A A A
Objavljeno: 
Friday, Maj 27, 2022 - 16:36

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О САЗИВАЊУ XX РЕДОВНЕ СKУПШТИНЕ АKЦИОНАРА ЕЛЕKТРОПРИВРЕДЕ ЦРНЕ ГОРЕ АД НИKШИЋ

На основу чл.134, 135 и 136 Закона о привредним друштвима ( „Сл. лист ЦГ“, бр 65/20 и 146/21), члaна 78 став 1 тачка 10 Статута Електропривреде Црне Горе АД Никшић и Одлуке Одбора директора Друштва о сазиву  XX редовне Скупштине акционара бр 10- 00-25124 од 25. 05. 2022. објављује се

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

О САЗИВАЊУ XX РЕДОВНЕ СKУПШТИНЕ АKЦИОНАРА

ЕЛЕKТРОПРИВРЕДЕ ЦРНЕ ГОРЕ АД НИKШИЋ

 

Скупштина ће се одржати 28. 06. 2022. године у Никшићу,  ул. Данила Бојовића бб – Сцена 213 са почетком у 14 часова уз претходно евидентирање присутних акционара које ће почети  1 (један) сат раније.

 

За XX  редовну Скупштину акционара утврђен је сљедећи предложени

 

ДНЕВНИ РЕД:

 

1.Предлог одлуке о усвајању Финансијских исказа  ЕПЦГ за 2021. годину са Напоменама и нацртом

   Мишљења ревизора БДО д.о.о. Подгорица.

 

2. Предлог одлуке о  усвајању  Извјештаја о пословању Електропривреде Црне Горе АД Никшић за

    2021. годину са Извјештајем о активностима службе за заштиту животне средине као и

    Извјештајем о активностима за област заштите и здравља на раду и заштите и спашавања.

 

3. Предлог Одлуке о расподјели добити Електропривреде Црне Горе АД Никшић исказане на дан

    31.12.2021. године.

 

4. Предлог Одлуке о одобравању књижног одобрења у корист ЦЕДИС –а д.о.о. Подгорица.

 

5. Предлог Одлуке о избору ревизора Електропривреде Црне Горе АД Никшић за 2022. годину.

 

6. Предлог Одлуке о утврђивању Политике накнада Електропривреде Црне Горе АД Никшић са

    Методологијом обрачуна варијабилне накнаде лица са посебним дужностима према ЕПЦГ АД.  

 

7. Предлог Одлуке о разрјешењу чланова Одбора директора Електропривреде Црне Горе АД

     Никшић.

 

8. Предлог Одлуке о избору чланова Одбора директора Електропривреде Црне Горе АД Никшић.

 

Одлуке из тачака 1, 2, 3, 4, 6 и 7 доносе се већином гласова присутних или заступљених акционара са правом гласа од кворума који чини 51% укупног броја акција.

Ревизор Друштва бира се између кандидата које предложе квалификовани акционари.

За чланове Одбора директора биће изабрани кандидати који по тзв. кумулативном принципу добију највећи број гласова.

 

Материјал XX редовне Скупштине акционара Електропривреде Црне Горе АД Никшић изложиће се на увид акционарима у пословним просторијама Друштва:

 

-           Никшић, улица Вука Караџића, бр. 2

-           Подгорица, Булевар Св. Петра Цетињског, бр. 18      

-           Плужине - Управна зграда ХЕ "Пива"

-           Пљевља - Управна зграда ТЕ "Пљевља"

-           Снабдијевање Бијело Поље – ул.Слободе бр.1

-           Снабдјевање Бар – Булевар ЈНА бр.10

 

Увид у материјал XX редовне Скупштине акционара, почев од 07.06. 2022. године, може се извршити сваког радног дана у времену 7,00 – 15,00 часова.

 

Информације везане за XX редовну Скупштину акционара биће доступне на интернет страници Друштва: www.epcg.com.

 

Писана изјашњења акционара  могу се предати на адресу: Електропривреда Црне Горе АД Никшић, улица Вука Караџића бр. 2 са назнаком „за Скупштину акционара“.

 

Информисање, гласање и пријављивање акционара за учешће на XX редовној Скупштини акционара врши се на тел. 040/204-137.

 

Идентификација акционара на Скупштини вршиће се путем личне исправе, а пуномоћника на основу овјереног пуномоћја и личне исправе.

 

 

 

                                                                                          ПРЕДСЈЕДНИК ОДБОРА ДИРЕКТОРА

                                                                                              Милутин Ђукановић, дипл. инг. с.р

 

П У Н О М О Ћ Ј Е

 

За XX редовну Скупштину акционара  Електропривреде Црне Горе АД Никшић

(у даљем тексту:ЕПЦГ), сазвану за 28.06. 2022. године

________________________________________________________________

 

________________________________________________________________

(подаци о даваоцу пуномоћја: назив правног лица или име и презиме физичког лица, матични број или ЈМБГ и адреса)

 

 

О п у н о м о ћ у ј е м

 

 

_____________________________________________________________________

 

 

_____________________________________________________________________

           (подаци о лицу којем се даје пуномоћије: име и презиме, ЈМБГ и адреса)

 

да у име даваоца пуномоћја присуствује XX  редовној Скупштини акционара ЕПЦГ и гласа по  утврђеном  дневном реду и остварује остала акционарска права у складу са Законом о привредним друштвима.

 

Ово пуномоћије важи и за евентуално поновљену XX  редовну Скупштину акционара ЕПЦГ.

 

 

 

 

 

У _______, ___________2022 године                                        Давалац пуномоћја

                                                                               

                                                                                                     __________________

 

 

Напомене:

Пуномоћје дато од стране правног лица мора бити потписано од стране овлашћеног лица, овјерено печатом и са заводним штамбиљем.

 

Пуномоћје дато од стране физичког лица мора бити овјерено у складу са законом (локална управа, суд или нотар).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕЛЕKТРОПРИВРЕДА ЦРНЕ ГОРЕ АД НИKШИЋ

          СKУПШТИНА АKЦИОНАРА

 

 

Г Л А С А Ч К И      Л И С Т И Ћ

за изјашњавање акционара Електропривреде Црне Горе АД Никшић на XX редовној Скупштини акционарa  дана ______. 2022 године у Никшићу.

 

По питању предлога одлуке____дневног реда  гласам: *

 

  1. ЗА
  2. ПРОТИВ

 

Овај гласачки листић ћу као акционар након уредне попуне  и овјере доставити Скупштини акционара Електропривреде Црне Горе АД Никшић путем:*

 

  1. Поште на адресу: ул. Вука Караџића бр.2;
  2. Са факса бр. __________ на факс бр.+ 382 40 214 260 или
  3. Скениран са мејла:____________ на мејл: office@epcg.com

 

_______________________,     

  (акционар)  

 

________________________

   (матични број или ЈМБГ)

 

 

 

*Изјашњавање се врши заокруживањем броја испред опредјељења

 

___________________________________________________________________________

 

                                                                         О В Ј Е Р А

                                                                      података и потписа