A A A
Objavljeno: 
Thursday, Jun 9, 2022 - 10:40

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е О ПРОШИРЕЊУ ДНЕВНОГ РЕДА XX РЕДОВНЕ СKУПШТИНЕ АKЦИОНАРА

На основу члана 139 став 2 Закона о привредним друштвима („ Сл. лист ЦГ“ бр. 65/20 и 146/21) члана  78 став 1 тачка 10  Статута Електропривреде Црне Горе АД Никшић и Одлуке Одбора директора Друштва бр.10-00-27014  од 08. 06.2022 године, акционарима Електропривреде Црне Горе АД Никшић даје се

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

О ПРОШИРЕЊУ ДНЕВНОГ РЕДА XX РЕДОВНЕ СKУПШТИНЕ АKЦИОНАРА

 

I  Дневни ред XX редовне Скупштине акционара Електропривреде Црне Горе

   АД Никшић сазване  Oдлуком Одбора друштва бр.10-00-25124 од 25.05.2022.године    

  (Обавјештење објављено у дневним новинама  Дан и Вијести од 27. и 28. маја

  2022.године и на интернет страници Друштва ) допуњава се  тачком 9 која гласи:

  „9.Предлог одлуке о усвајању  Консолидованих финансијских исказа  Електропривреде

   Црне Горе АД Никшић за 2021. годину.“

 

II  Након измјене из тачке I коначан дневни ред  XX  редовне Скупштине акционара

    Електропривреде Црне Горе АД Никшић гласи:

 

1.Предлог одлуке о усвајању Финансијских исказа  ЕПЦГ за 2021. годину са

   Напоменама и нацртом Мишљења ревизора БДО д.о.о. Подгорица

 

2. Предлог одлуке о  усвајању  Извјештаја о пословању Електропривреде Црне Горе

    АД Никшић за 2021. годину са Извјештајем о активностима службе за заштиту

    животне средине као и Извјештајем о активностима за област заштите и здравља

    на раду и заштите и спашавањa

 

3. Предлог Одлуке о расподјели добити Електропривреде Црне Горе АД Никшић

    исказане на дан 31.12.2021. године

 

4. Предлог Одлуке о одобравању књижног одобрења у корист ЦЕДИС –а Подгорица

 

5. Предлог Одлуке о избору ревизора Електропривреде Црне Горе АД Никшић за

    2022. годину

 

6. Предлог Одлуке о утврђивању Политике накнада Електропривреде Црне Горе АД

    Никшић са Методологијом обрачуна варијабилне накнаде лицима са посебним

    дужностима према Електропривреде Црне Горе АД Никшић

 

7. Предлог Одлуке о разрјешењу чланова Одбора директора Електропривреде Црне

    Горе АД Никшић

 

8. Предлог Одлуке о избору чланова Одбора директора Електропривреде Црне Горе

    АД Никшић

 

9. Предлог одлуке о усвајању  Консолидованих финансијских исказа  Електропривреде

    Црне Горе АД Никшић за 2021. годину

 

III  Материјал за тачку 9 биће изложен заједно са  материјалима осталих тачака

     дневног реда и о њима ће се изјашњавати XX  редовна Скупштина акционара.

 

IV Ово обавјештење, поред објављивања у дневним новинама  Дан и Вијести

    биће доступно и на интернет страници Друштва: www.еpcg.cом.

                                                                                                

                                                                         ПРЕДСЈЕДНИK ОДБОРА ДИРЕKТОРА

                                                                          Милутин Ђукановић,дипл ел.инг.с.р.

 

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА ЦРНЕ ГОРЕ АД НИКШИЋ

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: 10-00-

Никшић, ______. 2022. године

 

 

На основу члана 133 став 1 тачка 7 Закона о привредним друштвима (»Сл. лист  ЦГ«бр. 65/20 и 146/21), члана 7 Закона о рачуноводству (“Сл. лист ЦГ” бр.145/21) и члана 58 став 1 тачка 8 Статута Електропривреде Црне Горе АД Никшић, XX редовна Скупштина акционара Друштва, одржана ______. 2022. године, донијела је

 

 

О Д Л У К У

О УСВАЈАЊУ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИСКАЗА

 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ ЦРНЕ ГОРЕ АД НИКШИЋ ЗА 2021. ГОДИНУ

 

 

  1. Усвајају се Консолидовани финансијски искази Електропривреде Црне Горе АД Никшић за 2021. годину и то: Консолидовани Биланс успјеха, Консолидовани Биланс стања, Консолидовани Исказ о промјенама на капиталу, Консолидовани исказ о новчаним токовима  са Напоменама уз Консолидоване финансијске исказе, мишљењем ревизора и Консолидованим извјештајем менаџмента, који чине прилог и саставни дио ове Одлуке.

 

  1. Консолидовани  финансијски искази  из тачке 1  са Мишљењем ревизора доставиће се Управи прихода и царина  и  Комисији за тржиште капитала.

 

 

 

                                                                               

                                                                                           П Р Е Д С Ј Е Д А В А Ј У Ћ И

 

                                                                                                     ___________________________