A A A

I korak

Priključenje objekta na distributivni sistem električne energije vrši se na osnovu rješenja o izdavanju saglasnosti za priključenje, koje izdaje Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS) na čiji sistem se priključuje objekat korisnika.

 

 

 

Zahtjev za izdavanje rješenja o izdavanju saglasnosti za priključenje sadrži:
1) Za fizička lica:

 • prezime, ime oca i ime podnosioca zahtjeva,
 • jedinstveni matični broj,
 • adresu stanovanja,
 • adresu objekta koji se priključuje,
 • kontakt telefon.

2) Za pravna lica:

 • puni naziv i sjedište pravnog lica odnosno preduzetnika,
 • adresu za prijem službene pošte,
 • adresu za obavljanje privredne djelatnosti,
 • ime i prezime odgovornog lica,
 • broj žiro računa i naziv poslovne banke,
 • PIB,
 • kontakt telefon.

3) Podatke o objektu za koji se traži priključenje:

 • naziv i vrsta objekta,
 • lokacija objekta,
 • namjena objekta,
 • ostale bitne podatke o objektu.

Zahtjev mora biti čitko i uredno popunjen, potpisan od strane podnosioca zahtjeva,
ovlašćenog lica ili odgovornog lica. Ukoliko je podnosilac zahtjeva pravno lice, zahtjev
mora biti ovjeren pečatom pravnog lica.

Uz zahtjev se prilaže sljedeća dokumentacija:
1) Korisnik koji gradi novi objekat (koji pribavlja građevinsku dozvolu) podnosi:

 • urbanističko tehničke uslove sa kartom detaljnog urbanističkog plana u digitalnoj (CD) i papirnoj podlozi u kojima su ucrtane trase infrastrukturnih mreža i saobraćajnica i smjernice i uslovi za izgradnju infrastrukturnih i komunalnih objekata,
 • revidovan idejni ili glavni projekat urađen u skladu sa Zakonom, tehničkim propisima, standardima i preporukama CEDIS-a (jednopolna šema sa bilansom snaga), (za porodične stambene zgrade glavni projekat urađen u skladu sa Zakonom, tehničkim propisima, standardima i preporukama CEDIS-a),
 • fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva ili izvod iz registra sa PIB-om i žiro računom za pravna lica,
 • ovlašćenje zastupnika, kada zahtjev podnosi ovlašćeni zastupnik;

2) Korisnik koji priključuje gradilišni priključak, podnosi:

 • građevinsku dozvolu za objekat za čije potrebe se traži priključenje gradilišnog priključka; 
 • projekat izrađen od ovlašćene organizacije (jednopolna šema sa bilansom snaga, a za veće objekte i šema organizacije gradilišta),
 • saglasnost za priključenje za objekat za koji se traži gradilišni priključak,
 • fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva ili izvod iz registra sa PIB-om i žiro računom za pravna lica,
 • ovlašćenje punomoćnika, kada zahtjev podnosi ovlašćeni punomoćnik.

3) Korisnik koji priključuje privremeni objekat, podnosi:

 • odobrenje, odnosno saglasnost nadležnog organa o postavljanju privremenog objekta,odnosno akt nadležnog organa u kome se potvrđuje da saglasnost, odnosno odobrenje nijesu potrebni;
 • projekat izrađen od ovlašćene organizacije (jednopolna šema sa bilansom snaga),
 • fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva ili izvod iz registra sa PIB-om i žiro računom za pravna lica,
 • ovlašćenja punomoćnika, kada zahtjev podnosi ovlašćeni punomoćnik.

4) Kupac koji zahtijeva povećanje ili smanjenje postojeće snage, podnosi:

 • prethodno izdatu saglasnost za priključenje, odnosno drugi akt o priključenju ako saglasnost za priključenje nije izdavana,
 • dokaz o izmirenim obavezama za utrošenu električnu energiju, 
 • dokaz o vlasništvu (izvod iz lista nepokretnosti u kojem nema zabilježbe gradnje bez građevinske dozvole),
 • ugovor o zakupu i izvod iz lista nepokretnosti za vlasnika objekta (ukoliko zahtjev podnosi zakupac), odnosno drugi dokaz o pravnom poslu na osnovu koga podnosilac dokazuje pravo na objektu za koji traži saglasnost za priključenje,
 • projekat od ovlašćene organizacije (jednopolna šema sa bilansom snaga),
 • fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva ili izvod iz registra sa PIB-om i žiro računom za pravna lica,
 • ovlašćenje punomoćnika, kada zahtjev podnosi ovlašćeni punomoćnik.

5) Kupac koji zahtijeva razdvajanje postojeće instalacije ili objedinjavanje više mjernih mjesta 
u jedno, podnosi:

 • prethodno izdatu saglasnost za priključenje, odnosno drugi akt o priključenju ako saglasnost za priključenje nije izdavana,
 • dokaz o izmirenim obavezama za utrošenu električnu energiju, 
 • dokaz o vlasništvu ( izvod iz lista nepokretnosti u kojem nema zabilježbe gradnje bez građevinske dozvole),
 • ugovor o zakupu i izvod iz lista nepokretnosti za vlasnika objekta (ukoliko zahtjev podnosi zakupac), odnosno drugi dokaz o pravnom poslu na osnovu koga podnosilac dokazuje pravo na objektu za koji traži saglasnost za priključenje,
 • projekat od ovlašćene organizacije (jednopolna šema sa bilansom snaga),
 • fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva ili izvod iz registra sa PIB-om i žiro računom za pravna lica,
 • ovlašćenje punomoćnika, kada zahtjev podnosi ovlašćeni punomoćnik.

