A A A
Objavljeno: 
Thursday, Septembar 10, 2020 - 13:19

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ ZA PRVU POLOVINU 2020.

Tokom prve polovine 2020. godine, a kao posljedica pandemije Covid-19, Elektroprivreda Crne Gore je poslovala u ekonomskom okruženju punom izazova. Koronavirus djelimično je zaustavio i usporio  globalnu ekonomiju a negativni efekati nijesu zaobišli ni energetski sektor. Upravo zbog toga u većini zemalja EU, ali i u Crnoj Gori, došlo je do pada potrošnje struje i nestabilnosti berzanskog trgovanja električnom energijom.

Pored uticaja pandemije na regionalnom i lokalnom nivou, na rezultate poslovanja energetskog sektora uticala je i izuzetno loša hidrološka situacija u prvoj polovini godine. Naime,  deficit  pаdаvinа, koji je bio skoro 50 % u odnosu na desetogodišnji prosjek, značajno je uticao na poslovni rezultat Kompanije.  

Prihod Elektroprivrede Crne Gore u prvoj polovini 2020. godine iznosio je 148,2 miliona eura, što je 8,5 % manje u odnosu na isti period prošle godine.

Uključujući i nove ekološke takse, na državnom i lokalnom nivou, dobit EPCG prije odbijanja kamata, poreza i troškova amortizacije (EBITDA)  u prvoj polovini godine je ostvarena u iznosu od 13,4 miliona eura tj. 39,2 % manje u odnosu na isti period prošle godine. Neto dobit kompanije u izvještajnom periodu iznosi 2,1 milion eura. 

I pored dobre spremnosti i stabilnog funkcionisanja priozvodnih objekata, ukupno ostvarena proizvodnja električne energije u prvoj polovini 2020. godine iznosi 1.149 GWh i to je za 342 GWh odnosno 22,9 % manje u odnosu na planiranu i 192 GWh tj. 14,3 % manje u odnosu na uporedni period prošle godine. U  hidroelektranama je proizvedeno 573 GWh, dok je termoelektrana Pljevlja proizvela  576 GWh električne energije.

Investicioni ciklus Kompanije sprovodi se nesmetanom dinamikom a EPCG preduzima sve neophodne mjere kako bi se u ovakvim okolnostima osiguralo sigurno snabdijevanje svih kupaca.

Veliki napori se ulažu u optimizaciju raspoloživosti postrojenja i smanjenje troškova, kao i povećanje ukupne efikasnosti, a sve u cilju poboljšanja sigurnosti snabdijevanja potrošača i stabilnosti i održivosti elektroenergetskog sistema države.