A A A

Pojašnjenje računa (poleđina)

Ovo je prikaz poleđine računa sa objašnjenjem stavki. Prikaz i objašnjenje stavki na prednjoj strani možete dobiti na ovom linku.

bill slice
bill slice open

bill slice

U ovom dijelu nalaze se informacije o obavezama kupca, našim obavezama, prava na prigovor i način podnošenja prigovora.

Sva gore navedena prava i obaveze kupca i Javnog snabdjevača definisana su dokumentom "Pravila za snabdijevanje električnom energijom".

bill slice open

bill slice

U ovom prostoru nalazi se informacija o načinima plaćanja računa, uz napomenu da se obavezno mora navesti pretplatni/naplatni broj, kao i poziv na broj.

bill slice open

bill slice

Tumačenje stavki iz šifrarnika:

1. Aktivna energija VT je energija koja obezbjeđuje funkcionisanje svih električnih uređaja i aparata u vašem domaćinstvu.
Aktivna energija više tarife obračunava se potrošačima sa dvotarifnim brojilom – označava koliko ste utrošili električne energije u terminu od 07.00 do 23.00 sati (odnosno od 08.00 do 24.00 h tokom ljetnjeg perioda za analogna brojila, ili fiksno od 07.00 do 23.00h za nova multifunkcionalna brojila tokom cijele godine) za obračunski period od 30 dana.

2. Aktivna energija NT obračunava se potrošačima sa dvotarifnim brojilom – označava koliko ste utrošili električne energije u terminu od 23.00 do 07.00 sati (ljeti od 24.00 do 08.00h) za analogna brojila, ili fiksno od 23.00 do 07.00 sati za nova multifunkcionalna brojila tokom cijele godine) I nedjeljom tokom cijelog dana za obračunski period od 30 dana.

3. Aktivna energija jedne tarife/ obračunava se potrošačima sa jednotarifnim brojilom - označava koliko ste utrošili električne energije, kao i cijenu utrošene električne energije tokom jednog obračunskog perioda.
Sredstva prikupljena po osnovu fakturisanja aktivne energije pripadaju Elektroprivredi Crne Gore i dijelom povlašćenim proizvođačima električne energije obnovljivih izvora i visokoefikasne kogeneracije (procentualni udio u cjelokupnoj potrošnji).

4. Reaktivna energija više/niže tarife – reaktivna energija se ne obračunava domaćinstvima. Reaktivna energija ne obezbjeđuje rad uređaja, odnosno ne pretvara se u koristan rad, ali je ipak neophodna jer omogućava stvaranje magnetnog polja neophodnog za pokretanje određenih uređaja, tačnije : motora, transformatora, fluoroscentne i ulične rasvjete…
Reaktivna energija potrošačima kod kojih se obračunava, obračunava se u zavisnosti od perioda utroška po višoj/manjoj tarifi (termini: viša 07 - 23/08 – 24; manja 23 – 07 / 24 – 08).
Sredstva prikupljena po osnovu fakturisanja reaktivne energije pripadaju Crnogorskom elektroprenosnom sistemu Crne Gore (CGES) i dijelom EPCG (proizvodnim objektima).

5. Reaktivna energija niže tarife – (objašnjeno gore)

6. Potrošnja indirektnog kupca – obračunava se isključivo onim potrošačima koji imaju indirektnog potrošča, a koji nema svoje mjerno mjesto, pa mu se potrošnja ne može odvojeno fakturisati. Iznos indirektne potrošnje se oduzima od fakture direktnog i predstavlja novčanu obavezu indirektnog potrošača, na osnovu prethodne saglasnosti obije strane.

10. Obračunska snaga - Maksimalno izmjerena snaga kupaca koji posjeduju uređaje za kontinuirano mjerenje i registrovanje snage po petnaestominutnim periodima je najveće opterećenje koje se ostvari u trajanju od 15 minuta u toku mjesečnog obračunskog perioda u većoj tarifi, a kod kupaca koji posjeduju uređaje koji mjere i registruju samo najveću dostignutu snagu u periodu veće tarife, uzima se ta registrovana snaga.

12. Angažovanje mrežnog kapaciteta - iznos koji se odnosi na angažovanje prenosnog i distributivnog kapaciteta, tj. u ukupnu cijenu ulaze cijena zakupa za tranzit električne energije od praga elektrane do mjesta razgraničenja sa distributivnom mrežom, kao i cijena tranzita električne energije od mjesta razgraničenja sa prenosnom mrežom (trafostanice 110/35 kV) do potrošača (domaćinstva…). Novac koji potrošači plaćanjem faktura izdvajaju za angažovanje mrežnog kapaciteta pripada Crnogorskom elektroprenosnom sistemu Crne Gore (CGES) i Crnogorskom elektrodistributivnom sistemu Crne Gore (CEDIS), koji se istima prenosi od strane EPCG.

15., 16. Gubici u mreži VT/NT – Iznos koji se odnosi na dozvoljene gubitke u prenosnoj i distributivnoj mreži utvrđene od RAE. Svaki tranzit električne energije od praga elektrane do krajnjeg kupca, podrazumijeva određen nivo gubitaka električne energije koji nastaju kao posledica određenih fizičkih procesa na provodnicima (zagrijavanje …). Gubici u prenosnom i distributivnom sistemu čine sastavni dio prodajne cijene električne energije svuda u svijetu, sa izuzetkom što većina zemalja pomenutu stavku ne ističe na računu za električnu energiju. Novac koji potrošači plaćanjem faktura izdvajaju za stavku na računu Gubici u mreži pripada Crnogorskom elektroprenosnom sistemu Crne Gore (CGES) i Crnogorskom elektrodistributivnom sistemu Crne Gore (CEDIS), koji se istima prenosi od strane EPCG.

