A A A
Objavljeno: 
Uto, Jun 29, 2021 - 12:53

30 miliona eura za isplatu dividende

Danas je u Nikšiću održana 19. redovna Skupština akcionara  EPCG  AD Nikšić. Na osnovu utvrđenog dnevnog reda Skupšine, kojoj je predsjedavao izvršni direktor Nikola Rovčanin, donijete su odluke o usvajanju Finansijskog i Izvještaja o poslovanju kompanije za 2020. godinu sa izvještajem revizora, kao i odluka o raspodjeli dobiti i isplati dividende. Usvojene su i izmjene i dopune Statuta Društva, dok će izbor eksterne revizorske kuće za ovu godinu biti predmet posebnog zasjedanja Skupštine akcionara, nakon razmatranja i usvajanja konsolidovanih finansijskih iskaza i ostalih članica EPCG grupe. Akcionari su usvojili i Odluku o odobravanju ugovora za VE „Gvozd“, a pored ostalog i Odluku o razrješenju i imenovanju novih članova Odbora direktora.

Na Skupštini je konstatovano da je, pored loše hidrološke situacije i poslovanja u složenim epidemiološkim ulovima, ostvaren pozitivan poslovni rezultat te da su sve kompanije u sastavu EPCG imale dobro poslovanje, a EPCG ostvarila neto dobit od 16.155.838 eura.

Ukupna ostvarena proizvodnja električne energije u 2020. godini, iznosila je 3.233,6 GWh, što je za 33 GWh ili 1% manje od ostvarenja iz prethodne godine. Hidrološka situacija u protekloj godini je bila značajno nepovoljnija u odnosu na 2019. godinu što je uticalo na manju proizvodnju HE „Perućica” koja je iznosila 972,1 GWh što je za 279,9 GWh manje u odnosu na prethodnu godinu. HE „Piva” je imala proizvodnju na nivou 2019. godine u iznosu od 657,3 GWh. Ostvarena je potrošnja koja je iznosila 91% od plana. U toku 2020. godine ostvaren je stepen naplate od 95,29% u odnosu na ukupno fakturisanu realizaciju u 2020. godini.

U 2020. godini ukupna kapitalna ulaganja u EPCG su iznosila 21.748.080 eura. Većina ulaganja se odnosila na modernizaciju postojećih proizvodnih kapaciteta i realizaciju novih projekta.

Akcionari su prihvatili odluku o raspodjeli dobiti iskazane na dan 31.12.2020. godine u iznosu od 59.518.020, 51 eura. Akcionari su odlučili da se za isplatu dividende opredijeli iznos od 30.831.988,58 eura. Neraspoređena dobit je 27.070.448,20 eura, dok je u fond rezervi rasporedjeno 1.615.583,73 eura. 

Skupština je donijela odluku o odobravanju ugovora za vjetroelektranu “Gvozd”, koji će biti potpisan sa austijskom kompanijom IVICOM HOLDING GmbH. Odbor direktora je ovlašćen da donese odluku o unošenju nenovčanog uloga (zemljišta) u Društvo sa ograničenom odgvornošću GREEN GVOZD Podgorica, a nakon procjene ovlašćenog procjenitelja dok će predmetni ugovor potpisati Izvršni direkor. 

Shodno Zakonu o privrednim društvima, Skupština je, po utvrđenom dnevnom redu i u skladu sa Statutom Društva, razrješila i imenovala nove članova Odbora direktora kompanije. Za članove Odbora direktora izabrani su dr Mirjana Čizmović, Rajko Radusinović, Aleksandar Dožić, Nenad Marković, Milun Božović i Jovan Radošević, dok je na konstitutivnoj sjednici Odbora direktora za predsjednika imenovan Milutin Đukanović, dosadašnji predsjednik Odbora direktora.