Direkcija za razvoj i inženjering

U operativnoj cjelini Direkcija za razvoj i inženjering, u skladu sa Zakonom i opštim aktima Društva, organizuju se, koordiniraju i obavljaju poslovi pripreme i realizacije novih projekata kao i projekata rekonstrukcije i modernizacije postojećih elektrana:

 • konsolidacija operativnih planova i podataka za nove projekte i projekte rekonstrukcije i modernizacije;
 • definisanje opštih smjernica;
 • interakcija sa ostalim organizacionim cjelinama Društva;
 • istraživanje i analiza hidro-energetskog, termo-energetskog i obnovljivog potencijala u funkciji;
 • izrada razvojnih programa, predinvesticionih studija, investicionih programa, nadzor nad istraživanjima i kod izrade investiciono-tehničke dokumentacije;
 • nadzor nad izradom studija, idejnih rješenja, idejnih i glavnih projekata, tehničke dokumentacije, investicionih programa, studija izvodljivosti i ostale tehničke i ekonomske dokumentacije;
 • priprema i izrada podloga za projektnu dokumentaciju za nove projekte i projekte rekonstrukcije i modernizacije;
 • priprema i izrada projektnih zadataka za izradu projektne dokumentacije;
 • nadzor kod izvodjenja radova, obrada i arhiviranje tehničke dokumentacije;
 • koordinacija rada na projektima i rješavanju važnijih tehničkih , organizacionih i drugih pitanja;
 • nadzor kod izvodjenja gradjevinskih radova, izrade, isporuke, montaže, ispitivanja i puštanja u rad opreme i ostalih aktivnosti kod gradjenja objekata;
 • izrada informacija, izvještaja i analiza o realizaciji projekata, izgradnji objekata i ostalim aktivnostima;
 • blagovremeno izvršavanje ugovorenih obaveza realizacije novih projekata i projekata rekonstrukcije i modernizacije.
Izvršni rukovodilac
Ivan Mrvaljević
dipl. el. ing.
tel: +382 40 204 115
fax: +382 40 212 869