26. Naknada za podsticanje OIE- Skraćenica od naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i visokoefikasne kogeneracije. Sredstva prikupljena od naknade koriste se za plaćanje električne energije povlašćenim proizvođačima, posredstvom Operatora tržišta, kao dodatak na sredstva prikupljena od kupaca po osnovu prodaje iste količine električne energije po cijenama aktivne energije utvrđenim ugovorom o snabdijevanju, bez dijela koji se odnosi na mrežne usluge i ostale naknade

21. Zajednička potrošnja – obračunava se isključivo potrošačima koji stanuju u kolektivnim stambenim objektima (zgrade) za električnu energiju koja se utroši na osvjetljenje ulaza, osvjetljenje prilaza, rad liftova i sl.

22. Fiksni dio mrežnog kapaciteta – iznos koji se obračunava kupcima na niskonaponskom nivou (domaćinstva...), a odnosi se na troškove održavanja distributivne mreže (kompletna niskonaponska infrastruktura uključujući i brojilo potrošača). Iznos pod stavkom 22. je fiksan, odnosno isti za sve potrošače. Troškovi održavanja su sastavni dio prodajne cijene električne energije svuda u svijetu, sa izuzetkom što većina zemalja pomenutu stavku ne ističe na računu za električnu energiju. Visinu naknade utvrđuje RAE. Sredstva prikupljena od od ove stavke na računu pripadaju Crnogorskom elektrodistributivnom sistemu Crne Gore (CEDIS), koja se istom direktno prenose posredstvom EPCG.

23. Naknada operatoru tržišta - predstavlja naknadu za rad Crnogorskog operatora tržišta električne energije (COTEE), gdje se sredstva prikupljena po osnovu ove naknade direktno prenose COTEE-u posredstvom EPCG. Naknada se utvrđuje na osnovu Pravilnika o jediničnoj naknadi za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoefikasne kogeneracije u 2017.-oj godini, koji je donijelo Ministarstvo ekonomije.

31. Popust – popusti od 5 i 10 odsto se kupcima obračunavaju na osnovu Odluke EPCG i to samo na stavke koje se odnose na aktivnu energiju. Pravo na popust imaju samo kupci iz kategorije domaćinstvai isti je direktni trošak EPCG. Popust od 10 odsto imaju kupci koji su članovi Zlatnog Tima, čiji je poslednji presjek bio 31.12.2016. godine i uslov za ostanak u ZT je redovno izmirivanje mjesečnih faktura. Popust od 5 odsto se automatski obračunava potrošačima koji uredno izmiruju svoje obaveze i nemaju zaostalog duga. Pravo na 5 odsto popusta stiču kupci koji fakturu za prethodni mjesec izmire do kraja tekućeg mjeseca. Pomenuti popusti će biti na snazi dok EPCG ne promijeni odluku.

32. Korekcija – ukoliko je uslijed greške u očitavanju, oštećenja brojila i sl. došlo do nepravilnog obračuna potrošnje, nakon reklamacije potrošača biće izvršena korekcija i istaknuta pod stavkom 32.

33. 34. 35. Subvencija - pravo na subvenciju računa imaju potrošači koji su korisnici materijalnog obezbjeđenja porodice, lične invalidnine, njege i pomoći drugog lica, smještaja u drugu porodicu, kao i korisnik prava na materijalno obezbijeđenje boraca. Subvencija računa za utrošenu električnu energiju podrazumijeva popust od 40% na račun do 60 eura, a ukoliko je račun veći, tada će iznos računa biti umanjen za 24 eura. Subvencija se ne obračunava automatski, već pravo ostvaruju potrošači kojima je subvencija odobrena na osnovu priloženog Zahtjeva za odobrenje od strane Ministratva rada i socijalnog staranja. Zahtjevi se podnose lokalnim centrima za rad i socijalno staranje, nakon čega isti dostavljaju zahtjeve resornom Ministrastvu, koje na osnovu njihovih kriterijuma određuje ko ima ima pravo na subvenciju i spiska korisnika sa odobrenom subvencijom dostavljaju EPCG na obračun.

41. PDV - porez na dodatu vrijednost.

51. Iznos računa bez PDV

52. Iznos računa sa PDV

53. Prethodni dug – Visina prethodnog duga potrošača bez iznosa tekuće fakture

54. Uplata – Iznos poslednje uplate

55. Kamata – Zatezna kamata se obračunava primjenom dekurzivnog prostog kamatnog računa na dospjelu glavnicu, bez pripisa zatezne kamate glavnici istekom obračunskog perioda na otvorene stavke po analitičkoj evidenciji distributivnih potrošača. Visina stope zatezne kamate koja se primjenjuje, a u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate, je odredjena od strane Centralne banke Crne Gore i definiše se dva puta godišnje i to za period od 01. januara do 30. juna i od 01. jula do 31. decembra. Odluka o visini stope zatezne kamate se objavljuje prvog radnog dana polugodišta na internet stranici Centralne banke Crne Gore i u Službenom listu.

bill slice open

bill slice

Informacija o povoljnostima pri plaćanju

bill slice open

bill slice

Informacija o mogućnostima izmirenja prethodnih obaveza (protokol)

bill slice open

bill slice

Informacija o povoljnostima za socijalne kategorije

bill slice open

bill slice

Na poleđini Izvještaja o uplati nalazi se 10 preporuka o energetskoj efikasnosti, a shodno obavezi po osnovu Zakona o energetskoj efikasnosti. Navedene preporuke o energetskoj efikasnosti se mogu naći i na našem web sajtu http://www.epcg.com/domacinstva/usteda-elektricne-energije.