A A A
Objavljeno: 
Friday, Jun 14, 2024 - 13:43

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПРОШИРЕЊУ ДНЕВНОГ РЕДА XXII РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

На основу члана 139 став 2 Закона о привредним друштвима (»Сл.лист ЦГ« бр.65/20 и 146/21 и 04/24), члана 78 став 1 тачка 10  Статута Друштва и одлуке Одбора директора Друштва br. 10-00-25393 од 14.06.2024.године, акционарима Електропривреде Црне Горе АД Никшић даје се

 

 

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

    О ПРОШИРЕЊУ ДНЕВНОГ РЕДА XXII РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

I

Дневни ред XXII редовне Скупштина акционара Електропривреде Црне Горе АД Никшић сазване Одлуком Одбора директора Друштва br. 10-00-22491 од 24.05.2024. године, (Обавјештење објављено у дневним новинама Дан и Вијести од 25. и 26. маја 2024. године и на интернет страници Друштва) допуњава се тачкама које гласе: 

 

„6. Предлог одлуке о усвајању Консолидованих финансијских исказа ЕПЦГ АД Никшић за 2023. годину са Мишљењем ревизора“.

 

„7. Предлог Одлуке о усвајању Политике накнада Електропривреде Црне Горе АД Никшић и Методологије обрачуна варијабилне накнаде лицима са посебним дужностима према Електропривреди Црне Горе АД Никшић“.

 

„8. Предлог одлуке о одобравању Нацрта Уговора о закупу производних капацитета ''ЕПЦГ Жељезара Никшић'' и давању сагласности за потписивање Уговора о закупу производних капацитета ''ЕПЦГ Жељезара Никшић'' од стране Скупштине акционара ЕПЦГ“.

 

II

Након измјене из тачке I коначни Дневни ред XXII редовне Скупштинe акционара Електропривреде Црне Горе АД Никшић  гласи:     

   

ДНЕВНИ РЕД:

 

1. Предлог одлуке о усвајању Финансијских исказа ЕПЦГ АД Никшић за 2023. годину са Напоменама и Мишљењем ревизора БДО д.о.о. Подгорица.

 

2. Предлог одлуке о  усвајању Извјештаја о пословању Електропривреде Црне Горе АД Никшић за 2023. годину.

 

3. Предлог одлуке о расподјели добити Електропривреде Црне Горе АД Никшић исказане на дан 31.12.2023. године.

  

4. Предлог одлуке о разрјешењу чланова Одбора директора Електропривреде Црне Горе АД  Никшић.

 

5. Предлог одлуке о избору чланова Одбора директора Електропривреде Црне Горе АД Никшић.

  

6. Предлог одлуке о усвајању Консолидованих финансијских исказа ЕПЦГ АД Никшић за 2023. годину са  Мишљењем ревизора.

 

7.  Предлог Одлуке о усвајању Политике накнада Електропривреде Црне Горе АД Никшић и  Методологије обрачуна варијабилне накнаде лицима са посебним дужностима према Електропривреди Црне Горе АД Никшић

 

8.  Предлог одлуке о одобравању Нацрта Уговора о закупу производних капацитета ''ЕПЦГ Жељезара Никшић'' и давању сагласности за потписивање Уговора о закупу производних капацитета ''ЕПЦГ Жељезара Никшић'' од стране Скупштине акционара ЕПЦГ

 

Одлуке из тачака 6, 7 и 8 доносе се већином гласова присутних или заступљених акционара са правом гласа од кворума који чини више од половине укупног броја акција.

III

Материјал за тачке 6, 7 и 8  биће изложен  заједно са материјалима осталих  тачака дневног реда и о њима ће се изјашњавати XXII редовна Скупштина акционара.

 

IV

Ово обавјештење, поред објављивања у дневним новинама Дан и Вијести биће доступно и на интернет страници Друштва: www.epcg.com.

 

 

 

                                                                    ПРЕДСЈЕДНИК ОДБОРА ДИРЕКТОРА

                                                                      Милутин Ђукановић, дипл.ел.инг. с.р