A A A
Objavljeno: 
Thursday, Septembar 1, 2022 - 14:52

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е О САЗИВАЊУ XXV ВАНРЕДНЕ СKУПШТИНЕ АKЦИОНАРА ЕЛЕKТРОПРИВРЕДЕ ЦРНЕ ГОРЕ АД НИKШИЋ

На основу чл.135, 136, 151 и 171 Закона о привредним друштвима („Службени лист ЦГ“, бр. 65/20 и 146/21), члaна 78 став 1 тачка 10 Статута Електропривреде Црне Горе АД Никшић, и Одлуке Одбора директора Друштва о сазиву XXV ванредне Скупштине акционара број 10-00-40733 од 01.09.2022. године, објављује се

 

 

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е О САЗИВАЊУ XXV ВАНРЕДНЕ СKУПШТИНЕ АKЦИОНАРА ЕЛЕKТРОПРИВРЕДЕ ЦРНЕ ГОРЕ АД НИKШИЋ

Скупштина ће се одржати 03.10.2022. године у Никшићу,  ул Данила Бојовића бб – Kлуб 213 са почетком у 12 часова уз претходно евидентирање присутних акционара које ће почети  1 (један) сат раније.

 

За XXV ванредну Скупштину акционара утврђен је сљедећи предложени

 

 

ДНЕВНИ РЕД:

 

 1. Предлог oдлуке о разрјешењу чланова Одбора директора Електропривреде Црне Горе АД Никшић

 

 1. Предлог oдлуке о избору чланова Одбора директора Електропривреде Црне Горе АД  Никшић

 

За чланове Одбора директора биће изабрани кандидати који по тзв. кумулативном принципу добију највећи број гласова.

 

Материјал XXV ванредне Скупштине акционара Електропривреде Црне Горе АД Никшић изложиће се на увид акционарима у пословним просторијама Друштва:

 

-           Никшић, улица Вука Караџића, бр. 2

-           Подгорица, Булевар Св. Петра Цетињског, бр. 18      

-           Плужине - Управна зграда ХЕ "Пива"

-           Пљевља - Управна зграда ТЕ "Пљевља"

-           Снабдијевање Бијело Поље – ул.Слободе бр.1

-           Снабдјевање Бар – Булевар ЈНА бр.10

 

Увид у материјал XXV ванредне Скупштине акционара, почев од 12.09.2022. године, може се извршити сваког радног дана у времену 7,00 – 15,00 часова.

 

Информације везане за XXV ванредну Скупштину акционара биће доступне на интернет страници Друштва: www.epcg.com.

 

Писана изјашњења акционара  могу се предати на адресу:  Електропривреда Црне Горе АД Никшић, улица Вука Караџића бр. 2 са назнаком „за Скупштину акционара“.

 

Информисање, гласање и пријављивање акционара за учешће на XXV ванредној Скупштини акционара врши се на тел. 040/204-137.

 

Идентификација акционара на Скупштини вршиће се путем личне исправе, а пуномоћника на основу овјереног пуномоћја и личне исправе.

 

                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК ОДБОРА ДИРЕКТОРА

                                                                              Милутин Ђукановић, дипл. инг. с.р

 

 

 

 

ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА

 

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА ЦРНЕ ГОРЕ АД НИКШИЋ

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: 10-00-______

Никшић, _________2022.године

 

На основу чл. 133 став 1 тачка 4 и 171 Закона о привредним друштвима („Службени лист ЦГ“, бр. 65/20 и 146/21) и члана 58 став 1 тачка 4 Статута Електропривреде Црне Горе АД Никшић, XXV ванредна Скупштина акционара Друштва одржана _______2022. године, донијела је

 

О Д Л У К У

О РАЗЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ОДБОРА ДИРЕКТОРА ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ ЦРНЕ ГОРЕ АД НИКШИЋ

 

I

Разрјешавају се дужности члана Одбора директора Електропривреде Црне Горе АД Никшић:

 

 1. Владан Јоковић – члан;
 2. Тахир Ђонбалај – члан;
 3. Адис Балота – члан;
 4. Мартин Ћаласан – независни члан;
 5. Ненад Марковић – независни члан;
 6. Милутин Ђукановић – члан;
 7. Емир Струјић – независни члан.

 

II

Разрјешење из тачке I ове одлуке врши се сходно члану 171 Закона о привредним друштвима („Службени лист ЦГ“, бр. 65/20 и 146/21).

 

III

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

                                                                                                                             ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ

                                                                             

 

 

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА ЦРНЕ ГОРЕ АД НИКШИЋ

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: 10-00-______

Никшић, _________2022.године

 

На основу чл. 133 став 1 тачка 3 и 171 Закона о привредним друштвима („Службени лист ЦГ“, бр. 65/20 и 146/21) и члана 58 став 1 тачка 4 Статута Електропривреде Црне Горе АД Никшић, XXV ванредна Скупштина акционара Друштва одржана _______2022. године, донијела је

 

О Д Л У К У

О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ОДБОРА ДИРЕКТОРА ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ ЦРНЕ ГОРЕ АД НИКШИЋ

 

I

За чланове Одбора директора Електропривреде Црне Горе АД Никшић бирају се:

 

 1. ______________ – члан;
 2. ______________ – члан;
 3. ______________ – члан;
 4. ______________ – члан;
 5. ______________ – независни члан;
 6. ______________ – независни члан;
 7. ______________ – независни члан.

 

II

Мандат изабраних чланова Одбора директора Електропривреде Црне Горе АД Никшић траје до прве наредне редовне Скупштине акционара Друштва.

 

III

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

                                                                                                                             ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