6) Kupac koji zahtijeva promjenu kategorije potrošnje (postojeći kupci koji traže kategoriju 
srednjeg napona 10 kV), podnosi:

 • prethodno izdatu saglasnost za priključenje, odnosno drugi akt o priključenju ako saglasnost za priključenje nije izdavana,
 • dokaz o vlasništvu na objektu (izvod iz lista nepokretnosti u kojem nema zabilježbe gradnje bez građevinske dozvole),
 • dokaz o vlasništvu transformatorske stanice 10/0.4 kV (list nepokretnosti, ugovor, odnosno račun o kupovini opreme za TS),
 • upotrebnu dozvolu za transformatorsku stanicu,
 • dokaz o izmirenom dugu za utrošenu elektičnu energiju na dan podnošenja zahtjeva,
 • fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva ili izvod iz registra sa PIB-om i žiro računom za pravna lica,
 • ovlašćenje punomoćnika, kada zahtjev podnosi ovlašćeni punomoćnik.

7) Kupac koji zahtijeva promjenu kategorije potrošnje radi promjene namjene korišćenja 
objekta (pretvaranje stambenog u poslovni prostor i obratno, pretvaranje nestambenog u 
poslovni prostor i dr.), podnosi:

 • prethodno izdatu saglasnost za priključenje, odnosno drugi akt o priključenju ako saglasnost za priključenje nije izdavana,
 • odobrenje nadležnog organa o promjeni namjene korišćenja objekta,
 • dokaz o vlasništvu (izvod iz lista nepokretnosti u kojem nema zabilježbe gradnje bez građevinske dozvole),
 • ugovor o zakupu i izvod iz lista nepokretnosti za vlasnika objekta (ukoliko zahtjev podnosi zakupac), odnosno drugi dokaz o pravnom poslu na osnovu koga podnosilac dokazuje pravo na objektu za koji traži promjenu kategorije potrošnje,
 • dokaz o izmirenom dugu za utrošenu el. energiju na dan podnošenja zahtjeva,
 • fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva ili izvod iz registra sa PIB-om i žiro računom za pravna lica,
 • ovlašćenje punomoćnika, kada zahtjev podnosi ovlašćeni punomoćnik.

8) Kupac koji zahtijeva zamjenu monofaznog trofaznim priključkom, podnosi:

 • prethodno izdatu saglasnost za priključenje, odnosno drugi akt o priključenju, ako saglasnost za priključenje nije izdavana,
 • dokaz o izmirenim obavezama za utrošenu električnu energiju, 
 • dokaz o vlasništvu (izvod iz lista nepokretnosti u kojem nema zabilježbe gradnje bez građevinske dozvole),
 • ugovor o zakupu i izvod iz lista nepokretnosti za vlasnika objekta (ukoliko zahtjev podnosi zakupac), odnosno drugi dokaz o pravnom poslu na osnovu koga podnosilac dokazuje pravo na objektu za koji traži saglasnost za priključenje,
 • projekat od ovlašćene organizacije (jednopolna šema sa bilansom snaga),
 • fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva ili izvod iz registra sa PIB-om i žiro računom za pravna lica,
 • ovlašćenje punomoćnika, kada zahtjev podnosi ovlašćeni punomoćnik.

Izuzetno, za objekte za koje u vrijeme gradnje nije zahtjevana građevinska dozvola, a nalaze se u bazi redovnih potrošača, rješenje o izdavanju saglasnosti za priključenje za povećanje ili smanjenje postojeće snage;

 • razdvajanje postojeće instalacije ili objedinjavanje više mjernih mjesta u jedno;
 • promjenu kategorije potrošnje;
 • promjenu namjene;
 • promjenu monofaznog u trofazni priključak,
 • može se izdati i bez ranije saglasnosti za priključenje ukoliko u listu nepokretnosti nema zabilješke zabrane gradnje, a građevinski radovi u objektu se, u smislu Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, ne smatraju rekonstrukcijom.

Ako zahtjev za izdavanje rješenja o izdavanju saglasnosti za priključenje ne sadrži sve podatke i dokumentaciju , CEDIS će u roku od 8 dana od dana prijema zahtjeva o tome pismeno obavijestiti podnosioca zahtjeva i odrediti mu rok od 8 dana da otkloni nedostatke i dostavi dokumentaciju koju nije dostavio uz zahtjev.
Ako podnosilac zahtjeva ne postupi na način i u roku koji mu je određen, CEDIS će donijeti zaključak kojim će odbaciti zahtjev za izdavanje saglasnosti za priključenje. CEDIS je dužan da riješi zahtjev za izdavanje rješenja o saglasnosti za priključenje u roku od 30 dana od dana prijema urednog zahtjeva, osim za proizvodne i složenije objekte za koje se rješenje izdaje u roku od 120 dana.

Ukoliko je zahtjev podnosioca potpun, ukoliko postoje kapaciteti i ne postoje tehnička ograničenja u distributivnom sistemu i ako uređaji instalacije objekta koji se priključuje ispunjavaju uslove propisane zakonom, tehničkim i drugim propisima, CEDIS će izdati rješenje o izdavanju saglasnosti za priključenje.