A A A
Objavljeno: 
Friday, Decembar 9, 2022 - 08:57

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПРОШИРЕЊУ ДНЕВНОГ РЕДА XXVI ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

На основу члана 139 став 2 Закона о привредним друштвима („ Сл. лист ЦГ“ бр. 65/20 и 146/21), члана  78 став 1 тачка 10  Статута Електропривреде Црне Горе АД Никшић и Одлуке Одбора директора Друштва  бр.10-00 – 56863  од 07.12. 2022. године, акционарима Електропривреде Црне Горе АД Никшић даје се

 

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

О ПРОШИРЕЊУ ДНЕВНОГ РЕДА XXVI ВАНРЕДНЕ СKУПШТИНЕ АKЦИОНАРА

 

I

 

Дневни ред XXVI ванредне Скупштина акционара Електропривреде Црне Горе АД Никшић утврђен Одлуком Одбора директора бр.10-00 – 51187  од 01.11. 2022. године п р о ш и р у ј е   се  тачкoм  3  којa гласи: 

„3. Предлог одлуке  о одобравању Уговора о зајму  Електропривредe Црне Горе АД Никшић са Европском банком за обнову и развој и Предлог одлуке о одобравању Анекса 3 Уговора чланова Друштва између ЕПЦГ и компаније „ Ivicom  Holding GmbH“, за потребе реализације пројекта ВЕ Гвозд“.

 

II

 

Након проширења из тачке I коначни дневни ред XXVI ванредне Скупштина акционара Електропривреде Црне Горе АД Никшић  гласи:

   

ДНЕВНИ РЕД:

 

  1. Предлог одлуке о смањењу основног капитала Електропривреде Црне Горе АД Никшић по основу поништења сопствених акција

 

  1. Предлог одлуке о измјенама Статута  Електропривреде Црне Горе АД Никшић, и  утврђивању  пречишћеног текста истог

      3.   Предлог одлуке  о одобравању Уговора о зајму  Електропривредe Црне Горе АД Никшић са

            Европском банком за обнову и развој и Предлог одлуке о одобравању Анекса 3 Уговора

            чланова Друштва између ЕПЦГ и компаније „ Ivicom  Holding GmbH“, за потребе реализације

            пројекта ВЕ Гвозд“.

                                                                                III                        

 

 Материјал за тачку 3 биће изложен заједно са  материјалима осталих тачака дневног реда и о њима ће се изјашњавати XXVI  ванредна Скупштина акционара.

 

IV

 

Ово обавјештење, поред објављивања у дневним новинама  Дан и Вијести биће доступно и на интернет страници Друштва: www.еpcg.cом.

                                                                                                

                                                                         ПРЕДСЈЕДНИK ОДБОРА ДИРЕKТОРА

                                                                          Милутин Ђукановић,дипл ел.инг.с.р.

 

 

 

 

 

 

 

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДA ЦРНЕ ГОРЕ АД НИКШИЋ                            ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број:

Никшић, _______.2022. године

 

На основу члана 133 Закона о привредним друштвимa („ Сл. лист ЦГ“ бр. 65/20 и 146/21) и члана 58 став 1 тачка 18 Статута Електропривреде Црне Горе АД Никшић, XXVI ванредна Скупштина акционара Друштва  одржанa  дана __.__. 2022. године донијела је

 

О Д Л У К У

 

  1. Одобрава се Уговор о зајму у износу од 82.000.000,00 € који  ће Електропривреда Црне Горе АД Никшић потписати са Европском банком за обнову и развој (ЕБРД) за потребе финансирања реализације пројекта ВЕ Гвозд;

 

  1. Овлашћују се Предсједник Одбора директора и Извршни директор друштва да потпишу Уговор о зајму у износу од 82.000.000,00 €.

 

  1. За праћење реализације Уговора из тачке 1 задужују се Дирекција за развој и инвестиције, Главна финансијска дирекција и Дирекција за правне послове.

 

  1. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

                                                                                 

                                                                                                               ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ

                                                                                                          __________________________                        

 

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДA ЦРНЕ ГОРЕ АД НИКШИЋ

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број:

Никшић, ____________.2022. године

 

На основу члана 133 Закона о привредним друштвимa („ Сл. лист ЦГ“ бр. 65/20 и 146/21) и  члана 58 став 1 тачка 19 Статута Електропривреде Црне Горе АД Никшић, XXVI ванредна Скупштина акционара Друштва одржана дана __.__. 2022. године донијела је

 

О Д Л У К У

 

  1. Одобрава се Анекс 3 Уговора чланова друштва између ЕПЦГ и компаније ''Ivicom Holding GmbH''.

 

  1. Овлашћује се Извршни директор Друштва да потпише Анекс 3 Уговора чланова друштва између ЕПЦГ и компаније ''Ivicom Holding GmbH''.

 

  1. За праћење реализације Анекса 3 који је предмет одобрења Одлуке из тачке 1 задужују се Дирекција за развој и инвестиције, Главна финансијска дирекција  и Дирекција за правне послове.

 

  1. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                              ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ

                                                                                                      ____________________________