A A A
Objavljeno: 
Thursday, April 19, 2018 - 13:52

Prospekt za preuzimanje akcija RUP-a

AKCIONARIMA RUDNIKA UGLJA a.d. PLJEVLJA              

Na osnovu člana 25 Zakona o preuzimanju akcionarskih društava ("Službeni list CG", br. 18/11, 52/16) ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE a.d. NIKŠIČ, Vuka Karadžića br. 2, Nikšić, MB: 02002230 (u daljem tekstu: Sticalac) objavljuje

PROSPEKT ZA PREUZIMANJE

akcija akcionarskog društva RUDNIK UGLJA a.d. PLJEVLJA, sa sjedištem u Velimira Jakića br. 6, Pljevlja

ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE a.d. NIKŠIĆ, Vuka Karadžića br. 2, Nikšić, MB: 02002230 nije vlasnik akcija akcionarskog društva RUDNIK UGLJA a.d. PLJEVLJA, sa sjedištem u Velimira Jakića br. 6, Pljevlja (u daljem tekstu: Emitent).

Emitent je, do dana podnošenja zahtjeva za odobrenje dobrovoljne javne ponude za preuzimanje, emitovao ukupno 5.064.443 akcija sa pravom glasa.

Predmet ponude:

Predmet ove dobrovoljne javne ponude su sve otplaćene akcije emitenta sa pravom glasa tj. 5.064.443 akcija sa pravom glasa odnosno 100% ukupnog broja akcija Emitenta.

Ponuđena cijena akcija:

Za svaku akciju na koju se odnosi ova dobrovoljna javna ponuda Sticalac se obavezuje da plati iznos od 6,40 € po akciji.

Prag uspješnosti:

Dobrovoljna javna ponuda smatraće se uspješnom ukoliko Sticalac stekne najmanje 2.582.866 akcija ili 51% (prag uspješnosti) ukupnog broja akcija Emitenta sa pravom glasa.

Ako u dobrovoljnoj javnoj ponudi za preuzimanje Emitenta ukupan procenat prijavljenih akcija ne prelazi prag uspješnosti, dobrovoljna javna ponuda se smatra neuspjelom i Sticalac neće steći akcije Emitenta prijavljene u postupku dobrovoljne javne ponude za preuzimanje.

Ako u dobrovoljnoj javnoj ponudi za preuzimanje Emitenta ukupan procenat prijavljenih akcija prelazi prag uspješnosti, Sticalac će kupiti sve akcije Emitenta prijavljene u javnoj ponudi za preuzimanje.

Vrijeme trajanja ponude:

Prihvat ponude može se dati u roku od 15 dana, od dana objavljivanja ovog prospekta u dnevnim štampanim medijima, odnosno do 16h  dana 04.05.2018 godine.

Ako Sticalac do navedenog roka stekne više od 75% akcija sa pravom glasa, vlasnici akcija koji se, do roka okončanja javne ponude, nijesu javili na javnu ponudu imaju pravo da, u dodatnom roku od 15 dana od dana objavljivanja rezultata javne ponude, ponude Sticaocu svoje akcije na otkup, koji je obavezan da ih otkupi pod istim uslovima pod kojima je izvršio preuzimanje.

Način i mjesto dostavljanja prihvata ponude:

Akcionari emitenta koji žele da prihvate ovu ponudu i prodaju svoje akcije Sticaocu, obavezni su da, do isteka roka važenja ponude, dostave prihvat ponude davanjem pisane izjave o prihvatu ponude i  naloga za prenos akcija.

Akcionar prihvat ponude dostavlja Centralnoj Depozitarnoj Agenciji u Podgorici, Novaka Miloševa bb, lično ili preko drugog lica na osnovu punomoćja ovjerenog u skladu sa zakonom.

Data izjava o prihvatu ponude je osnov Centralnoj Depozitarnoj Agenciji da akcije koje su predmet prihvata vodi u izdvojenoj evidenciji prihvata ponude za preuzimanje, a dati nalog osnov je Centralnoj Depozitarnoj Agenciji za prenos akcija sa računa prodavca na račun sticaoca kad se za to steknu propisani uslovi.

Odustanak od ponude:

Do isteka roka važenja ove ponude, akcionar može odustati od prihvata ponude za preuzimanje i povući akcije koje su predmet prihvata iz izdvojene evidencije.

 

Povlačenje iz izdvojene evidencije obavlja se dostavljanjem pisane izjave o odustanku od prihvata ponude, na isti način na koji je izvršen prihvat ponude. 

