A A A
Objavljeno: 
Thursday, Avgust 4, 2022 - 15:56

JAVNI POZIV ZA PRODAJU PAKETA SOPSTVENIH AKCIJA U BLOK TRANSAKCIJI

Na osnovu člana 14 stav 1 tačke 7, 8 i 9 Zakona o javnim nabavkama (“Službeni list CG”, broj 74/19), člana 230 Zakona o privrednim društvima (“Službeni list CG”, broj 65/20 i 146/21), Zaključka Vlade Crne Gore br. 04-102/2 od 08.07.2022. godine te Odluke Odbora direktora br. 10-00-27985 od 14.06.2022. godine,  Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić objavljuje

 

 

JAVNI POZIV ZA PRODAJU PAKETA SOPSTVENIH AKCIJA U BLOK TRANSAKCIJI

 

 

1. Podaci o prodavcu

 

Naručilac:

Elektroprivreda Crne Gore AD

Lice za davanje informacija:

Danilo Žarić

Andrija Lazović

Adresa:

Vuka Karadžića br. 2

Poštanski broj:

81400

Sjedište:

Nikšić

Identifikacioni broj: 

02002230

Telefon:

040/204-134;

040/204-220

Faks:

 

_________________

Elektronska pošta (e-mail):

mailto:danilo.zaric@epcg.com

mailto: andrija.lazovic@epcg.com

Internet stranica (web):

www.epcg.com

 

 

Osnovne informacije o društvu

 

EPCG AD Nikšić je osnovana 12. februara 1999. godine, u skladu sa Odlukom Vlade Crne o programu svojinske transformacije i restrukturiranja javnog elektroprivrednog preduzeća u formu akcionarskog društva, broj 1001-2772/1 od 16. oktobra 1998. godine. U Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici Društvo je registrovano kao akcionarsko društvo 30. juna 2002. godine, registracioni broj 4-0000330.

EPCG je vertikalno integrisano društvo čija su osnovna delatnost proizvodnja električne energije i snabdevanje električnom energijom u Crnoj Gori. Raspolaže kapacitetima za proizvodnju elektricne energije ukupne bruto instalisane snage 877,38 MW.

 

U svom sastavu obuhvata sljedeće kapacitete:

 

 • Hidroelektranu Perućica,
 • Hidroelektranu Piva,
 • Male hidroelektrane (Podgor, Rijeka Mušovica, Rijeka Crnojevica, Lijeva Rijeka i Šavnik) i
 • Termoelektranu Pljevlja.

 

Sjedište Društva je u Nikšiću, Vuka Karadžica 2.

 

Na dan 31. mart 2022. godine Društvo ima 1.006 angažovana radnika, ne uključujući angažovane radnike po osnovu ugovora o delu.

U vlasništvu države Crne Gore je 88,65% akcija EPCG AD, dok su preostale akcije u vlasništvu EPCG AD (10%) i drugih pravnih i fizickih lica 1,35 %. Osnovni kapital EPCG AD iznosi 769.927.930 €.

Društvo u sledećim kompanijama ima većinsko vlasništvo na dan 31.03.2022. godine:

 

 • Crnogorski elektrodistributivni sistem d.o.o. Podgorica – 100%,
 • Rudnik Uglja AD Pljevlja – 100%,
 • EPCG d.o.o. Beograd – 100%,
 • Zeta energy d.o.o. Danilovgrad – 51%,
 • EPCG-Solar-Gradnja d.o.o. Nikšic – 100%.

 

2. Opis predmeta

Predmet Javnog poziva je prodaja 11.813.238 sopstvenih akcija EPCG AD Nikšić u blok transakciji.

Minimalna cijena je 7,33 eura/akcija (fer tržišna vrijednost po Elaboratu o procijeni vrijednosti akcija).

Prodaja sopstvenih akcija se vrši u skladu sa Pravilima o načinu trgovanja blokom akcija (Sl. List Crne Gore“, br. 036/19 od 28.06.2019).

3. Uslovi nadmetanja, sadržaj ponude i rok za dostavljanje ponuda

Odabir najpovoljnije ponude sprovešće se putem nadmetanja sa potencijalnim kupcima koje uzmu učešće po uslovima iz predmetnog javnog poziva.

