A A A
Objavljeno: 
Friday, Septembar 23, 2022 - 14:17

ПРОШИРЕНИ ДНЕВНИ РЕД XXV ВАНРЕДНЕ СKУПШТИНЕ АKЦИОНАРА

На основу члана 139 став 2 Закона о привредним друштвима („ Сл. лист ЦГ“ бр. 65/20 и 146/21) члана  78 став 1 тачка 10  Статута Електропривреде Црне Горе АД Никшић и Одлуке Одбора директора Друштва  бр.10-00 – 40733  од 01.09.2022. године, акционарима Електропривреде Црне Горе АД Никшић даје се

 

 

 

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

О ПРОШИРЕЊУ ДНЕВНОГ РЕДА XXV ВАНРЕДНЕ СKУПШТИНЕ АKЦИОНАРА

 

I  Дневни ред XXV ванредне  Скупштине акционара Електропривреде Црне Горе

   АД Никшић сазване  Oдлуком Одбора друштва бр.10-00 – 40733  од 01.09.2022.

  (Обавјештење објављено у дневним новинама  Дан и Вијести од 02. i 03.септембра

  2022.године и на интернет страници Друштва) допуњава се  тачком 3 која гласи:

 

„3. Одлука о давању сагласности на покретање реализације инвестиције – куповина имовине бившег индустријског комплекса  Жељезаре Никшић“;                                                                             

 

II  Након измјене из тачке I коначан дневни ред  XXV  ванредне Скупштине акционара

    Електропривреде Црне Горе АД Никшић гласи:

 

 

  1. Одлука о разрјешењу чланова Одбора директора Електропривреде Црне Горе АД Никшић;
  2. Одлука о избору чланова Одбора директора Електропривреде Црне Горе АД Никшић;
  3. Одлука о давању сагласности на покретање реализације инвестиције – куповина имовине бившег индустријског комплекса  Жељезаре Никшић“;                                                                             

 

III  Материјал за тачку 3 биће изложен заједно са  материјалима осталих тачака

     дневног реда и о њима ће се изјашњавати XXV  ванредна Скупштина акционара.

 

IV Ово обавјештење, поред објављивања у дневним новинама  Дан и Вијести

    биће доступно и на интернет страници Друштва: www.еpcg.cом.

                                                                                                

                                                                         ПРЕДСЈЕДНИK ОДБОРА ДИРЕKТОРА

                                                                          Милутин Ђукановић,дипл ел.инг.с.р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДA ЦРНЕ ГОРЕ АД НИКШИЋ

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број:10-00-

Никшић, ________2022. године

 

На основу члана 133 став 1 тачка 13 Закона о привредним друштвима („Службени лист ЦГ“, бр. 65/20 и 146/21) и члана 58 став 1 тачка 19 Статута Електропривреде Црне Горе АД Никшић, Скупштина акционара Друштва на________, одржаној ______.2022. године донијела је следећу

 

 

О Д Л У К У

  1. Даје се сагласност за покретање реализације инвестиције – куповина покретне и непокретне имовине бившег индустријског комплекса Жељезаре Никшић.

 

  1. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

 

                                                                                              П Р Е Д С Ј Е Д А В А Ј У Ћ И

 

 

 

 

 

ЕЛЕKТРОПРИВРЕДА ЦРНЕ ГОРЕ АД НИKШИЋ

          СKУПШТИНА АKЦИОНАРА

 

 

Г Л А С А Ч К И      Л И С Т И Ћ

 

за изјашњавање акционара Електропривреде Црне Горе АД Никшић на XXV ванредној Скупштини акционарa  дана 03.10. 2022 године у Никшићу.

 

По питању предлога одлуке____дневног реда  гласам: *

 

  1. ЗА
  2. ПРОТИВ

 

Овај гласачки листић ћу као акционар након уредне попуне  и овјере доставити Скупштини акционара Електропривреде Црне Горе АД Никшић путем:*

 

  1. Поште на адресу: ул. Вука Караџића бр.2;
  2. Са факса бр. __________ на факс бр.+ 382 40 214 260 или
  3. Скениран са мејла:____________ на мејл: office@epcg.com

 

_______________________,     

  (акционар)  

 

________________________

   (матични број или ЈМБГ)

 

 

 

*Изјашњавање се врши заокруживањем броја испред опредјељења

 

________________________________________________________________________

 

                                                                         О В Ј Е Р А

                                                                      података и потписа

 

 

 

П У Н О М О Ћ Ј Е

За XXV ванредну Скупштину акционара  Електропривреде Црне Горе АД Никшић (у даљем тексту:ЕПЦГ), сазвану за 03.10.2022. године са почетком у 12 часова у Никшићу

________________________________________________________________

________________________________________________________________

(подаци о даваоцу пуномоћја: назив правног лица или име и презиме физичког лица, матични број или ЈМБ и адреса)

 

 

О п у н о м о ћ у ј е м

 

_______________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________

            (подаци о лицу којем се даје пуномоћје: име и презиме, ЈМБ и адреса)

 

да у име даваоца пуномоћја присуствује XXV ванредној Скупштини акционара ЕПЦГ и гласа по  утврђеном  дневном реду и остварује остала акционарска права у складу са Законом о привредним друштвима.

Ово пуномоћје важи и за евентуално поновљену XXV ванредну Скупштину акционара ЕПЦГ.

 

У _______, ___________2022. године                                        Давалац пуномоћја

                                                                                

                                                                                                     __________________

 

 

Напомене:

Пуномоћје дато од стране правног лица мора бити потписано од стране овлашћеног лица, овјерено печатом и са заводним штамбиљем.

Пуномоћје дато од стране физичког лица мора бити овјерено у складу са законом (локална управа, суд или нотар).