евра по акцији, а које су стечене 26.09.2019. године Одлуком Скупштине акционара ЕПЦГ АД Никшић број 10-00-30309 од 03.09.2019. године.

 

      2. Након смањења из тачке 1 основни капитал Електропривреде Црне Горе АД Никшић износи 714.708.535,1175 евра.

 

     3. Промјена основног капитала Електропривреде Црне Горе АД Никшић извршиће се одговарајућим измјенама чл. 46 и 47 Статута Друштва.

 

     4. Рачуноводствена књижења промјена из тач. 1 и 2 ове одлуке извршиће Главна финансијска дирекција Друштва – Секретаријат за рачуноводство након што Комисија за тржиште капитала верификује ову одлуку и након што се региструју измјене Статута из тачке 3 ове одлуке.

 

    5. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

                                                                                                           П Р Е Д С Ј Е Д А В А Ј У Ћ И,

                                                                                                          ______________________________

                                                                                            

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                               

                                                                                

                                                                                                                                                                        

 

 

На основу члана 133 став 1 тачка 2 Закона о привредним друштвима („Сл.лист ЦГ“ бр.65/20 и 146/21),  члана 58 став 1 тачка 2 и члана 138 Статута Електропривреде Црне Горе АД Никшић, XXVI ванредна Скупштина акционара Друштва одржана _______2022.године, донијела је

ОДЛУКУ

 О ДОНОШЕЊУ ИЗМЈЕНА  СТАТУТА И УТВРЂИВАЊУ ПРЕЧИШЋЕНОГ ТЕКСТА ИСТОГ

 

1. Доносе се измјене  Статута Електропривреде Црне Горе АД Никшић.

2. Утвђује се пречишћени текст Статута Електропривреде Црне Горе АД Никшић сачињен на бази основног акта бр.10-00- 61445 од 30.12. 2021.године и његових измјена  из тачке 1 ове Одлуке.

3. Измјене Статута из тачке 1 ступају на снагу даном регистрације у Централном регистру привредних субјеката у Подгорици.

                                                                                                      

                                                                                                           П Р Е Д С Ј Е Д А В А Ј У Ћ И,

                                                                                                          ______________________________

                                                                                            

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П У Н О М О Ћ Ј Е

За XXVI ванредну Скупштину акционара  Електропривреде Црне Горе АД Никшић (у даљем тексту:ЕПЦГ), сазвану за 23.12.2022. године са почетком у 12 часова у Никшићу

________________________________________________________________

________________________________________________________________

(подаци о даваоцу пуномоћја: назив правног лица или име и презиме физичког лица, матични број или ЈМБ и адреса)

 

О п у н о м о ћ у ј е м

____________________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________________

                (подаци о лицу којем се даје пуномоћје: име и презиме, ЈМБ и адреса)

 

да у име даваоца пуномоћја присуствује XXVI ванредној Скупштини акционара ЕПЦГ и гласа по  утврђеном  дневном реду и остварује остала акционарска права у складу са Законом о привредним друштвима.

Ово пуномоћје важи и за евентуално поновљену XXVI ванредну Скупштину акционара ЕПЦГ.

 

У _______, ___________2022. године                                        Давалац пуномоћја

                                                                                                 ______________________                                                                              

Напомене:

Пуномоћје дато од стране правног лица мора бити потписано од стране овлашћеног лица, овјерено печатом и са заводним штамбиљем.

Пуномоћје дато од стране физичког лица мора бити овјерено у складу са законом (локална управа, суд или нотар).

 

 

 

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА ЦРНЕ ГОРЕ АД НИКШИЋ

            СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

 

Г Л А С А Ч К И      Л И С Т И Ћ

за изјашњавање акционара Електропривреде Црне Горе АД Никшић на XXVI ванредној Скупштини акционара дана 23.12.2022. године у Никшићу

 

По питању предлога одлуке____дневног реда  гласам: *

1.         ЗА

2.         ПРОТИВ

Овај гласачки листић ћу као акционар након уредне попуне  и овјере доставити Скупштини акционара Електропривреде Црне Горе АД Никшић путем:*

 

1)         Поште на адресу: ул. Вука Караџића бр.2;

2)         Са факса бр. __________ на факс бр.+ 382 40 214 260 или

3)         Скениран са мејла:____________ на мејл: office@epcg.com

_______________________,     

  (акционар)  

________________________

   (матични број или ЈМБГ)

 

*Изјашњавање се врши заокруживањем броја испред опредјељења

____________________________________________________________________________

                                                                             О В Ј Е Р А

                                                                      података и потписа