Objava rezultata javne ponude:

Sticalac će objaviti rezultate javne ponude, najkasnije u roku od tri dana od dana prijema rješenja Komisije za tržište kapitala o okončanju javne ponude za preuzimanje, u istim dnevnim štampanim medijima u kojima je objavljen ovaj prospekt.

Isplata cijene:

Isplatu cijene ponuđene u ovom prospektu izvršiće na račun prodavca akcija Centralna Depozitarna Agencija, najkasnije u roku od tri dana od dana prijema rješenja Komisije za tržište kapitala o okončanju javne ponude za preuzimanje.

Obezbjeđenje plaćanja akcija koje su predmet javne ponude:

U svrhu obezbjeđenja plaćanja Sticalac je u Centralnoj Depozitarnoj Agenciji deponovao novčana sredstava na iznos koji je potreban za plaćanje svih akcija na koje se odnosi javna ponuda za preuzimanje.

Svrha ponude:

Politika koju sticalac namjerava da sprovede u emitentu ukoliko ga preuzme

Sprovođenjem javne ponude namjerava se integracija emitenta u sistem Sticaoca, čime se stvaraju organizacioni, tehnički i finansijski preduslovi za realizaciju predviđenog plana aktivacije preostalih nalazišta uglja u Pljevaljskom ugljenom basenu i dalji nastavak poslovanja Emitenta, a sve u cilju postizanja što veće sinergije i optimizacije rada subjekata termoenergetskog sektora u Crnoj Gori obezbjeđujući dugoročno kontinuirano snabdijevanje ugljem Termoelektrane Pljevlja za potrebe obavljanja djelatnosti od javnog interesa proizvodnje električne energije.

Sticalac ima za cilj održavanje proizvodnje uglja na nalazištima Pljevaljskog ugljenog basena, a što obuhvata investicije u pod-basene Potrlica, Kalušići, Rabitlje, Grevo i Komini, ležište Mataruge, ležište Otilovići, ležište Glisnica i ležište Bakrenjače.

Stanje rezervi na dan 31.12.2017. godine u nalazištima Pljevaljskog ugljenog basena iznosi 90,2 miliona tona. Trenutno se proizvodnja uglja vrši sa polja Potrlica, koje je predviđeno za eksploataciju do 2054. godine, dok je aktivacija preostalih nalazišta predviđena sledećom dinamikom: Mataruga 2021. godine, Bakrenjače i Komini 2023. godine, Glisnica 2024. godine, Kalušići 2028. godine, Otilovići 2034. godine, Grevo 2044. godine i Rabitlje 2050. godine.

Za nastavak proizvodnje uglja na nalazištu Potrlica i aktivaciju novih polja za eksploataciju potrebno je sprovesti investicioni program koji obuhvata eksproprijaciju zemljišta i nabavku mehanizacije i opreme.

Politika u vezi sa zaposlenima i izvršnim menadžmentom

Sticalac namjerava da nastavi postojeću politiku Emitenta u vezi sa zaposlenima i izvršnim mendžmentom kako je to planirano strateškim dokumentima Emitenta, sve u cilju obezbjeđivanja održavanja proizvodnje uglja na nalazištima Pljevaljskog ugljenog basena.

Strateški planovi sticaoca u vezi sa Emitentom i posljedice na zaposlenje i mjesto obavljanja poslovnih aktivnosti

Sticalac namjerava da nastavi sa obavljanjem djelatnosti Emitenta tj. sa proizvodnjom uglja na nalazištu Potrlica i realizuje predviđeni plan aktivacije preostalih nalazišta uglja u Pljevaljskom ugljenom basenu, bez značajnih posljedica na zaposlenje i mjesto obavljanja poslovnih aktivnosti Emitenta.

Rješavanje sporova:

Na javnu ponudu za preuzimanje se primenjuju propisi Crne Gore.

Za sve eventualne sporove nastale u vezi sa sprovođenjem javne ponude nadležan je Privredni Sud Crne Gore.

 

Sva dodatna obavještenja o objavljenoj javnoj ponudi za preuzimanje, zainteresovani akcionari Emitenta mogu dobiti od lica ovlašćenih od strane Sticaoca, na telefone: 040204260 i 040204137 ili na e-mail: branislav.pejovic@epcg.com i milivoje.vujacic@epcg.com.

 

Br.10-00-15928                                                                    ZA STICAOCA

Nikšić, 18.04.2018. godine                                                   Izvršni direktor

                                                                                         Igor Noveljić, s.r.