A A A
Objavljeno: 
Ponedeljak, Jun 28, 2021 - 13:32

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПРОШИРЕЊУ ДНЕВНОГ РЕДА XIX РЕДОВНЕ СKУПШТИНЕ АKЦИОНАРА

ЕЛЕKТРОПРИВРЕДА ЦРНЕ ГОРЕ АД НИKШИЋ

На основу члана 139 тачка 2 Закона о привредним друштвима („Сл.лист ЦГ“ 65/20) и члана 78 Статута Електропривреде Црне Горе АД Никшић, акционарима Електропривреде Црне Горе АД Никшић даје се

 

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

О ПРОШИРЕЊУ ДНЕВНОГ РЕДА XIX РЕДОВНЕ СKУПШТИНЕ АKЦИОНАРА

 

I  Дневни ред XIX  редовне Скупштине акционара Електропривреде Црне Горе АД Никшић, заказане Одлуком Одбора директора  бр.10-00-21590 од 25.05.2021. године, са којим су акционари упознати путем обавјештења у дневним новинама Дан и Вијести од 26 и 27.05.2021. године и преко интернет странице Друштва проширује се са новом тачком која гласи:

„13. Измјене и допуне Статута Електропривреде Црне Горе АД Никшић са пречишћеним текстом“

 

II  Након проширења из тачке I коначан дневни ред  XIX  редовне Скупштине акционара Електропривреде Црне Горе АД Никшић гласи:

1.  Одлука о усвајајњу Финансијских исказа  Електропривреде Црне Горе АД Никшић за 2020. годину;

2. Одлука о усвајању Извјештаја о пословању Електропривреде Црне Горе АД Никшић за 2020. годину; 

3. Одлука о расподјели добити Електропривреде Црне Горе АД Никшић исказане на дан 31.12.2020. године; 

4. Одлука о исплати дивиденде  Електропривреде Црне Горе АД Никшић за 2020. годину; 

5. Одлука о избору ревизора Електропривреде Црне Горе АД Никшић за 2021. годину; 

6. Одлука о разрјешењу чланова Одбора директора Електропривреде Црне Горе АД Никшић; 

7. Одлука о избору чланова Одбора директора Електропривреде Црне Горе АД Никшић; 

8. Закључци о примјени Политике накнада Електропривреде Црне Горе АД Никшић и њеним измјенама; 

 9. Одлука о одобравању уговора за Вјетроелектрану Гвозд; 

10. Информација о одобреним попустима у цијени електричне енергије од стране Одбора директора Електропривреде Црне Горе АД Никшић; 

11. Закључци о статусу еколошке реконструкције ТЕ „Пљевља“; 

12. Одлука о пуштању у рад ТЕ „Пљевља“ након годишњег ремонта; 

13. Измјене и допуне Статута Електропривреде Црне Горе АД Никшић са пречишћеним текстом.

 

III  Материјал за тачку 13 биће изложен заједно са материјалима осталих тачака дневног реда и о њему ће се изјаснити XIX редовна Скупштина акционара већином присутних гласова од квирума  које чини 2/3 укупног броја акција. 

 

IV Ово обавјештење, поред објављивања у дневним новинама Дан и Вијести биће доступно и на интернет страници Друштва: www.epcg.com 

                                                       

ПРЕДСЈЕДНИK ОДБОРА ДИРЕKТОРА

Милутин Ђукановић,дипл ел.инг.с.р.