 

Pravo da učestvuju na nadmetanju imaju:

 

 • Energetske kompanije instalisanih kapaciteta najmanje 1000 MW ili sa osnovnim kapitalom najmanje 500.000.000 eura ili
 • Investicioni fondovi koji se kotiraju na organizovanom tržištu kapitala, ima pozitivan finansijski rezultat u poslednje 3 godine, kapital od najmanje 1.000.000.000 eura, i ulaganje u energetski sektor minimalno 100.000.000 u zadnjih 5 godina.
 • Ponuđač je u obavezi da uz prijavu dostavi Originalnu bankarsku garanciju, bezuslovno „bez prigovora“ i naplativa na prvi poziv sa rokom važenja minimum 60 dana od dana otvaranja ponude na iznos od 5% investicione vrijedonosti sopstvenih akcija iz tačke 2 Javnog poziva. U slučaju da izabrani kandidat odustane od potpisivanje Ugovora o kupovini akcija, Elektroprivreda Crne Gore će izabranom kandidatu istu aktivirati

 

U postupku nadmetanja može da učestvuje samo privredni subjekat koji:

 

1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice/a tog privrednog subjekta ima prebivalište

 

2) u postupku nadmetanja može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa važećim zakonskim propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.

 

Učesnici u nadmetanju dužni su dostaviti ponuda u koverti sa oznakom „Ponuda po Javnom pozivu za prodaju paketa sopstvenih akcija EPCG AD Nikšić u blok transakciji“ i „NE OTVARAJ, prije zvaničnog zasijedanja Komisije za sprovođenje postupka“.

 

Ponuda treba da sadrži:

 • Podatke o zainteresovanom licu koje podnosi ponudu: naziv, sjedište, adresu, PIB, ime  prezime i funkciju odgovornog lica;
 • Dokumentacija/Dokazi kojom se dokazuje ispunjenost uslova za učešće po Javnom pozivu za prodaju paketa sopstvenih akcija EPCG AD Nikšić u blok transakciji iz stava 2., 3. i 4. ove tačke Javnog Poziva;
 • Ponuđenu cijenu po akciji.

Ponuda se dostavlja neposredno ili putem pošte, na adresu Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, Ul. Vuka Karadžića br. 2, 81400 Nikšić, zaključno sa 12.08.2022. godine do 10:00 časova.

 

 

4. Vrednovanje ponuda izvršiće se po kriterijumu:

 

Najveća ponuđena vrijednost ukupne blok transakcije ...........................  100 bodova.

 

Ako se utvrdi da dva ili više ponuđača imaju isti broj bodova, najpovoljnijim ponuđačem će se smatrati ponuđač čija je ponuda stigla prva u vremenu.

 

Ispunjenost uslova sa Javnog poziva za prodaju paketa sopstvenih akcija u blok transakciji ocjenjivat će se nakon prijema i otvaranja Ponuda.

 

Ponude koje ne sadrže sve naprijed navedene elemente iz tačke 2 i 3 ovog Javnog poziva odbaciće se kao neuredne i neće se razmatrati prilikom utvrđivanja rang liste kvalifikovanih ponuđača.

 

Neblagovremene ponude, kao i  ponude uz koje nijesu priloženi traženi dokazi   (neuredna ponuda), biće odbačene i neće se razmatrati u postupku izbora ponuda i iste će biti vraćene ponuđaču.

 

Komisija za izbor specifičnog kupca u postupku otuđenja sopstvenih akcija zadržava pravo da izmjeni, promijeni ili poništi Javni poziv u bilo koje vrijeme.

 

U slučaju odustajanja prvorangiranog-boljerangiranog ponuđača od svoje ponude, EPCG AD Nikšić ćeprihvatiti da sa sljedećim rangiranim ponuđačem  zaključi predmetni ugovor.

 

Javno otvaranje, kojem mogu prisustvovati svi ponuđači ili njihovi ovlašćeni predstavnici održaće se dana 12.08.2022. godine u 10 časova (po lokalnom vremenu) u Nikšiću.

 

Svi učesnici na Tenderu treba da dostave Komisiji svoje adrese i e-mil za prijem pošte, u svrhu prijema informacija i korespondencije u vezi Javnog poziva.

 

 

5. Ostale informacije

 

Odluku o izboru strateškog kupca donijeće Skupština akcionara Društva, na osnovu predloga Komisije koja je sprovela postupak prodaje,

 

U slučaju odustanka od zaključenja Ugovora o kupovini akcija podnosioci ponuda, ni bilo koje pravno niti fizičko lice neće imati pravo da zahtijevaju bilo kakvu naknadu štete i troškova nastalih kao direktna ili indirektna posledica učešća na ovom Javnom pozivu.

 

                                                                         

 

                                                                                     Izvršni Direktor

                                                                                   Nikola Rovčanin s.r.