A A A
Objavljeno: 
Saturday, Jun 27, 2020 - 12:00

GEOLOŠKO ISTRAŽIVAČKI RADOVI ZA VJETROELEKTRANU GVOZD

Elektroprivreda Crne Gore je tokom 2018. godine pokrenula novi investicioni ciklusi koji predviđa diversifikaciju proizvodnje električne energije, koja će prvenstveno biti bazirana na upotrebi alternativih tehnologija obnovljivih izvora energije, prije svega sunca i vjetra. U tom kontekstu, 6. septembra 2019. godine potpisan je Ugovor o zajedničkom razvoju projekta vjetroelektrane GVOZD između Elektroprivrede Crne Gore i austijskog IVICOM-a. U projekat izgradnje vjetrokarka na Krnovu EPCG će investirati 60 miliona eura.   

''Na krnovskoj visoravni, na lokaciji buduće VE Gvozd, u toku su istražni geološki radovi koji će projektantu osigurati kvalitetne podloge za izradu tehničke dokumentacije. Nakon završetka geoloških istražnih radova, a na osnovu izrađenog idejnog projekta stvoriće se tehnički uslovi za dobijanje građevinske dozvole. Po završetku izrade projekta i dobijanja građevinske dozvole, očekuje se da radovi na izgradnji vjetroelektrane počnu tokom 2021. godine, sa predviđenim rokom izgradnje od 18 mjeseci.'', naglasio je Ivan Mrvaljević, izvršni rukovodilac Direkcije za razvoj i inžinjering.

VE Gvozd imaće ukupnu instalisanu snagu od 54,6 MW a očekivana godišnja proizvodnja je oko 150 GWh. Projekat predviđa faznu izgradnju i puštanje u rad  13 vjetroagregata, transformatorske stanice 110/33 kV Gvozd na projektnoj lokaciji, rekonstrukciju transformatorskih stanica Krnovo i Nikšić kao i izgradnju 2 jednostruka dalekovoda dužine 3 i 14 km.  

Za potrebe buduće vjetroelektrane predviđa se izgradnja saobraćajne infrastrukture, odnosno rekonstrukcija postojećih puteva i izgradnja novih puteva, s ciljem povezivanja pojedinih vjetroagregata.

Pregovori o finansiranju projekta vrijednog preko 60 miliona eura sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj su u toku. Svi tenderi za nabavku glavne opreme za vjetropark uključujući tender za nabavku samih vjetroagregata, izvođenje građevinskih radova, priključenja na prenosnu mrežu i ostale infrastrukture biće sprovedeni u skladu sa pravilima EBRD-a.