A A A
Objavljeno: 
Saturday, Maj 25, 2024 - 09:01

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О САЗИВАЊУ XXII РЕДОВНЕ СKУПШТИНЕ АKЦИОНАРА

На основу чл.135, 135 и 136 Закона о привредним друштвима („Службени лист ЦГ“, бр. 65/20,146/21 i 4/2024), члaна 78 став 1 тачка 10 Статута Електропривреде Црне Горе АД Никшић, и Одлуке Одбора директора Друштва о сазиву XXII редовне Скупштине акционара број 10-00-22491 од 24.05.2024. године, објављује се

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е
О САЗИВАЊУ XXII РЕДОВНЕ СKУПШТИНЕ АKЦИОНАРА
ЕЛЕKТРОПРИВРЕДЕ ЦРНЕ ГОРЕ АД НИKШИЋ


Скупштина ће се одржати 28.06.2024. године у Никшићу, Трг Саве Ковачевића, бр. 5, зграда – Никшићко позориште, са почетком у 12 часова, уз претходно евидентирање присутних акционара које ће почети 1 (један) сат раније.


За XXII редовну Скупштину акционара утврђен је следећи предложени


ДНЕВНИ РЕД:


1. Предлог одлуке о усвајању Финансијских исказа ЕПЦГ за 2023. годину са Напоменама и нацртом Мишљења ревизора БДО д.o.о Подгорица.
2. Предлог одлуке о усвајању Извјештаја о пословању Електропривреде Црне Горе АД Никшић за 2023. годину.
3. Предлог одлуке о расподјели добити Електропривреде Црне Горе АД Никшић исказане на 31.12.2023. године.
4. Предлог одлуке о разрјешењу чланова Одбора директора Електропривреде Црне Горе АД Никшић.
5. Предлог одлуке о избору чланова Одбора директора Електропривреде Црне Горе АД Никшић.


Одлука из тачке 1, 2 и 3 доносе се већином гласова присутних или заступљених акционара са правом гласа од кворума који чини више од половине укупног броја акција.
За чланове Одбора директора биће изабрани кандидати који по тзв. кумулативном принципу добију највећи број гласова.


Материјал XXII редовне Скупштине акционара Електропривреде Црне Горе АД Никшић изложиће се на увид акционарима у пословним просторијама Друштва:
- Никшић, улица Вука Караџића, бр. 2,
- Подгорица, Булевар Св. Петра Цетињског, бр. 18,
- Плужине - Управна зграда ХЕ "Пива",
- Пљевља - Управна зграда ТЕ "Пљевља",
- Снабдијевање Бијело Поље – ул. Слободе бр.1,
- Снабдјевање Бар – Булевар ЈНА бр.10.


Увид у материјал XXII редовне Скупштине акционара, почев од 08.06.2024. године, може се извршити сваког радног дана у времену 07:00 – 15:00 часова.
Информације везане за XXII редовну Скупштину акционара биће доступне на интернет страници Друштва: www.epcg.com.
Писана изјашњења акционара могу се предати на адресу: Електропривреда Црне Горе АД Никшић, улица Вука Караџића бр. 2, са назнаком „за Скупштину акционара“.
Информисање, гласање и пријављивање акционара за учешће на XXII редовној Скупштини акционара врши се на тел. 040/204-137.
Идентификација акционара на Скупштини вршиће се путем личне исправе, а пуномоћника на основу овјереног пуномоћја и личне исправе.

ПРЕДСЈЕДНИК ОДБОРА ДИРЕКТОРА
Милутин Ђукановић, дипл.ел.инг. с.р